Last ned hele rundskrivet som PDF

Forskriften trer i kraft straks.

Endringene gjelder:

  1. Gjennomføring av endringer i svoveldirektivet (1999/32/EC, som endres ved direktiv 2012/33/EU)
  2. Gjennomføring av EØS-forordning 530/2012 om framskyndet innføring av krav til dobbeltskrog.

Rent konkret gjøres det endringer i forskriften §§ 5 og 13. I tillegg har forskriften fått en ny bestemmelse; § 14 a.

1. Høring

Forskriftsforslaget var på høring fra 6. juni til 27. juni 2014. I samsvar med utredningsinstruksen hadde direktoratet fått samtykke fra Klima- og miljødepartementet til å sette en kort høringsfrist.

Det kom inn totalt 17 høringsuttalelser, hvorav 16 ikke hadde merknader til forslaget.

Kystverket har i utgangspunktet ingen merknader til forslaget, men knytter noen kommentarer til anvendelsen av muligheten til å gjennomføre forsøk med utslippsreduserende metoder og svovelinnholdet i drivstoffet som anvendes under slike forsøk.

2. Nærmere om endringene i EUs svoveldirektiv – endringsdirektiv 2012/33/EU

2.1 Miljøsikkerhetsforskriften § 13

Bestemmelsen er endret slik at angivelsen av svovelgrensen i § 13 nå er 0,10 %, mot tidligere 0,1 %. Dette er gjort for at bestemmelsen skal være i samsvar med artikkel 4b slik den nå lyder etter endringsdirektivet.

2.2 Miljøsikkerhetsforskriften § 14

Bestemmelsen åpner for at det kan søkes om tillatelse til å gjennomføre forsøk med utslippsreduserende metoder for en periode på inntil 18 måneder etter nærmere angitte vilkår. Deler av bestemmelsen gjelder rapportering til Kommisjonen (i praksis EFTAs overvåkningsorgan (ESA) for EFTA-medlemmer) og berørte havnestater, se artikkel 4e bokstav a og g. Direktoratet anser disse for å rette seg mot myndighetene, med unntak for kravet til offentliggjøring av forsøksresultatene som vi mener den enkelte virksomhet selv kan ta ansvar for. Utover dette stilles det som vilkår at det installeres monitoreringssystemer og avfallshåndteringssystemer om bord på skipet, samt at det utarbeides av en konsekvensanalyse knyttet til tiltakets miljøpåvirkning.Svoveldirektivet åpner for at det kan gis tillatelse til å gjennomføre forsøk med utslippsreduserende metoder, jf. direktivet artikkel 4e. Ny § 14 a gjennomfører denne bestemmelsen.

3. Nærmere om forordning 530/2012 om framskyndet innføring av krav til dobbeltskrog

3.1 Miljøsikkerhetsforskriften § 5

Forordningen samler flere tidligere rettsakter til én rettsakt. Rent materielt er det ikke foretatt noen endringer. Sjøfartsdirektoratet har derfor kun endret henvisningen i miljøsikkerhetsforskriften § 5 slik at den er oppdatert i samsvar med den nye forordningen.

Forordningen vil bli oversatt og EØS-tilpasset, og gjort tilgjengelig sammen med miljøsikkerhetsforskriften.

Forskriften følger vedlagt.

Les mer:


Forskrift om endring av miljøsikkerhetsforskriften.pdf 

Høringsmatrise - ekstern høring.pdf