Rundskriv
  • Dato: 31.01.2019
  • Serie: RSV
  • Nr: RSV 1 - 2019

Krav til sikkerheitsopplæring for sjøfolk på lasteskip med største lengde under 15 meter i fartsområde liten kystfart

Sjøfartsdirektoratet har arbeidd med ei endring av forskrift 22. desember 2011 nr. 1523 om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk (kvalifikasjonsforskriften). Endringa skulle mellom anna gjere at krava til sikkerheitskurs vart betre tilpassa sjøfolk på mindre fartøy. På grunn av mange høyringssvar vart forskriftsendringa utsett.

Bakgrunn

Sjøfartsdirektoratet har arbeidd med ei endring av forskrift 22. desember 2011 nr. 1523 om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk (kvalifikasjonsforskriften). Endringa skulle mellom anna gjere at krava til sikkerheitskurs vart betre tilpassa sjøfolk på mindre fartøy. På grunn av mange høyringssvar vart forskriftsendringa utsett.

Sjøfartsdirektoratet har fått tilbakemelding på at næringa er usikre på kva for krav til sikkerheitsopplæring som faktisk gjeld for sjøfolk på lasteskip med største lengde under 15 meter i fartsområde liten kystfart.

Godkjent sikkerheitsopplæring

Sjøfartsdirektoratet aksepterer følgjande sikkerheitskurs/opplæring for sjøfolk på lasteskip med største lengde under 15 meter i fartsområde liten kystfart:

  • Grunnleggjande sikkerheitskurs,
  • Begrensa sikkerheitskurs eller
  • Grunnleggjande sikkerheitsopplæring for fiskarar.

Desse krava er gjeldande fram til endra kvalifikasjonsforskrift trer i kraft.

Til toppen