Last ned

 

Lov om stillingsvern mv. for arbeidstakere på skip (skipsarbeidsloven) ble vedtatt av Stortinget den 20. juni og sanksjonert av Kongen i statsråd 21. juni 2013. Loven trer i kraft 20. august 2013. Fra samme tidspunkt oppheves sjømannsloven og de tilhørende forskriftene, og forskrifter gitt med hjemmel i sjømannsloven må derfor endres. Skipsarbeidsloven gjør også endringer i skipssikkerhetsloven kapittel 4, slik at forskrifter gitt med hjemmel der også må endres.

Forskrift om endring av forskrifter gitt med hjemmel i skipssikkerhetsloven kapittel 4

Bakgrunn

I forbindelse med at skipsarbeidsloven(SAL) er vedtatt og erstatter dagens sjømannslov er det også vedtatt endringer i skipssikkerhetsloven(SSL) for å harmonisere disse to lovene.

I SSL blir det tatt en ny bestemmelse, § 28a, i kapittel 4 som pålegger arbeidsgiver en generell medvirkningsplikt. Som følge av dette må også forskriftene gitt med hjemmel i SSL kapittel 4 oppdateres. I alle forskriftene som har en pliktbestemmelse vil det derfor være behov for å legge til arbeidsgiver i angivelsen av hvem som har plikter etter forskriften. Samtidig må også forskriftenes ingress endres slik at § 28a blir tatt inn i hjemmelsrekken.

Norges Rederiforbund har i høringsrunden kommet med innspill om at det ikke er nødvendig å ha pliktbestemmelser i forskriftene når plikten alt går frem av loven. De foreslår derfor at pliktbestemmelsene slettes isteden for at de endres. Pliktbestemmelsene kom inn i forskriftene i forbindelse med vedtagelsen av skipssikkerhetsloven, men er planlagt tatt ut etter hvert som direktoratet arbeider seg igjennom og reviderer forskriftene som en del av et større pågående forskriftsprosjekt.

Fiskebåtredernes forbund mener det er vanskelig tilgjengelig å få fatt i hvor langt arbeidsgiver medvirkningsplikt strekker seg i forskriftene. Pliktbestemmelsene i forskriftene har ikke noe annet materielt innhold enn det som allerede følger av SSL, og utvider på ingen måte ansvarsforholdene ifht skipssikkerhetsloven.

I tillegg til endring av pliktbestemmelsene er det også nødvendig å harmonisere og modernisere språket i forskriftene slik at man benytter begreper som samsvarer med det som er brukt i SSL og SAL. I forskriftene har derfor begrepet «sjømann» eller «sjøfolk» blitt erstattet med «arbeidstaker» eller «den som har sitt arbeid om bord». Begrepene «rederorganisasjoner» og «sjømannsorganisasjoner» er endret til «arbeidsgiverorganisasjoner» og «arbeidstakerorganisasjoner» i samsvar med begrepsbruken i skipsarbeidsloven.

På bakgrunn av innspill i høringsrunden fra DSB er det gjort en språklig endring i forskrift 15. september 1992 nr. 695 om bygging av passasjer-, lasteskip og lektere § 30a

Det er ikke gjort noen endringer utover disse oppdateringene i forskriftendringene som nå er vedtatt.

Endringsforskrifter

Følgende forskrifter med hjemmel i SSL kap. 4 er endret:

 1. forskrift 20. oktober 1983 nr. 1580 om sikringstiltak for gassfyrte anlegg m.m. som bruker propan eller andre lette kullvannstoffer anvendt om bord på fartøy
 2. forskrift 31. januar 1984 nr. 227 om sikringstiltak mot brann og eksplosjon på flyttbare innretninger
 3. forskrift 17.12.1986 nr. 2318 om konstruksjon og utrustning av boligkvarteret på flyttbare innretninger
 4. forskrift 17.12.1986 nr. 2319 om forflytning og sleping av flyttbare innretninger samt slepearrangement og fortøyning av forsyningsskip på slike innretninger
 5. forskrift 15. juni 1987 nr. 507 om sikkerhetstiltak m.m. på passasjer-, lasteskip og lektere
 6. forskrift 4. september 1987 nr. 856 om bygging av flyttbare innretninger
 7. forskrift 4. september 1987 nr. 858 om drift av flyttbare innretninger
 8. forskrift 4. september 1987 nr. 859 om verne-, miljø- og sikkerhetstiltak på flyttbare innretninger
 9. forskrift 15. september 1992 nr. 695 om bygging av passasjer-, lasteskip og lektere
 10. forskrift 15. oktober 1991 nr. 710 om sikkerhetstiltak m.v. på fiske- og fangstfartøy gjøres følgende endringer
 11. forskrift 15. september 1992 nr. 700 om
 12. forskrift 22. desember 1993 nr. 1239 om risikoanalyse for flyttbare innretninger
 13. forskrift 10. februar 1994 nr. 123 for flyttbare innretninger med produksjonstekniske installasjoner og utstyr
 14. forskrift 5. januar 1998 nr. 6 om bygging, utrustning og drift av hurtiggående fartøy som anvendes som passasjerskip eller lasteskip
 15. forskrift 28. mars 2000 nr. 305 om besiktelse, bygging og utrustning av passasjerskip i innenriks fart
 16. forskrift 13. juni 2000 nr. 660 om konstruksjon, utstyr, drift og besiktelser for fiske- og fangstfartøy med største lengde på 15 meter og derover
 17. forskrift 25. april 2002 nr. 422 om sveising, sveiseutstyr, varmt arbeid og oppbevaring av gassflasker på skip
 18. forskrift 17. juni 2002 nr. 644 for lasteskip hvor forbrenningsmotorer drives med naturgass
 19. forskrift 11. mars 2003 nr. 480 om sveiseutstyr mv. for sveisegassene acetylen og oksygen på flyttbare innretninger
 20. forskrift 11. mars 2003 nr. 491 om dykkesystemer på flyttbare innretninger
 21. forskrift 11. mars 2003 nr. 492 om redningsredskaper og evakuering på flyttbare innretninger
 22. forskrift 9. september 2005 nr. 1218 om
 23. forskrift 29. juni 2006 nr. 785 om frakt av last på lasteskip og lektere
 24. forskrift 4. juli 2007 nr. 853 om evakuerings- og redningsredskaper på flyttbare innretninger
 25. forskrift 4. juli 2007 nr. 854 om dekkskraner mv. på flyttbare innretninger (kranforskriften)
 26. forskrift 5. november 1999 nr. 1167 om risikoanalyse for roro passasjerskip i innenriks fart
 27. forskrift 25. juni 2003 nr. 787 om arbeids- og hviletid på fiske- og fangstfartøy
 28. forskrift 4. september 1987 nr.860 om drikkevannsanlegg og drikkevannsforsyning på flyttbare innretninger
 29. forskrift 16. oktober 1991 nr. 853 om beredskapsfartøy
 30. forskrift 13. januar 1986 nr. 32 for bruk av radioaktive kilder om bord på flyttbare innretninger
 31. forskrift 17. juni 1986 nr. 1296 om sikringstiltak mot brann på skip som ikke omfattes av sjøsikkerhetskonvensjonen (SOLAS-74)
 32. forskrift 25. april 2002 nr. 423 om arbeid og utplassering av ungdom på norske skip
 33. forskrift 1. januar 2005 nr. 08 om arbeidsmiljø, sikkerhet og helse for arbeidstakere på skip
 34. forskrift 15. september 1992 nr. 707 om innredning og om forpleiningstjenesten på skip

Forskrift om endring av forskrifter med hjemmel i Sjømannsloven

Bakgrunn

Skipsarbeidsloven erstatter dagens sjømannslov og dette medfører et behov for en oppdatering og opprydning i forskriftene som i dag er hjemlet i sjømannsloven.

Forskrifter som har innhold som ikke er videreført i skipsarbeidsloven blir opphevet, mens forskrifter med innhold som er videreført i loven får ny hjemmel i. I noen forskrifter skal hovedinnholdet videreføres, mens enkeltbestemmelser har mistet sitt hjemmelsgrunnlag. I disse tilfellene oppheves bare de enkelte bestemmelsene.

I tillegg er forskriftenes begrepsbruk gjennomgått for å få samsvar med skipsarbeidsloven og skipssikkerhetslovens begrepsbruk. Begrepene «sjømann» og «sjøfolk» er erstattet med «arbeidstaker» eller «den som har sitt arbeid om bord». I alle bestemmelser utenom de med hjemmel i SAL kapittel 8, 9 og 10 brukes begrepet «arbeidstaker», mens bestemmelser med hjemmel i disse kapitlene bruker «den som har sitt arbeid om bord» for å inkludere selvstendig oppdragstakere jf, SAL §1-2.

 

 

Endringsforskrifter

Følgende forskrifter med hjemmel i sjømannsloven er endret:

 1. Forskrift 14. februar 1995 nr. 382 om permisjon ved svangerskap, fødsel, adopsjon mv.
 2. forskrift 6. august 2009 nr. 1032 om bruk av skipsarrest om bord på norske skip
 3. Forskrift 17. oktober 1975 nr. 2 om arbeidsområdet for sjømann som innehar ledende stilling om bord
 4. Forskrift 18. februar 2005 nr. 146 om garanti for arbeidsvederlag og hjemreise for arbeidstakere på skip registrert i norsk internasjonalt skipsregister
 5. forskrift 25. april 2002 nr. 424 om tvistebehandling på norske skip
 6. forskrift 18. februar 2005 nr. 145 om (garanti for trygderettigheter for arbeidstakere på norske skip)
 7. forskrift 02. mars1986 nr. 241 om erstatning for tapte eiendeler
 8. Forskrift 3. februar 1986 nr. 243 om norsk utenriksstasjons lån til sjømenn
 9. forskrift 1. mars. 2005 nr. 235 om skipsførerens og rederiets plikter i tilfelle straffbare handlinger av alvorlig art begås om bord og melding om savnede personer

III

Økonomiske og administrative konsekvenser

Endringene er en direkte konsekvens av skipsarbeidsloven og utløser derfor ikke i seg selv økonomiske eller administrative konsekvenser for det offentlige eller næringen.

 

Olav Akselsen
Sjøfartsdirektør

Bjørn Pedersen
Avdelingsdirektør