Last ned hele rundskrivet som pdf

 

Sjøfartsdirektoratet har fastsatt ny forskrift om endring i forskrift 1. desember 1975 nr. 5 om forebygging av sammenstøt på sjøen (Sjøveisreglene) m.m. Forskriften trer i kraft straks

Samtidig oppheves forskrift 28. desember 1967 nr. 1 om manøverregler for undervannsbåter, overflatefartøyer og sjøfly på vannet som nærmer seg hverandre, og om særskilt lanterneføring for norske orlogsfartøyer og andre militære fartøyer.

Høring

Forslag til forskrift om endring i forskrift 1. desember 1975 nr. 5 om forebygging av sammenstøt på sjøen (Sjøveisreglene) m.m. var på offentlig høring fra 26. september 2012 til 31. desember 2012. Det kom inn svar fra totalt 24 instanser hvorav 22 ikke hadde noen merknader.

Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) foreslår at ordlyden i regel 53d endres til at det «kan» brukes blå lanterne i stedet for «skal». Subsidiært foreslås regelen strøket.

FOH foreslår videre en endring i regel 52 slik at regelen også omfatter forsvarets fartøy.

Sjøfartsdirektoratet bemerker at det ved denne høringsrunden ikke var lagt opp til å gjennomføre materielle endringer, men å oppdatere regelverket i henhold til gjeldende rett, herunder gjennomføre endringene i COLREG i norsk rett. En eventuell endring av gjeldende rett må derfor komme ved en senere anledning.

Merknader til endringene

Til Vedlegg IV. Nødsignaler nr. 1 bokstav (l) og (m)

Konvensjonen om internasjonale regler til forebygging av sammenstøt på sjøen (COLREG) ble vedtatt i 1972. Forskrift 1. desember 1975 nr. 5 om forebygging av sammenstøt på sjøen (Sjøveisreglene) gjennomfører COLREG i norsk rett.

IMO har igjennom resolusjon A.1004(25) fastsatt endringer i vedlegg IV til COLREG. Endringene er trådt i kraft og speiler den teknologiske utviklingen og tilhørende utfasing av utstyr som ikke lenger blir installert på skip.

Endringsforskriften gjennomfører ovennevnte resolusjon i norsk rett. Endringene består i at ordlyden i vedlegg IV bokstavene (l) og (m) justeres, slik det fremgår av endringsforskriften.

Til regel 53d

Tidligere var enkelte kontroller av fiske lagt til «Det sjømilitære fiskerioppsyn». Ved opprettelsen av Kystvakten i 1977 ble den virksomhet som tidligere falt under begrepet "Det sjømilitære fiskerioppsyn" lagt under Kystvakten, og det er nå Kystvakten som fører fysisk kontroll med fiskeriene i farvann under norsk jurisdiksjon og da bruker den rundtlysende blå lanternen som regel 53d viser til. Endringen av ordlyden i regel 53d bringer regelen i tråd med dagens organisering av denne kontrollen. Det er også gjort noen språklige forandringer for å gjøre ordlyden klarere.

Til opphevelse av forskrift 28. desember 1967 nr. 1

Forskrift 28. desember 1967 nr. 1 om manøverregler for undervannsbåter, overflatefartøy og sjøfly på vannet som nærmer seg hverandre, og om særskilt lanterneføring for norske orlogsfartøyer og andre militære fartøyer, oppheves. Bestemmelsene i forskriften ble tatt inn i Sjøveisreglene ved endringsforskrift fastsatt 25. april 2002 nr. 474. Sjøfartsdirektoratet legger til grunn at forskrift 28. desember 1967 nr. 1 skulle vært opphevet samtidig som endringene i Sjøveisreglene trådte i kraft 1. juli 2002 og oppheves nå for å unngå dobbeltregulering.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Endringene i vedlegg IV er en oppdatering av reglene til dagens faktiske tilstand på skipsutstyrssiden. Det er Sjøfartsdirektoratets vurdering at endringene som er vedtatt av IMO, derfor er uproblematiske og at de ikke får praktisk betydning hva angår krav til nytt utstyr som plasseres om bord på skip. Det er også Sjøfartsdirektoratets vurdering at sjøsikkerheten vil bedres som en følge av endringene.

Også endringene av § 53d er en oppdatering av regelverket til dagens faktiske situasjon, og Sjøfartsdirektoratet legger til grunn at endringene derfor ikke vil ha noen konsekvenser for virksomheter som er omfattet av sjøveisreglene.

Olav Akselsen

sjøfartsdirektør

 

Bjørn E. Pedersen

avdelingsdirektør

regelverk og internasjonalt arbeid