Last ned rundskrivet som pdf

 

Bakgrunnen for endringene:

Sjøfartsdirektoratet har mottatt henvendelser fra Kystverkets beredskapsavdeling og fra Norsk Oljevernforening for Operatørselskap angående behov for en utvidelse av overgangsordningen i nåværende forskrift om bruk av fartøy i forskrift 8. februar 2011 nr. 130 om bruk av fartøy i oljevern.

Etter gjeldende forskrift § 16 vil det, ved oljevernaksjoner hvor det er behov for å benytte fartøy som skal ha sertifikat etter forskriften bli akseptert at aksjonsledelsen kontrollerer at fartøyet tilfredsstiller nødvendige krav for å ivareta sikkerheten til liv og helse, miljø og materielle verdier. Det er her en forutsetning at det ikke finnes et tilstrekkelig antall sertifiserte fartøy, og kontrollen skal skje på bakgrunn av et kontrollskjema fastsatt av Sjøfartsdirektoratet.

Både Kystverkets beredskapsavdeling og fra Norsk Oljevernforening for Operatørselskap har forsikret Sjøfartsdirektoratet om at det pågår et kontinuerlig arbeid for å rekruttere fartøy til oljevernberedskapen, men at det per i dag kun er et fåtall fartøy langs kysten som har oljevernsertifikat. Det er ut i fra dette er ønskelig og nødvendig å utvide overgangsregelen med ytterligere et år for å bygge opp tilstrekkelig beredskap.

Sjøfartsdirektoratet utvider på denne bakgrunn overgangsordning i forskriften § 16 til å gjelde frem til den 1. januar 2013. uten forutgående høring.

Endringsforskriften er vedlagt.

Olav Akselsen
Sjøfartsdirektør

Nora Olsen-Sund
avdelingsdirektør regelverk og internasjonalt arbeid 

 

--

Forskrift om endring av forskrift om bruk av fartøy i oljevern
Fastsatt av Sjøfartsdirektoratet 21. februar 2012 med hjemmel i lov 16. februar 2007 nr. 9 om skipssikkerhet (skipssikkerthetsloven) § 9, § 13, § 16, § 21 og § 43, jf. delegeringsvedtak 16. februar 2007 nr. 171 og delegeringsvedtak 31. mai 2007 nr. 590.

I
I forskrift 8. februar 2011 nr. 130 om bruk av fartøy i oljevern skal følgende bestemmelse lyde:

§ 16. Overgangsordninger
Fra forskriftens ikrafttredelse og frem til 1. januar 2013 vil det, ved oljevernaksjoner hvor det er behov for å benytte fartøy som skal ha sertifikat etter denne forskriften bli akseptert at aksjonsledelsen kontrollerer at fartøyet tilfredsstiller nødvendige krav for å ivareta sikkerheten til liv og helse, miljø og materielle verdier. Det er her en forutsetning at det ikke finnes et tilstrekkelig antall sertifiserte fartøy, og kontrollen skal skje på bakgrunn av et kontrollskjema fastsatt av Sjøfartsdirektoratet.

II
Forskriften trer i kraft straks.