Rundskriv
  • Dato: 10.08.2018
  • Gyldig til: 31.12.2023
  • Serie: RSV
  • Nr: RSV 9 - 2018
  • Saksnr: 2018/66261

Om transport av høyensilasje (haylage) om bord på skip

Denne veiledningen gjelder sjøtransport av surfôr i form av emballert høyensilasje.

Egenskaper ved høyensilasje

Høyensilasje er høyballer emballert og forseglet i plast som kan være tilsatt ensileringsmidler eller være naturlig ensilert i tilstrekkelig lang tid. Plastemballasjen skal være fullstendig lufttett slik at mikroorganismer som finnes naturlig i høyet, først skal kunne skape et oksygenfritt miljø og deretter igangsette en anaerob fermentering som konserverer og stabiliserer produktet. Dermed er det ikke oksygen i høyensilasje, og det er derfor ingen risiko for oppvarming og brann som følge av aerob kompostering (ulmebrann). Fuktighetsnivået er ikke relevant. Forutsetningen for et oksygenfritt miljø er at fermenteringsprosessen er komplett og at det ikke har oppstått rifter eller liknende i plasten, slik at det tilføres oksygen fra luften.

Betingelser for frakt av høyensilasje

Før frakt av høyensilasje bør rederiet kreve at avskiper bekrefter at lasten er høyensilasje, at lasten er emballert og forseglet i plast, og at den har vært tildekket i minimum 21 dager for en komplett fermentering. For å forhindre skade på emballasjen, bør lasten fraktes i lukket lastebærer eller være tildekket av presenning.

Bakgrunn for veiledningen

Det kan se ut til at høyensilasje har blitt forvekslet med vått høy og blitt deklarert under UN 1327 – HAY, STRAW eller BHUSA i IMDG-koden1 (fareklasse 4.1 – brannfarlige faste stoffer). Dette UN-nummeret har en spesiell bestemmelse (SP 954) som sier at last med et fuktighetsnivå mindre enn 14 % kan transporteres i lukket lastebærer uten at bestemmelsene i koden gjelder. I slike tilfeller skal avskiper legge frem dokumentasjon på at lasten ikke representerer fareklasse 4.1, UN 1327 under transport, og at fuktighetsnivået er mindre enn 14 %. UN 1327 har også en bestemmelse som sier at lasten skal avvises hvis den er våt. Flere rederier har avvist last på grunn av høyt fuktighetsnivå i høyensilasje.

Sjøfartsdirektoratet forstår at høyensilasje er et produkt med andre egenskaper enn det som er forutsatt i UN 1327, og at det derfor ikke skal fraktes som farlig god under dette UN-nummeret eller under betingelsene i SP 954.

Fotnote

  1. IMDG koden er gjennomført i farlig last-forskriften (FOR-2014-07-01-944).
Til toppen