Hendelse

Ved trykktesting av slanger av typen Horeks om bord på et norsk fartøy klarte ikke slangene å bestå trykktesten. 12 av totalt 29 slanger sprang lekk når de ble satt under trykk.

Tiltak

Sjøfartsdirektoratet anmoder samtlige fartøy som er utstyrt med Horeks brannslanger om å foreta inngående kontroll av utstyret, og forvisse seg om at dette er operativt, og fungerer i henhold til intensjon.

Det er krav om rattmerking av brannslanger på lasteskip, passasjerskip og på fiskefartøy over 15 meter. Et rattmerket produkt viser kun at en produkttype oppfyller en viss standard på testtidspunktet. Sjøfartsdirektoratet vil også påpeke viktigheten av jevnlig ettersyn og vedlikehold av brannslanger for å sikre at utstyret til enhver tid er klart til bruk.

Henvisninger

  • Lov om skipssikkerhet 16. februar 2007 nr. 9, § 6
  • Relevante byggeforskrifter for aktuell fartøykategori
  • Forskrift 30. august 2016 nr. 1042 om skipsutstyr