Endringene i kvalifikasjonsforskriften ble fastsatt samtidig med endringer i forskrift 3. mars 2009 nr. 259 om krav til minstealder og båtførerbevis mv. for fører av fritidsbåt, hvor det fra 1. juni 2023 vil bli krav om høyhastighetsbevis for fører av motordrevet fritidsbåt som kan oppnå hastighet på 50 knop eller mer.

I ettertid er det avdekket en regelteknisk utfordring knyttet til hvordan tidspunktet for ikrafttredelse av endringene i kvalifikasjonsforskriften er angitt. Den regeltekniske utfordringen må adresseres ved å endre endringsforskriften som ble fastsatt 7. februar d.å.

Endringene som fastsettes ved rundskrivet her, får ingen betydning for når kravet om høyhastighetsbevis trer i kraft. Endringene får heller ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for næringen eller det offentlige. Det er følgelig Sjøfartsdirektoratets vurdering at det åpenbart ikke er nødvendig å sende endringene på høring før fastsettelse.

Nedenfor er endringene som fastsettes ved dette rundskrivet kommentert nærmere.

§ 92 tredje ledd

I endringsforskriften fastsatt 7. februar 2022, jf. RSR 3-2022 ble det i kvalifikasjonsforskriften § 92 satt inn et nytt tredje ledd som inneholdt en dato for ikrafttredelse av kvalifikasjons­forskriften § 29 nytt annet ledd.

Som følge av den regeltekniske utfordringen omtalt ovenfor, slettes § 92 nytt tredje ledd i endringsforskriften som ble fastsatt 7. februar d.å.

Ikrafttredelse

For at tidspunktet for ikrafttredelse av endringene i kvalifikasjonsforskriften skal bli regelteknisk korrekt, endres ordlyden i § 29 (2) slik at det nå fremgår av bestemmelsen at kravet om høyhastighetsbevis gjelder fra 1. juni 2023 for fører av fritidsbåt med skroglengde fra 15 til 24 meter som kan oppnå hastighet på 50 knop eller mer. Videre, under endringsforskriftens romertall II, fremgår det nå at endringsforskriften trer i kraft 1. juni 2023.

Vedlegg