Se rundskriv RSR 5 – 2017.

Reglene som gjelder overvåking, rapportering og verifikasjon av drivhusgassutslipp fra skip gjelder for skip med bruttotonnasje over 5000 som transporterer varere eller personer til, fra eller mellom havner i EØS-området. Som en veiledning til hvordan virkeområdet skal forstås, har EU publisert en oversikt med spørsmål og svar på en rekke problemstillinger, se FAQ publisert av EU-Kommisjonen her:

I den forbindelse har Sjøfartsdirektoratet fått flere henvendelser om og eventuelt i hvilken grad reglene gjelder for skip i offshorenæringen, da særlig med tanke på skip som frakter varer, forsyninger og utstyr fra land til installasjoner offshore.

Sjøfartsdirektoratet ønsker å legge til grunn den samme forståelsen som de øvrige EØS-statene når det gjelder forståelsen av MRV-regelverket. Vi kontaktet derfor EU-Kommisjonen som uttalte at denne typen skip i seg selv ikke er unntatt, men at levering av varer og personer til installasjoner offshore ikke skal regnes som kommersiell transport av varer eller personer i henhold til MRV-regelverket. Det vil derfor kun være unntaksvis, når slike skip benyttes i annet transportarbeid, at skipene vil berøres av dette regelverket.

Basert på dette legger Sjøfartsdirektoratet til grunn at MRV-regelverket som hovedregel ikke får anvendelse for fartøy som leverer varer eller personer til installasjoner offshore.