Last ned rundskrivet som PDF

Det forutsettes at kandidaten som deltar i utsjekksprogrammet har minst 12 måneders relevant fartstid som matros i perioden 1. januar 2007 til 1. januar 2012, jf. overgangsbestemmelsen i § 34 fjerde ledd i forskrift om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk, og har erfaring med mob-båt og redningsfarkost fra tjeneste. Utsjekksprogrammet er gyldig til 1. januar 2017.

Det er rederiet som skal påse at kandidaten oppfyller disse kriteriene.

Bedømmelsen foretas av godkjent assessor som minst skal være innehaver av ferdighetssertifikat som fører av mob-båt og redningsfarkost. Hvis utsjekken foregår om bord på fartøy skal denne også signeres av fartøyets fører. Det kan godkjennes at assessor er instruktør eller lærer som underviser i mob-båt og redningsfarkost ved godkjent treningssenter eller skole.

Link til skjema for bedømmelse finner du her:

1. Hvem kan få 8-timers utsjekk for mob-båt og redningsfarkost:

Dette vil være matroser som søker om utstedelse av ferdighetssertifikat matros etter overgangsordningen i kvalifikasjonsforskriften § 34, fjerde ledd. Ferdighetssertifikatet kan utstedes etter § 47 annet ledd og faller inn under kravet om dokumentert kompetanse.

2. Følgende skal dokumenteres ved en 8-timers utsjekk:

 1. Utfylt skjema for bedømmelse av mob-båt og redningsfarkost.
 2. Kopi av kvalifikasjonsbevis for assessor.
 3. Dokumentasjon på at assessor innehar mob-båt og redningsfarkost kompetanse.

3. Krav til gjennomføring av bedømmelsen av kompetanse:

Bedømmelsen skal baseres på krav i STCW-78-konvensjonen, med endringer, tabell A-VI/2-1. Mob-båt og redningsfarkost kompetanse skal bedømmes gjennom observasjon, og må gjennomføres om bord eller ved bruk av tilsvarende anlegg på land. Det er kandidatens kompetanse til å ta kommando over mob-båt og redningsfarkost som skal bedømmes og gjelder;

 • utsetting og manøvrering vekk fra fartøy,
 • betjening av motor,
 • håndtering av overlevende om bord,
 • kommunisere med andre fartøy herunder bruken av signalutstyr
 • førstehjelp til overlevende

Det kan være tilfeller hvor en teoretisk gjennomgang av kompetansemålet er godt nok. I slike tilfeller skal dette anmerkes i utsjekkskjemaet. Tema og kompetansemål som er dekket i sikkerhetskursene (grunnleggende og/eller videregående) som eksempel .1 i kolonne 3, snu en kantret redningsflåte iført redningsvest, kan være et eksempel på slik teoretisk gjennomgang.

4. Tidsrammer for gjennomføring:

Følgende rammer er minimum for gjennomføring av utsjekk (typisk gjennomføring) med hovedvekt på praktiske øvelser og demonstrasjon.

 • 3 timer inkludert utsettingsarrangement, motor og tekniske systemer samt utstyr om bord (radio, navigasjon, pyroteknisk etc)
 • 4 timer praktisk håndtering av mob-båt og redningsfarkost
 • 1 time førstehjelp

5. Assessors kriterier for evaluering av kompetanse:

I tillegg til punktene ovenfor skal assessor under observasjon av kandidaten legge vekt på at:

 • operasjonene utføres i samsvar med utstyrets begrensninger
 • redningsfarkosten blir satt ut og tatt opp i samsvar med produsentens prosedyrer og i god klaring fra skipet
 • handlinger etter at skipet er forlatt, sikrer størst mulig grad av mulighet for overlevelse
 • motor startes og opereres for nødvendig manøvrering
 • overlevelsesteknikker tilpasses rådende forhold
 • riktig valg og bruk av kommunikasjonshjelpemidler tilpasses rådende forhold
 • vurdering av personellskader er rask og nøyaktig
 • prioritering og rekkefølge av livreddende tiltak reduserer risiko for tap av menneskeliv

6. Søknad om ferdighetssertifikat som fører av redningsfarkost og mob-båt

Kandidaten søker gjennom Altinn om utstedelse av ferdighetssertifikat for matros. Rederiet må påse at dokumentasjonen etter pkt. 2. ovenfor gjøres tilgjengelig for kandidaten på søknadstidspunktet.