Last ned rundskrivet som PDF

Innledning

Sjøfartsdirektoratet har fastsatt forskrift om endring av forskrift om opptelling og registering av ombordværende på passasjerskip. Endringsforskriften endrer forskrift 6. september 1999 nr. 1047 om opptelling og registering av ombordværende på passasjerskip. Endringene trer i kraft 1. juli 2015.

Høring

Forslaget til endringsforskriften var på offentlig høring fra 23. april til 5. juni 2015.
Sjøfartsdirektoratet mottok svar fra 9 eksterne høringsinstanser, hvorav 3 hadde merknader til høringsforslaget. Høringsinnspillene kommenteres enkeltvis nedenfor.

Bakgrunn for forskriftsendringene

Forskrift om opptelling og registering av ombordværende på passasjerskip gjennomfører EU direktiv 98/41/EF i norsk rett. Forskriften endres for bedre å harmonisere med direktivet.

Endringene forenkler kravene både for næringen og for Sjøfartsdirektoratet. I tillegg foreslår vi en del språklige forandringer som ikke medfører materielle endringer i gjeldende rett.

Nærmere om endringene

Endring av begrepet «ombordværende»

Begrepet «ombordværende» i forskriften er byttet ut med «personer om bord». Dette er i tråd med moderne språkbruk.

Forskriftens virkeområde

Forskriften la samme krav til grunn for passasjerskip generelt, mens direktiv 98/41/EF bare regulerte sjøgående skip innenfor EØS-området.1 Vi har tatt inn definisjoner på «ikke-sjøgående skip» og «sjøgående skip» for å kunne gi differensierte regler for disse skipene. Forskriften kommer nå bare til anvendelse fullt ut for sjøgående skip, det vil si skip med fartsområde 3 eller høyere, og skip med klasse D eller høyere 2. Det har kommet ønske om en presisering av fartsområdene opp mot EUs passasjerskipsklasser. En beskrivelse av EUs passasjerskipsklasser fremgår imidlertid av forskrift 28.mars 2000 nr. 305 om besiktelse, bygging og utrustning av passasjerskip i innenriks fart § 5.

Definisjonen på «sjøgående skip» finner vi i ny § 2.

Forskriften regulerer fortsatt også opptelling og registering av ombordværende på passasjerskip fra andre flaggstater, både innenfor og utenfor EØS-området, som kommer til norsk havn 3.

Den gamle § 9 er opphevet, da norske skip i fart mellom havner i tredjeland skal følge bestemmelsene i forskrift 1. juli 2014 nr. 1019 om redningsredskaper på skip (redningsforskriften) når det gjelder opptelling 4.

Endring av begrepet «mil» til «nautiske mil»

Ordlyden i § 6 første ledd og § 8 femte ledd bokstav c endres i tråd med merknader fra «mil» til «nautiske mil». Tidligere fulgte dette av definisjonsbestemmelsen i § 2.

Melding av antall personer om bord til skipsfører

Bestemmelsen i den gamle forskriften § 3 annet ledd om at skipsfører skal sørge for at skipet før avgang fra havn ikke har flere personer om bord enn det skipets sertifikat tillater, er flyttet til § 5 første ledd.

I følge den gamle forskriftsteksten, skulle antall personer om bord, inkludert mannskap og andre som har sitt arbeid om bord, før avgang meldes til fører. Vi har foretatt en presisering av ordlyden i tråd med praksis, der antall personer om bord også kan meldes til ansvarshavende vaktoffiser på bro 5. Opptellingen skal praktiseres slik som forutsatt i eksisterende forskrifter, der en teller opp antall personer om bord i kategoriene voksne, barn og spedbarn 6.

Melding om antall personer om bord til rederiets registeransvarlige eller rederiets landbaserte registreringssystem

Vi har fått et nytt tredje punktum i § 5 annet ledd som sier at rederiet ikke trenger å ha en registeransvarlig eller et landbasert registreringssystem for skip som går i rutefart i fartsområde 2 eller mindre hvor overfarten mellom de enkelte havner ikke overstiger 60 minutter. Dette innebærer at en på disse skipene skal telle alle personer om bord og rapportere til fører eller ansvarshavende vaktoffiser på bro, men at en slipper å melde antallet personer om bord til land 7.

Endringen, som er en kodifisering av gjeldende fravikspraksis, medfører en lettelse av kravene i forhold til dagens regelverk for rederier som har aktuelle passasjerskip i fartsområde 2 eller mindre. Sjøfartsdirektoratet skal ikke lenger melde fra til ESA om fravik gitt for skip i fartsområde 2 eller mindre, slik kravet var etter den tidligere ordlyden i forskriften. Den administrative byrden blir dermed mindre både for rederiene og for Sjøfartsdirektoratet.

Godkjenning av registreringssystem

Det følger av artikkel 10 i direktivet at registreringssystemer opprettet i tråd med artikkel 8 skal godkjennes av medlemsstatene. Videre følger det av artikkel 6 punkt 2 at medlemsstatene skal pålegge rederier som fører skip med tredjelands flagg, det vil si stater utenfor EØS-området, å følge artikkel 4 punkt 1 og artikkel 5 punkt 1 om opptelling og innhenting av opplysninger. Det står ikke direkte at medlemsstatene skal godkjenne registreringssystemer fra tredjeland.

Ordlyden i § 4 er endret slik at Sjøfartsdirektoratet bare skal godkjenne registreringssystemet for norske passasjerskip.

Andre merknader

I høringsrunden kom det inn forslag om at en skal registrere fødselsdato og nasjonalitet, i tillegg til de krav som følger av eksisterende § 6. Dette tas ikke til følge, da det ville innebære en skjerpelse i forhold til direktivet 8.

Når det gjelder merknaden om å ta inn en referanse til personopplysningsforskriften, kan vi ikke se at dette er nødvendig. Denne forskriften kommer til anvendelse så lenge de aktuelle forhold faller inn under virkeområdet i forskriften.

Fotnoter

1. Direktiv 98/41/EF regulerer bare «a sea-going ship», jf. artikkel 2.

2. Fartsområde 1 og 2 tilsvarer EU sitt fartsområde E, fartsområde 3 tilsvarer fartsområde EU D, og fartsområde 4 tilsvarer fartsområde EU C. Liten kystfart tilsvarer EU B og A.

3. Direktiv 98/41/EF artikkel 3 og artikkel 6.

4. Det følger av redningsforskriften § 2 at «Den internasjonale konvensjon om sikkerhet for menneskeliv til sjøs, 1974 (SOLAS) konsolidert utgave 2009 kapittel III, som endret ved MSC.317(89), MSC.325(90), MSC.338(91), og MSC.350(92) gjelder som forskrift». Regelen om opptelling finnes i SOLAS III regulation 27.

5. «Ansvarshavende vaktoffiser på bro» er uttrykket som brukes i forskrift 27. april 1999 nr. 537 om vakthold på passasjer- og lasteskip § 7 nr. 2.1.

6. Det vises til følgende eksisterende forskrifter som forutsetter at en teller opp antall ombordværende fordelt på kategoriene voksne, barn og spedbarn: Vedlegg 1 til forskrift 28. mars 2000 nr. 305 om besiktelse, bygging og utrustning av passasjerskip i innenriks fart Kapittel III Redningsutstyr punkt 2 note 9 og 10, forskrift 1. juli 2014 nr. 1019 om redningsredskaper på skip § 7 og forskrift 5. januar 1998 nr. 6 om bygging, utrustning og drift av hurtiggående fartøy som anvendes som passasjerskip eller lasteskip § 21.

7. Dette er i tråd med gjeldende fravikspraksis. Vi presiserer at rederiene i alle tilfeller har krav om beredskapsplaner, som ved alvorlige hendelser på sjøen, vil involvere rederiet på land.

8. For skip i utenriksfart som krysser norsk yttergrense blir slik informasjon overlevert til politiet, jf. utlendingsforskriften § 4-24.