1.      Innledning

Sjøfartsdirektoratet fastsetter enkelte endringer i forskrift 24. november 2009 nr. 1400 om drift av fartøy som fører 12 eller færre passasjerer mv.

Forskriften trådte opprinnelig i kraft 1. januar 2011, men slik at ikrafttredelse på Svalbard og Jan Mayen skulle fastsettes senere. Det har siden den gang vært gjennomført en høringsprosess i forhold til ikrafttredelse på Svalbard, hvor utkast til særregler for Svalbard har vært på skriftlig høring og også behandlet i flere høringsmøter. Høringsinstanser har vært kjente næringsaktører på Svalbard samt Sysselmannen på Svalbard og andre relevante offentlige myndigheter.

Endringen innebærer at forskriften trer i kraft for Svalbard 1. januar 2013, samtidig som det fastsettes operasjonsbegrensninger på Svalbard i forskriften § 7. Samtidig gjøres mindre endringer av redaksjonell og presiserende art.

2.      De fastsatte endringer

2.1.  § 1 første ledd

«Passasjerfartøy» endres til «fartøy» for å fjerne eventuell tvil om at forskriften gjelder alle fartøy som fører passasjerer, f.eks. fiskefartøy og lastefartøy.

2.2.  § 1 annet ledd

Bestemmelsen oppheves i sin helhet. For det første vil Sjøfartsdirektoratet på denne måten fjerne en hver tvil om at også fartøy som fører færre enn 12 passasjerer kan søke om passasjersertifikat. Videre er alle tillatelser til begrenset passasjerbefordring utstedt før forskriftens ikrafttredelse nå utløpt, slik at denne delen av bestemmelsen ikke lenger har noen relevans.

2.3.  § 1 nytt annet ledd og § 2 bokstav i – tenderfartøy

Association of Arctic Expedition Cruise Operators (AECO) har kommentert at unntaket for tenderfartøy også bør gjelde tenderfartøy tilhørende fartøy som fører 12 passasjerer eller færre, og ikke bare de som tilhører passasjerskip med gyldig passasjersertifikat. Sjøfartsdirektoratet er enig i dette, og endrer disse bestemmelsene i henhold til dette. Tenderfartøy benyttes kun til å frakte passasjerer mellom fartøyet og land, og det er derfor naturlig at disse er unntatt de krav som stilles til moderfartøyet. Unntaket vil da gjelde alle tenderfartøy.

2.4.  § 7 – operasjonsbegrensninger på Svalbard

Både næringen og Sysselmannen på Svalbard har tatt til orde for en utvidelse av perioden hvor operasjoner tillates, og også for at kravene til nødhavn lempes, i forhold til det som var foreslått fra Sjøfartsdirektoratet. På bakgrunn av uttalelser fra Sysselmannen på Svalbard vedrørende både redningskapasitet og hvordan man til nå har praktisert dette på Svalbard, finner Sjøfartsdirektoratet at perioden bør utvides i tråd med forslaget fra Sysselmannen på Svalbard.

Det har videre kommet forslag om at periodene hvor operasjoner er tillatt må kunne utvides etter en vurdering av isforhold mv. fra år til år, og det er på denne bakgrunn tatt inn et nytt tredje ledd i § 7, hvor det fastsettes at Sjøfartsdirektoratet kan utvide periodene etter anbefaling fra Sysselmannen på Svalbard, når Sjøfartsdirektoratet finner dette sikkerhetsmessig forsvarlig.

Utkastets forslag til krav om avstand til nødhavn er kommentert både av næringen og av Sysselmannen på Svalbard. Det har vært hevdet at kravet har vært for strengt, og at det ville gi store økonomiske konsekvenser for denne delen av turistnæringen på Svalbard. Sysselmannen på Svalbard har fremmet et konkret forslag om at kravet til nødhavn innenfor en avstand på 5 nautiske mil erstattes med et krav om at avstanden til land ikke skal overstige 5 nautiske mil. Ved operasjoner innenfor Isfjorden har Sysselmannen på Svalbard foreslått at et slikt krav ikke skal gjelde, bl.a. fordi redningsberedskapen i dette området er høy. Basert på at Sysselmannen på Svalbard har spesialkompetanse når det gjelder Svalbard, finner Sjøfartsdirektoratet å ta disse forslagene til følge.

Kystverket har foreslått at posisjoner angis i grader og desimalminutter, og Sjøfartsdirektoratet har endret forskriften i henhold til dette.

2.5.  § 10 annet ledd – tabell

Tabelloverskriften endres for å få tydelig frem hvilke krav som gjelder på Svalbard.

2.6.  § 20 – ikrafttredelse

Bestemmelsen endres slik at det fremgår at forskriften trer i kraft for Svalbard 1. januar 2013.

 3.      Ikrafttredelse

Endringsforskriften trer i kraft straks. Dette innebærer at de endringer som ikke er direkte relatert til Svalbard gjelder umiddelbart. Det presiseres for ordens skyld at ingen del av forskriften gjelder for Svalbard før 1. januar 2013. 

John Malvin Økland

fung. sjøfartsdirektør

 

 

Nora Olsen-Sund

avdelingsdirektør


LAST NED HELE RUNDSKRIVET MED FORSKRIFTSTEKSTEN SOM PDF.