Direktoratet ser det som «åpenbart unødvendig» å sende endringen på offentlig høring, jf. utredningsinstruksen punkt 3-3 annet ledd.

Forskrift 15. juni 1987 nr. 507 om sikkerhetstiltak m.m. på skip § 13 andre ledd åpner for at passasjerene kan oppholde seg i kjøretøyene sine på åpne ferger i fartsområde 2 og mindre. I tredje ledd er det gitt et forbud mot opphold i kjøretøyene på lukkede ferger og åpne ferger i fartsområde 3/havområde D og større.

Forbudet er sikkerhetsmessig forankret, med hensyn til blant annet risiko ved brann, evakuering og last som forskyver seg. Samtidig er det åpenbart et effektivt smitteverntiltak om flest mulig blir sittende i egne kjøretøy.

Fergenæringen gjennomfører effektive smitteverntiltak i samsvar med nasjonal veileder for kollektivtransporten, slik at smittevernet ivaretas uten å gå på bekostning av krav til skipssikkerhet. På de fleste ferger vil det være fullt mulig å opprettholde 1-2 meter avstand så lenge passasjerene i størst mulig grad unngår å reise i rushtiden, jf. nasjonale råd.

Enkelte områder har høyt smittetrykk, og regjeringen eller lokale myndigheter har innført særlig høyt tiltaksnivå for å bekjempe smitten. I disse områdene gjør tiltaksnivået at mobiliteten er lavere enn normalt.

Direktoratet vurderer at det i disse områdene vil være sikkerhetsmessig forsvarlig med opphold på bildekk også på skip som i utgangspunktet er omfattet av § 13 tredje ledd, når tiltakene i ny § 13 femte ledd bokstavene a-e gjennomføres.

Forutsetningen for unntak er at regjeringen eller kommunen har innført forskrift om tiltaksnivå som minst tilsvarer kapittel 5A i forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet.

Vi forutsetter at rederiet gjennomfører risikovurdering og etablerer nødvendige prosedyrer i samsvar med reglene om sikkerhetsstyring.

Vedlegg: