Sjøfartsdirektoratet har, etter fastsettelse av bemanningsforskriften 2009, mottatt flere klager fra Sjømannsorganisasjonene som mener at tillitsmannsapparatets synspunkter ikke er kommet frem til Sjøfartsdirektoratet og at Sjøfartsdirektoratet dermed ikke har det totale bilde for å kunne fastsette sikkerhetsbemanningen på skipene.

På bakgrunn av erfaringer som er gjort, og for å sikre en mer effektiv oppfyllelse av nåværende § 8 (4) om at skipsfører og tillitsmannsapparatet skal gis anledning til å fremme sine synspunkter, er det nå fastsatt krav om at synspunkter fra skipsfører og tillitsmannsapparat skal dokumenteres på et eget kontrollskjema. Det er nåværende Kontrollskjema for søknad om bemanning, KS 0308-1, som skal benyttes.

Kravet til innsendelse av kontrollskjema er fastsatt i forksriftens § 4 (1) nytt punkt b). Samtidig oppheves § 8 (4), da dette nå vil bli dekket av den nye § 4 (1) b).

Endringsforskriften følger vedlagt.

 

 

Med hilsen

 

 

Sigurd Gude

 

fung. sjøfartsdirektør

 

 

Else Heldre

 

fung. avdelingsdirektør

 

Vedlegg: Endringsforskrift

Forskrift om endring av forskrift 18.juni 2009 nr. 666 om bemanning av norske skip (bemanningsforskriften 2009)

Fastsatt av Sjøfartsdirektoratet 13. juli 2011 med hjemmel i lov 16. februar 2007 nr. 9 om skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven) § 2, § 15, § 16, § 43 og § 45, jf. delegeringsvedtak 16. februar 2007 nr. 171 og delegeringsvedtak 31. mai 2007

nr. 590.

I

I forskrift 18.juni 2009 nr. 666 om bemanning av norske skip (bemanningsforskriften 2009) gjøres følgende endringer:

I § 4 (1) skal innledningen lyde:

(1)  Rederiet skal sende begjæring om bemanningsoppgave til Sjøfartsdirektoratet. Begjæringen skal inneholde følgende dokumentasjon på kontrollskjema fastsatt av Sjøfartsdirektoratet

§ 4 (1) nytt punkt b) skal lyde:

b)   dokumenterte synspunkter fra skipsfører og tillitsmannsapparatet.     Dersom det ikke er mulig å innhente disse synspunktene fra tillitsmannsapparatet skal synspunktene fra skipsfører komme frem

Nåværende § 4 b) blir § 4 c)

§ 8 (4) oppheves.

Nåværende § 8 (5) og (6) blir § 8 (4) og (5)

II

Denne forskriften trer i kraft straks.

 

RSR 10 - 2011      

15.07.2011

201117805 BR

 

Regler for passasjer- og lasteskip mv. s. 825