Rundskriv
 • Dato: 09.01.2020
 • Gyldig til: 31.12.2025
 • Serie: RSV
 • Nr: RSV 2 - 2020
 • Saksnr: 2019/133928-1

Fravikspraksis og fortolkninger til forskrift 2. oktober 1972 nr. 4 om beregning av passasjerantall og om passasjerbekvemmeligheter m.v.

Forskrift om beregning av passasjerantall mv. trådte i kraft 1. juli 1973. Forskriften har stått uforandret siden, med unntak av at §§ 15-17 ble opphevet og videreført i forskrift 1. juli 2014 nr. 1099 om brannsikring av skip.

Forskrift om beregning av passasjerantall mv. trådte i kraft 1. juli 1973. Forskriften har stått uforandret siden, med unntak av at §§ 15-17 ble opphevet og videreført i forskrift 1. juli 2014 nr. 1099 om brannsikring av skip.

Samfunnets transportbehov er endret siden forskriften ble utarbeidet. For skip som brukes til offentlig transport er det anledning for det offentlige å stille detaljkrav gjennom anbud.

Sjøfartsdirektoratets fokus er først og fremst å sikre at forskriften ivaretar liv og helse, miljø og materielle verdier. For å sikre liv og helse, miljø og materielle verdier er det, etter vår mening, nødvendig å ha en forskrift som regulerer passasjerantallet om bord i skipet, men vi mener det er rom for forenkling av ovennevnte forskrift. Inntil videre, i påvente av en forskriftsendring, finner vi det nødvendig å informere om endret fravikspraksis.

Fortolkning av begrepet «beskyttelse mot været»

I §§ 9 og 10 brukes begrepet «beskyttelse mot været».

Ordlyden i fjerde ledd kan tolkes på flere måter. Sjøfartsdirektoratets praksis er å tolke første leddsetning som et generelt krav som gjelder alle passasjerer. Det skal være anordnet beskyttelse mot været for alle passasjerer. Dette gjelder i alle fartsområder og uavhengig av reisetid. De som ikke har sitteplass, må nødvendigvis ha en ståplass. Kravene til ståplasser er plassert i § 23 om «Salong». Dette indikerer at alle passasjerer, inkludert de som det ikke er sitteplasser til, skal ha tilgang til salong eller beskyttelse mot været.

Andre leddsetning angir antall sitteplasser, som kan være ulikt avhengig av reisetid.
Beskyttelse mot været kan være innvendige oppholdsrom. Det kan også være et utvendig dekk hvor det er anordnet ly mot regn, vind og sjøsprøyt. Området må være beskyttet både ovenfra og fra alle sider. Beskyttelsen kan være anordnet slik at den kan åpnes når været tilsier det. Området med beskyttelse mot været anses som passasjerrom, som definert i § 2.

Fortolkning av §§ 9 og 10 om plassering av sammenfoldbare stoler

Det må settes av nok plass for løse stoler og/eller ståplasser innenfor områdene som gir beskyttelse mot været.

Der det etter §§ 9 og 10 er tillatt med løse stoler, skal disse plasseres slik at de ikke vil hindre de ombordværendes ferdsel. Vi tolker dette som at kravene i § 23 sjette ledd skal være oppfylt når de sammenfoldbare stolene er i bruk. Alle passasjerer må ha tilkomst til toaletter og andre servicetilbud, og løse stoler må ikke plasseres i rømningsveier.

Sjøfartsdirektoratet kan kreve at det sendes inn tegninger som viser hvordan sammenfoldbare stoler skal plasseres, jf. § 5.

Fortolkning av § 23 femte ledd om ståplasser

Kravet i § 23 femte ledd er at det beregnes en fri gulvflate på 0,5 m² for hver ståplass. I beregningen tas ikke med sitteplasser, gang mellom seter og vegg, og atkomst til utganger.

«Gang mellom seter og vegg, og atkomst til utganger» viser til § 23 sjette ledd. Gangbanene på minimum 60 cm kan ikke tas med i beregningen av ståplasser. Hvis gangbanen er bredere enn 60 cm, kan man ta med i beregningen den bredden som overstiger 60 cm.

For eksempel, hvis et skip har en 15 meter lang gang mellom setene (atkomst til utgang), med 90 cm fri bredde, så kan man beregne ståplasser av 15 m x (0,9 m – 0,6 m) = 4,5 m2 = 9 ståplasser.

Små eller uregelmessig formede områder som ikke kan benyttes til ståplasser skal ikke tas med i beregningen.

Ståplasser må være anordnet slik at passasjerene har noe å holde fast i.

Fortolkning av § 18 femte ledd

I § 18 femte ledd bokstav e er det krav om tilførsel av minst 25 m3 frisk luft per time per person rommet er beregnet for.

Ventilasjonsanlegget skal dimensjoneres for det maksimale antallet personer det er sitte- og ståplasser til i rommet.

Kravet i § 18 femte ledd gjelder «soverom» og «oppholdsrom». Kravet gjelder ikke utvendig dekk som er anordnet med «beskyttelse mot været». § 18 første ledd gjelder for «passasjerrom». Dette er rom som er bestemt til opphold og bruk for passasjerene. Utvendige områder som er innelukket med «beskyttelse mot været» kan defineres som et «rom som er bestemt til opphold for passasjerene». Rederiet må sørge for tilstrekkelig luftsirkulasjon og passende temperatur under alle forhold.

Fortolkning av § 27 fjortende ledd

§ 27 fjortende ledd er oppfylt når skipet er utstyrt med en skipsarrest som oppfyller kravene i forskrift 6. august 2009 nr. 1032 om skipsarrest på norske skip § 3.

Vilkår for fravik fra § 9 tredje ledd og § 10 tredje ledd

Forskriftens §§ 9 og 10 krever sitteplasser til alle passasjerer dersom reisetiden er 30 minutter eller mer, også når tiden mellom hvert anløp underveis er mindre enn 30 minutter. Reisetid er definert i § 2 og betyr tiden fra avgang første havn til ankomst siste bestemmelseshavn.

Sjøfartsdirektoratet åpner for fravik fra dette kravet når ett av alternativene nedenfor er oppfylt. Rederiet må sende skriftlig søknad om fravik jf. § 4.

Alternativ 1 (alle passasjerskip):

Passasjerskip kan ha sitteplasser i samsvar med § 9 fjerde ledd eller § 10 fjerde ledd, selv om den totale reisetiden overstiger 30 minutter, forutsatt at skipet:

 1. går i fartsområde 2 eller mindre fartsområder
 2. går i en fast rute der tiden mellom hvert anløpssted er under 30 minutter
 3. ikke er et hurtiggående passasjerskip (hurtiggående fartøy skal ha sitteplass til alle jf. § 23)
 4. det finnes ståplasser jf. § 23 femte ledd for resterende passasjerer. Ståplassene skal være anordnet med beskyttelse mot været.

Alternativ 2 (roro-passasjerskip):

Åpne eller delvis åpne roro-passasjerskip kan ha sitteplasser i samsvar med § 9 fjerde ledd eller § 10 fjerde ledd, selv om reisetiden overstiger 30 minutter, forutsatt at skipet:

 1. går i fartsområde 2 eller mindre fartsområder
 2. oppfyller krav i forskrift 15. juni 1987 nr. 507 om sikkerhetstiltak mm. på skip § 13 andre ledd

Rederiet kan i tillegg søke om fravik fra § 23 femte ledd, jf. § 4, om antall ståplasser dersom passasjerene kan oppholde seg i kjøretøyene. Rederiet må kunne dokumentere at det totale antallet stå- og sitteplasser er rimelig i forhold til forventet reisemønster. Vi anbefaler at søknaden inneholder relevant statistikk fra det aktuelle sambandet.

Vilkår for fravik fra § 27 om sykerom

Utenriksfart

Første til fjerde ledd, samt ellevte til trettende ledd, angir krav til skip i utenriksfart. Sjøfartsdirektoratet kan etter skriftlig søknad innvilge fravik fra kravene jf. § 4. Rederiet må dokumentere at skipet har medisinske fasiliteter i samsvar med en anerkjent internasjonal standard. Vi viser til MSC.1/Circ. 1129.

Innenriksfart

Sykerommet på skip i innenriksfart har to hovedformål. For det første skal rommet bidra til å sikre forsvarlig behandling av skipets egne passasjerer dersom noen blir syke underveis. Dette behovet gjelder fortrinnsvis på lengre reiser.

I tillegg skal rommet gjøre det mulig å transportere pasienter fra havn til havn. Det er ikke vanlig praksis å bruke sykerommet på ordinære passasjerskip for å gjennomføre akuttmedisinsk transport. Helseforetakene har egne ambulansebåter i de distriktene det er nødvendig.

Sjøfartsdirektoratet innfører ny praksis for fravik. Passasjerskip i innenriksfart som har en reisetid på inntil 6 timer, kan fritas fra kravet om sykerom, et passende rom for transport av syke eller et avlukke der en sykebåre kan plasseres. Rederiet må sende skriftlig søknad om fravik jf. § 4.

Til toppen