Rundskriv
 • Dato: 05.07.2016
 • Gyldig til: 31.12.2021
 • Serie: RSV
 • Nr: RSV 11 - 2016
 • Saksnr: 2016/8065

Presisering av krav til rattmerking for navigasjonsutstyr, radiokommunikasjonsutstyr og brannsikringsutstyr

Formål

Dette rundskrivet informerer om gjeldende krav til rattmerking av navigasjonsutstyr, radiokommunikasjonsutstyr og brannsikringsutstyr på

 • lasteskip uten krav om internasjonale sertifikater
 • fiskefartøy med største lengde 15 meter eller mer

Bakgrunn

Forskrift 29. desember 1998 nr. 1455 om skipsutstyr (skipsutstyrsforskriften) ble endret ved endringsforskrift 5. september 2014 nr. 1167. Endringen trådte i kraft 15. september 2014. Samtidig ble bestemmelsene om rattmerking i de ulike utstyrsforskriftene for lasteskip opphevet. Forskriftsendringen inngikk i et prosjekt for forenkling av Sjøfartsdirektoratets regelverk.
I høringsbrevet som fulgte endringen som trådte i kraft 15. september 2014 ble det presisert at det ikke var meningen å gjøre noen endring i gjeldende praksis.

Lasteskip uten krav om internasjonale sertifikater

Krav til rattmerking av navigasjonsutstyr, radiokommunikasjonsutstyr og brannsikringsutstyr som er tatt eller tas om bord på lasteskip uten internasjonale sertifikater 1. januar 2005 eller senere:

 1. Navigasjonsutstyr:
  1. påbudt utstyr: krav til rattmerking.
  2. utstyr som ikke er påbudt: ikke krav til rattmerking.
 1. Radiokommunikasjonsutstyr (GMDSS-utstyr):
  1. påbudt utstyr: krav til rattmerking.
  2. utstyr som ikke er påbudt: skal enten være rattmerket eller CE-merket.
 1. Brannsikringsutstyr: For lasteskip med største lengde 8 meter eller mer, men med lengde (L) under 24 meter, se forskrift 19. desember 2014 nr. 1853 om bygging og tilsyn av mindre lasteskip § 78.

Fiskefartøy med største lengde 15 meter eller mer

Krav til rattmerking av navigasjonsutstyr, radiokommunikasjonsutstyr og brannsikringsutstyr som er tatt eller tas om bord på fiskefartøy 1. april 2001 eller senere:

 1. Navigasjonsutstyr:
  1. påbudt utstyr: krav til rattmerking.
  2. utstyr som ikke er påbudt: ikke krav til rattmerking.

Dybdemåleanlegg og brovaktalarm kan tilfredsstille alternative krav, jf. forskrift 13. juni 2000 nr. 660 om fiskefartøy på 15 m og derover og forskrift 11. februar 1997 nr. 127 om navigasjonshjelpemidler m.v

 1. Radiokommunikasjonsutstyr (GMDSS-utstyr):
  1. påbudt utstyr: krav til rattmerking
  2. utstyr som ikke er påbudt: skal enten være rattmerket eller CE-merket.
 1. Brannsikringsutstyr: Se de relevante forskrifter for den aktuelle fartøygruppen.
Til toppen