Rundskriv
  • Dato: 15.10.2015
  • Gyldig til: 15.10.2020
  • Serie: RSV
  • Nr: RSV 11 - 2015
  • Saksnr: 2015/9926 YBE/FEO

Opplæringsstillinger i fartsområde 1 og 2

Les rundskrivet som pdf

Sjøfartsdirektoratet er kjent med at mange studenter på maritime fag har utfordringer med å få kadettplass, og dermed ikke har mulighet til å få fullført den praktiske delen av opplæringen.

Kravet til praktisk opplæring gjennom en kadett-periode er regulert gjennom forskrift 22. desember 2011 nr. 1523 om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk § 24 (3) bokstav b) og STCW-konvensjonen (Standards for Training, Certification and Watchkeeping) regel II/1. Opplæringen skal som utgangspunkt foregår i konvensjonens virkeområde, på «sjøgående» fartøy. Norge har definert fartsområde 1 og 2 som nasjonal fart, og fartsområde 3 og større som fartsområder som «sjøgående».

Dokumentasjon på gjennomføring av opplæringsprogrammet skjer gjennom et program som heter Webcadet og som blir administrert av opplæringskontorene.

For å avhjelpe utfordringen med å få kadettplass, og dermed fullført utdanningsløpet, åpner Sjøfartsdirektoratet nå for at store deler av den praktiske opplæringen/kadettiden kan foregå også i fartsområde 1 og 2. Følgende vilkår må da være oppfylt:

  • Av den totale opplæringstiden må minimum én sjettedel av opplæringstiden gjennomføres på «sjøgående skip». Dagen for ombordreise og hjemreise kan medregnes som en del av minimumskravet.
  • Før opplæringstid på ikke-sjøgående skip påbegynnes skal det foreligge en oversikt over hvilke elementer som skal inngå i den kommende opplæringen på det aktuelle skipet. Denne oversikten skal utarbeides av rederiet i samarbeid med kadetten og eventuelt instruktør/ assessor. Oversikten skal inneholde referanser til de aktuelle oppgavene i Webcadet. Det er ikke nødvendig at denne oversikten tar for seg opplæringsprogrammet utover det som skal gjennomføres på det aktuelle skipet eller i den aktuelle perioden. Opplæringskontoret har mulighet til å underkjenne opplæringen om den blir vurdert som ikke tilstrekkelig vurdert opp mot STCW-konvensjonens krav.
  • Webcadet skal brukes for å dokumentere den systematiske opplæringen om bord og det relevante maritime opplæringskontor skal være involvert. Oversikten over opplæringsprogrammet for perioden nevnt i punktet over skal oversendes opplæringskontoret før det gis tilgang til Webcadet. Opplæringskontoret kan velge ikke å gi tilgang til Webcadet dersom det foreslåtte opplæringsprogrammet ikke anses som gjennomførbart eller skipet anses som uegnet.
  • Instruktør og assessor skal fylle kravene i § 13 i Forskrift om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk. Assessor på ikke-sjøgående skip skal kun foreta evaluering av de elementene som er gjennomgått på et slikt skip.

Forøvrig gjennomføres kadettopplæringen etter normale prinsipper.

Til toppen