LES HELE RUNDSKRIVET SOM PDF

 

Sjøfartsdirektoratet har fastsatt forskrift om endring i forskrift 15. juni 1987 nr. 507 om sikkerhetstiltak m.m. på passasjer-, lasteskip og lektere (sikkerhetstiltakforskriften).

Endringene trer i kraft 15. september 2014.

Høring

Forslag til endringsforskrift var på offentlig høring fra 18. mars til 15. juni 2014.  Det kom inn svar fra totalt 13 instanser hvorav 8 ikke hadde noen merknader.

Med henvisning til lov 16. februar 2007 nr. 9 om skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven) § 6 første ledd peker Sjømannsorganisasjonenes fellessekretariat på forskjellene som ligger i ordlyden «påse» som knyttes til rederiets overordnede plikter og skipsførerens selvstendige «sørge for» plikt etter andre ledd. På denne bakgrunn foreslår fellessekretariatet at ordlyden i forskriftsforslagets §§ 14e og 14f endres slik at det er skipsførerens «sørge for» plikt som synliggjøres i bestemmelsene. Sjøfartsdirektoratet er enig i merknadene fra fellessekretariatet og i forskriften som fastsettes ved rundskrivet her er bestemmelsene endret slik at det er skipsførerens «sørge for» plikt som framgår av §§ 14e og 14f.

Både Den norske advokatforening (DNA) og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har merknader knyttet til at begrepet «Administrasjonen» er brukt i noen tilfeller når det er Sjøfartsdirektoratets kompetanse det vises til. Høringsinstansene foreslår derfor at begrepet «Administrasjonen» gjennomgående endres til «Sjøfartsdirektoratet». I forskriften som fastsettes ved rundskrivet her, er merknadene fulgt opp.

DNV GL forslår at § 14 første ledd bokstav b utvides til også å omfatte lasteinstrumenter som skal brukes for å beregne skipets stabilitet. Sjøfartsdirektoratet legger til grunn at dette speiler gjeldende rett og endrer bestemmelsene i henhold til DNV GLs merknad.

I forslaget til endring av § 33 tredje ledd ble det tatt inn en plikt om det skal tas kontakt med DSB og at DSB vil instruere skipet om anvendelsen av eksplosiver.  I sine merknader viser DSB til at all bruk av sivil eksplosiv vare er regulert i forskrift 26. juni 2002 nr. 922 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff (eksplosivforskriften).  Spesielt for skip, regulerer eksplosivforskriften §1-2 andre ledd lasting og lossing og stasjonær oppbevaring av eksplosiver på norske skip. Fordi lasting, lossing og stasjonær oppbevaring av eksplosiver ikke anses som ordinær drift av skipet, vil eksplosivforskriften gjelde. Motsatt, når skipet er i ordinær drift, skal oppbevaring og bruk av eksplosiver om bord på norske skip reguleres i kraft av bestemmelsene i skipsikkerhetsloven og forskrifter gitt med hjemmel i loven.

Sikkerhetstiltakforskriften har grenseflater mot en rekke forskrifter fastsatt av Sjøfartsdirektoratet, herunder forskrift 1. januar 2005 nr. 8 om arbeidsmiljø, sikkerhet og helse for de som har sitt arbeid om bord (ASH-forskriften). Med henvisning til gjeldende rett jf. eksplosivforskriften § 1-2, videreføres ikke bestemmelsene i sikkerhetstiltakforskriften § 33 tredje ledd. Videre har ASH forskriften §§ 2-1, 2-2, 2-3 jf. § 1-6 krav om tiltak som skal fange opp risikoen knyttet til de særlige farene som oppbevaring og bruk av eksplosiver medfører på skip i ordinær drift. Bestemmelsene i ASH-forskriften §§ 2-1, 2-2 og 2-3 utfyller sikkerhetstiltakforskriften § 33 andre ledd.

DSB har videre merknader til forslagets § 14f åttende ledd og finner bestemmelsen uklar. Sjøfartsdirektoratet viser til at bestemmelsen gjennomfører et handlingsrom som følger av SOLAS regel II-1/23.8 og at den norske oversettelsen ligger nært opp til nevnte SOLAS regel.

DSB har også spørsmål til hvordan tillatelse etter § 14f åttende ledd og § 14g andre ledd skal gis. Sjøfartsdirektoratet peker på at for det første følger adgangen til å bryte skipets eventuelle vanntette integritet direkte av forskriftsbestemmelsene. Hvis en tillatelse blir gitt, følger det av ordlyden at en slik tillatelse nødvendigvis vil være generell, men likevel betinget av bestemte konkrete forutsetninger som tas inn i tillatelsen.