LAST NED HELE RUNDSKRIVET SOM PDF.

Sjøfartsdirektoratet har fastsatt forskrift om endring i forskrift 29. desember 1998 om skipsutstyr (skipsutstyrsforskriften). Endringene trer i kraft 15. september 2014.

Forskriften var på høring i perioden 2. april til 20. juni 2014. Sjøfartsdirektoratet mottok i alt 12 høringssvar hvorav 10 instanser ikke hadde merknader til høringsutkastet.

Justis- og beredskapsdepartementet (JD) bemerker at det neppe er behov for en egen virkeområdebestemmelse. Det er Sjøfartsdirektoratets vurdering at lov 16. februar 2007 nr. 9 om skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven) gjelder både for norske og utenlandske skip. Forskriftsforslagets virkeområdebestemmelse snevrer inn faktum til kun å gjelde norske skip, videre innsnevres virkeområdet i tid til perioden 1. januar 1999 eller senere. Sjøfartsdirektoratet her derfor fastsatt en virkeområdebestemmelse som tilsvarer den som var på høring.

JD har videre merknader til direktoratets bruk av begrepet «flyttbare innretninger». Etter JDs syn taler konsekvenshensyn for å bruke formuleringen som følger av skipssikkerhetsloven § 2 andre ledd bokstav a. Uttrykket «flyttbare innretninger» er imidlertid brukt i en rekke av direktoratets forskrifter og er godt innarbeidet og kjent i næringen. Direktoratet velger derfor å fastsette og videreføre utrykket «flyttbare innretninger».

Sjøfartsdirektoratet har etter innspill fra JD og NHO Sjøfart delt opp § 8a (i forslaget som var på offentlig høring) i syv paragrafer kategorisert etter type skipsutstyr, kalt «utstyrsgruppe», og som viser til utstyrsgruppene i vedlegg A til skipsutstyrsforskriften.

Skipsutstyrsforskriften har standardiseringskrav knyttet til de enkelte kategoriene og typene skipsutstyr som settes på det europeiske markedet. Forskriften krever ikke at slikt utstyr skal være installert eller plassert om bord. Som en følge av regelverkets fragmentariske oppbygging, vil slike utstyrskrav være fastsatt i andre forskrifter f.eks. forskrift 1. juli 2014 om redningsredskaper på skip, forskrift 1. juli 2014 om brannsikring på norske skip osv. Kravene om rattmerket skipsutstyr må følgelig ses i sammenheng med kravene i de enkelte forskriftene som regulerer om bestemte typer skipsutstyr skal finnes om bord. Hvis det for eksempel er krav om at passasjerskip med passasjersertifikat skal ha installert Mann Over bord Båt (MOB-båt), så skal en MOB-båt oppfylle kravene som følger av skipsutstyrforskriften. Likevel, det følger av forskrift 1. juli 2014 om redningsredskaper § 7 at kravet om MOB-båt gjelder for passasjerskip (med passasjersertifikat i innenriksfart) med lengde 24 meter eller mer. På bakgrunn av merknadene fra JD og NHO Sjøfart, men også som en følge av regelverkets fragmentariske oppbygging, er det Sjøfartsdirektoratets vurdering at den valgte strukturen av paragrafene 8a til 8g gir bedre oversikt av hvor (på hvilke skip) og eventuelt fra når, rattmerket utstyr kreves på norske skip og flyttbare innretninger.