Rundskriv
  • Dato: 23.06.2020
  • Serie: RSR
  • Nr: RSR 7 - 2020
  • Saksnr: 2019/69597 MHHA

Forskrift om utsatte frister på transportområdet knyttet til covid-19

Nærings- og fiskeridepartementet og Samferdselsdepartementet har fastsatt forskrift av 18. juni 2020 nr. 1227 om utsatte frister på transportområdet knyttet til covid-19.

1. Innledning

Nærings- og fiskeridepartementet og Samferdselsdepartementet har fastsatt forskrift av 18. juni 2020 nr. 1227 om utsatte frister på transportområdet knyttet til covid-19.

Forordning (EU)2020/698 ble publisert i EU-tidende den 27. mai 2020, og reglene fikk virkning i EU fra 4. juni 2020. Forordningen ble tatt inn i EØS-avtalen den 18. juni 2020, og forskriften som er fastsatt inkorporer forordningen i norsk rett.

Forordningen er en del av Kommisjonens regelverkspakke med tiltak for transportsektoren, som ble lagt frem 29. april 2020. Rettsaktene i pakken skal avhjelpe følger av covid-19-situasjonen. Denne forordningen dreier seg om forlengelse av visse sertifikater, lisenser og tillatelser innen veg, bane og sjø. Bakgrunnen er at covid-19-situasjonen gjør det vanskelig å gjennomføre de nødvendige formaliteter og prosedyrer for å fornye, forlenge eller opprettholde disse.

2. Høring

Utkastet til forordning var på høring fra 5. til 15. mai hos Samferdselsdepartementet. Forslag til forskrift har ikke vært på høring.

3. Nærmere om regelverket

Forordningen er gjennomført ved inkorporasjon i forskrift om utsatte frister på transportområdet knyttet til covid-19, og forordningen skal derfor gjelde som forskrift slik den er, ord for ord.

Formålet med forordningen er å fastsette spesifikke midlertidige tiltak som skal sikre en forlengelse av gyldighetsperioden for visse sertifikater, lisenser og tillatelser. Det gjelder for sertifikater, lisenser og tillatelser, som utløper mellom 1. mars og 31. august 2020. Tiltakene har som formål å ivareta et fungerende indre marked, et høyt nivå av transportsikkerhet og rettsikkerhet for aktørene.

Forordningen berører maritimt regelverk og skipssiden gjennom artikkel 16 som utvider visse tidsfrister i forordning 725/2004 om styrket sikring av skip og havneanlegg (ISPS-forordningen). ISPS-forordningens bestemmelser om skip gjennomført i norsk rett gjennom forskrift 22. juni 2004 nr. 972 om sikkerhet, pirat- og terrorberedskapstiltak og bruk av maktmidler om bord på skip og flyttbare boreinnretninger (sikkerhetsforskriften) § 6.

Artikkel 16 (2) gir mulighet for å gjennomføre trening for fartøyets besetning som beskrevet i ISPS-forordningens vedlegg III, ISPS-koden del B regel 13.6, to ganger i løpet av 2020, med maksimalt seks måneder intervall mellom treningene, dersom det ikke er mulig å gjennomføre treningen som normalt. Normalt skal denne treningen gjennomføres minst hver tredje måned.

Periodiske øvelser for rederiets- og fartøyets sikkerhetsoffiserer som beskrives i ISPS-forordningens vedlegg III, ISPS-koden del B regel 13.7, skal normalt avholdes minst én gang hvert kalenderår, og det skal være høyst 18 måneder mellom øvelsene. Forordningen artikkel 16 (3) medfører nå at for øvelser som skulle ha vært utført mellom 1. mars 2020 og 31. august 2020 blir fristen for gjennomføring utsatt med seks måneder, senest til 31. desember 2020. Dersom flaggstaten ser at det på grunn av Covid-19-restriksjoner er vanskelig å få gjennomført disse øvelsene innen fristene fastsatt i artikkel 16 (3), kan det sendes en forespørsel til Kommisjonen/ESA om endring av fristene. Dette må gjøres innen 1. august 2020.

Både regel 13.6 og 13.7 i ISPS-forordningens vedlegg III, ISPS-koden del B, er gjort obligatoriske gjennom ISPS-forordningens artikkel 3 (5).

Forordninger og andre rettsakter som tas inn i EØS-avtalen oversettes til norsk. Oversettelse av forordningen gjøres kjent med forskriften og publiseres på lovdata av informasjonshensyn så snart den foreligger.

4. Økonomiske og administrative konsekvenser av forslaget

Endringene medfører utsatte frister for gjennomføring av trening og periodiske øvelser, og får følgelig ikke særlige administrative eller økonomiske konsekvenser for næringen eller det offentlige.

Vedlegg

Til toppen