Last ned rundskriv som PDF

Hensikt

Rundskrivet klargjør vilkårene for reduksjon i årsgebyr for norske skip i opplag.

I tillegg ønsker Sjøfartsdirektoratet å gjøre oppmerksom på enkelte krav som vil være gjeldende under opplagsperioden og når skipet går ut av opplag.

Regelverk

Det følger av Sjøfartsdirektoratets gebyrforskrift (FOR 1996-02-02 nr. 115) § 9 nr. 1 og § 14, at det skal betales årsgebyr for skip registrert i NOR eller NIS.

Oppkrevningen av årsgebyr for et skip som er registrert i NOR opphører dersom skipets sertifikater leveres inn til Sjøfartsdirektoratet før 1. mars, jf. Sjøfartsdirektoratets gebyrforskrift § 13 nr. 2.4.

For skip registrert i NIS pr 1. januar oppkreves fullt årsgebyr, jf. Sjøfartsdirektoratets gebyrforskrift § 14, jf. §15 nr. 2. Skip registret i NIS får ikke gebyrfritak så lenge skipet er registrert i NIS eller det innen et år blir registrert på nytt i NIS, jf. Sjøfartsdirektoratets gebyrforskrift § 18 nr. 2.2.

Dersom gebyr i spesielle tilfeller finnes urimelige, kan Sjøfartsdirektoratet fastsette gebyret i det enkelte tilfelle, jf. Sjøfartsdirektoratets gebyrforskrift § 8.

Reduksjon av årsgebyr for norske skip

Med bakgrunn i de spesielle omstendighetene i oljebransjen hvor norske skip legges i opplag, vil Sjøfartsdirektoratet kunne innvilge fritak fra årsgebyret for skip registrert i NOR og NIS i henhold til Sjøfartsdirektoratets gebyrforskrift § 8. Dette vil gjelde selv om skipets sertifikater er gyldige og ikke levert inn til Sjøfartsdirektoratet.

Fritak fra årsgebyr vil kun gjelde for offshoreskip i opplag. Sesongbåter som enkelte passasjerfartøy og fiskefartøy vil derfor ikke være omfattet av ordningen som omtales i dette rundskrivet.

For å få innvilget årsgebyrfritak for skip i opplag må det sendes inn en skriftlig søknad til Sjøfartdirektoratet som bekrefter følgende:

 • Dato for når skipet gikk i opplag
 • Opplagssted
 • At RO og RSO er informert om opplagsperioden
 • At opplagsprosedyrer er etablert, samt at RO/RSO sine prosedyrer relatert til opplag følges
 • At lokale krav til opplag følges

Søknaden for NOR- eller NIS-skip må sendes til Sjøfartdirektoratet innen 3 uker etter at faktura for årsgebyret er mottatt.

I 2016 vil årsgebyrfakturaen for skip i NOR bli utstedt rundt den 22 mars. Årsgebyrfakturaen for skip i NIS ble sendt ut den 19 januar 2016.

For å kunne få redusert årsgebyr i de kommende år, må rederi søke på nytt hvert år.

Et skip som har last om bord vil ikke kunne regnes som et skip i opplag og alle sertifikater skal derfor opprettholdes. Årsgebyrfritak vil derfor ikke bli innvilget i et slik tilfelle.

Drift etter opplag - gebyrkonsekvenser

Før skipet går ut av opplag skal rederiet omgående sende melding til Sjøfartsdirektoratets økonomiavdeling med dato for når opplagsperioden opphører. Hvis skipet går ut av opplag uten at Sjøfartsdirektoratet har mottatt en slik melding, kan årsgebyrfritaket settes til side.

Dersom skipets sertifikater er gyldige når skipet går ut av opplag vil rederiet få tilsendt årsgebyr for årets gjenværende måneder inkludert den måneden hvor skipet går ut av opplag.

Er skipets sertifikater utløpt når skipet skal gå ut av opplag, skal rederiet be om inspeksjon fra Sjøfartsdirektoratet, RO eller RSO, avhengig av delegering, før skipet går ut av opplag. Rederiet vil få tilsendt fullt årsgebyr når det gjennomføres slik inspeksjon.

Utløper skipets sertifikater under opplagsperioden må rederiet vurdere om disse skal opprettholdes og eventuelt be om tilsyn. Dersom skipets sertifikater skal opprettholdes i opplagsperioden vil Sjøfartsdirektoratet kreve fullt årsgebyr.

Generelle krav for skip i opplag

Rederiet og skipsfører skal konsultere lokale myndigheter, klasseselskap og forsikringsselskap for å forvisse seg om spesielle krav vedrørende opplag og opplagssted.

Bemanning

Sikker drift av skipet er rederiets og skipsførers ansvar. Derfor vil ikke Sjøfartsdirektoratet fastsette minimumsbemanning for opplagsperioden. Antallet mannskap vil avhenge av flere faktorer, deriblant opplagssted, sikringsnivå, varmt eller kaldt opplag og lokale krav.

Operativ sikkerhet og sikring (ISPS)

Følgende utstyr og systemer skal være operative og vedlikeholdes:

 • Livredningsutstyr og nødsignaler hensiktsmessig for opplagssted og antall personer om bord
 • Brannslukningsutstyr for relevante områder ombord inkludert nød generator, nød brannpumper, nødbatterier og annet påkrevd utstyr som ivaretar brannsikkerheten
 • Relevante alarmsystemer

Operasjonelle krav i MARPOL skal overholdes

Hva angår sikring av skip i opplag forutsettes det at skipet er tilfredsstillende sikret mot uautorisert adgang. Dette betyr at skipet skal ha et vakthold som gir sikkerhet for at uvedkomne ikke kan ta seg om bord og at eventuelle besøk blir loggført med tidspunkt og varighet. Konsekvenser for ISSC:

 1. Opplag med varighet inntil 3 måneder: Ingen konsekvens utover at skipet foretar et grundig søk før avgang for eventuelt å avdekke unormale forhold om bord. Skipet kan da seile med sitt opprinnelige ISSC.
 2. Opplag med varighet fra 3 til 6 måneder: I tillegg til tiltak nevnt i pkt. 1 skal det gjennomføres en fysisk verifikasjon om bord i skipet, enten utført av Sjøfartsdirektoratet eller RSO (Recognized Security Organization). Verifikasjonens hensikt er å avdekke at eventuelle endringer foretatt om bord i opplagstiden ikke er i konflikt med skipets sikringsplan og at teknisk utstyr som omfattes av sikringstiltak er tilstede og fungerer etter sin hensikt.
 3. Opplagstid utover 6 måneder: Skipet må gjennomføre en ny sertifisering i henhold til gjeldende regelverk om ikke helt spesielle forhold tilsier at det gis unntak. Eventuelle unntak kan gis etter søknad om dette til Sjøfartsdirektoratet.

Forsikring

Skrog og maskineri (Hull and Machinery) og P & I forsikring skal opprettholdes i henhold til forsikringsselskapenes krav.

"Certificate of Insurance or other Financial Security in Respect of Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage" skal være gyldig.