Sjøfartsdirektoratet har den 8 juni, 2011 fastsatt ovennevnte forskrift om innføring av obligatorisk registrering til Maritim Security Centre (MSCHOA) og posisjonsrapportering til UK Maritime Trade Organisation (UKMTO).

Årsaken til dette er at Sjøfartsdirektoratet gjennom tilbakemeldinger fra EU har erfart at enkelte skip registrert i NIS ikke har registrert transitt eller operasjoner til MSCHOA for det området som næringen selv gjennom Best Management Practicis (BMP) har definert som høyrisiko områder for piratangrep. Ei heller er det sendt posisjonsrapporter til UKMTO. Den informasjon som er tilført Sjøfartsdirektoratet er innhentet gjennom stikkprøve kontroller utført av EUNAVFOR gjennom

LRIT-informasjon eller andre observasjoner. Imidlertid er Sjøfartsdirektoratet oppmerksom på at det kan være enkelte feil eller unøyaktigheter i identifikasjonen av skip, og at skip som blir identifisert som uregistrerte allikevel kan ha sendt registrering og rapportering uten at dette er blitt tilstrekkelig registrert hos MSCHOA eller UKMTO.

Med bakgrunn i overstående har Sjøfartsdirektoratet funnet grunn til å innføre obligatorisk registrering til MSCHOA og posisjonsrapportering til UKMTO for norske skip. Dette betyr at den allerede gjeldene ”Forskrift om sikkerhet og terrorberedskap om bord på skip og flyttbare innretninger” (For-2004-06-22-972) er tilført en ny paragraf (§6A) som pålegger NIS/NOR skip som skal i transitt eller utføre operasjoner i ”High Risk Area”, beskrevet i BMP, å registrere seg hos MSCHOA og avgi posisjonsrapporter til UKMTO.

Skipene oppfordres til å oppbevare kopi av registreringsdokumentet og eventuell annen relevant dokumentasjon om bord i minst 3 måneder etter at skipene har forlatt området. Dette for i ettertid å kunne dokumentere at registrering hos MSCHOA. Det gjøres også gjeldende at området for sikkerhetsnivå 2 er fra i dag utvidet til å være tilsvarende det området som er definert i BMP, rev. 3. 

 

Olav Akselsen

Sjøfartsdirektør

 

Else Heldre e.f

Fungerende avdelingsdirektør

 

Vedlegg:    Forskrift av 22 juni 2004, § 6A


 

Forskrift om endring av forskrift 22. juni 2004 nr 972 om sikkerhet og terrorberedskap om bord på skip og flyttbare innretninger

Fastsatt av Sjøfartsdirektoratet 8.  juni  2011 med hjemmel i lov 16 februar 2007 nr 9 om skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven) §§ 39 og § 47, jf delegeringsvedtak 16 februar 2007 nr 171.

I

Ny § 6a skal lyde:

Rapportering til regionale sikkerhetssentre i høyrisikoområder for piratangrep

         Skip som skal foreta operasjoner eller gå i transitt i et område som er definert som høyrisikoområdet for piratangrep i ”Best management practices to deter piracy off the Coast of Somalia and in the Arabian Sea Area”, skal følge anbefalingene i ”Best management practices to deter piracy off the Coast of Somalia and in the Arabian Sea Area” som gjelder registrering hos MSCHOA og rapportering til UKMTO og andre kontaktpunkter før innreise i området og underveis.

II

Forskriften trer i kraft straks.