Last ned rundskrivet som PDF

Innledning

Nærings- og fiskeridepartementet vedtok 8. oktober 2015 og 17. desember 2015 endringer i forskrift 11. august 1989 nr. 802 om fartsområde for lasteskip registrert i Norsk internasjonalt skipsregister (NIS), heretter omtalt som fartsområdeforskriften for lasteskip.

Endringene trådte i kraft 1. januar 2016.

Formålet med endringene var oppmykinger i gjeldende fartsområdebegrensinger for lasteskip registrert i NIS. Dette var koblet sammen med en styrking av dagens tilskuddsordning for sysselsetting av sjøfolk både for skip i NIS og NOR.

Formål

Dette rundskrivet har som formål å gi veiledning om tolkningen av fartsområdeforskriften for lasteskip § 3.

Tolkning av fartsområdeforskriften for lasteskip § 3

Fartsområdeforskriften for lasteskip § 3 første ledd lyder slik:

Lasteskip der en vesentlig del av skipets virksomhet skjer utenfor norske farvann, tillates å føre last mellom norske havner når dette skjer

a) som del av en regulær rute mellom norsk og utenlandsk havn; eller
b)
som frakt av petroleum i bulk fra innretning på norsk kontinentalsokkel; eller
c) leilighetsvis i inntil 3 måneder.

I fartsområdeforskriften for lasteskip § 3 første ledd betyr

a) lasteskip: ethvert skip som ikke er passasjerskip, fiske- og fangstfartøy, lekter eller fritidsfartøy.
b) en vesentlig del av skipets virksomhet: over 50 % av skipets virksomhet.
c) virksomhet utenfor norske farvann: virksomhet som er lovlig uten hjemmel i §§ 3 og 4 i denne forskriften.
d) norske havner: norske havner, herunder innretning for olje- og gassvirksomhet på norsk kontinentalsokkel.
e) regulær rute: at skipet har et bestemt seilingsmønster eller kontrakt om tidsbefraktning hvor avgangs- og bestemmelsessteder er angitt.
f) petroleum: alle flytende og gassformige hydrokarboner som finnes i naturlig tilstand i undergrunnen, samt andre stoffer som utvinnes i forbindelse med slike hydrokarboner.
g) innretning på norsk kontinentalsokkel: innretning for olje- og gassvirksomhet på norsk kontinentalsokkel.

Tre alternativer

Lasteskip der en vesentlig del av skipets virksomhet skjer utenfor norske farvann, tillates å føre last mellom norske havner når dette skjer

a) som del av en regulær rute mellom norsk og utenlandsk havn

Her ser man for seg et skip som går i regulær rute der både norske og utenlandske havner inngår i ruten, men hvor skipet mer enn 50 % av tiden befinner seg utenfor norske farvann, eller hvor flertallet av havnene på ruten er utenlandske.

b) som frakt av petroleum i bulk fra innretning på norsk kontinentalsokkel

Et slikt skip opererer typisk delvis på utenlandsk sokkel og delvis på norsk sokkel. Dersom skipet for eksempel i en periode står uten oppdrag på utenlandsk sokkel er det nå adgang til å ta oppdrag på norsk sokkel, så lenge oppdraget på norsk sokkel utgjør mindre enn 50 % av skipets virksomhet totalt sett i løpet av de siste 12 månedene.

c) leilighetsvis i inntil 3 måneder

Dette alternativet betyr at skipet kan ha kontinuerlig virksomhet i norske farvann i inntil 3 måneder. Når en gitt periode på 3 måneder er over, kan en ny periode på 3 måneder ikke starte før skipet har hatt virksomhet utenfor norske farvann igjen.

Betingelsen om at en vesentlig del av virksomheten skal skje utenfor norske farvann oppfylles ved at mer enn 50 % av skipets virksomhet totalt sett, i løpet av de siste 12 månedene, har funnet sted utenfor norske farvann.

Periodens begynnelse og slutt

En periode med virksomhet i norske farvann anses å starte fra den tid skipet påbegynner et oppdrag her.

Perioder i opplag, det vil si perioder på verksted eller lignende, hvor skipet åpenbart ikke er i markedet, regnes verken som tid i norske farvann eller tid i utenlandsk farvann.