Last ned dette rundskrivet som pdf

Bakgrunn

Sjøfartsdirektoratet har hatt som utgangpunkt at «godkjent opplæring» i forskrift 22. desember 2011 nr. 1543 om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk (kvalifikasjonsforskriften) §§ 34 og 43 for å løse ferdighetssertifikat som hhv. Matros og Motormann må foregå på fartøy som har krav til slikt sertifikat.

 

For matros har dette medført at det har vært krav til at fartøyet har en bruttotonnasje på 500 eller mer og er sjøgående, mens for motormann må fartøyet ha fremdriftskraft på mer enn 750 kW.

Vi ser at dette har medført at fartøy som i utgangspunktet gir relevant fartstid er blitt ekskludert for bruk til opplæringsstillinger.

Ny praksis

Vi vil i denne forbindelse gjøre oppmerksom på kvalifikasjonsforskriften § 16 (9) som åpner for å godkjenne «annen praksis som kan likestilles med relevant fartstid». Dersom det fra et rederi eller fra et opplæringskontor blir dokumentert at praksis på et fartøy med bruttotonnasje på under 500 eller fremdriftskraft på under 750 kW kan regnes som relevant, vil fartstiden kunne godskrives til å kunne gjennomføre «godkjent opplæring» og dermed løse sertifikat.

Videre vil vi også kunne legge det samme prinsippet til grunn for opptjening av fartstid i fartsområde 1 og 2.

Eksempel på dokumentasjon av slik relevans er at arbeidsoppgavene som utføres på fartøyet kan ansees for å gi nødvendig relevant praksis, herunder at nødvendig utstyr er på plass.

For en del tilfeller vil en deling av fartstiden mellom fartøy over/under eller innenfor/utenfor de aktuelle grensene være en måte på å opptjene nødvendig fartstid til å løse sertifikat.

Vi vil til sist presisere at kravene til fartøy, og at fartstiden er relevant, gjelder for de som skal løse ferdighetssertifikat. For personer som kun skal opp til fagprøve, og som ikke har planer om å løse ferdighetssertifikat har ikke Sjøfartsdirektoratet noen krav. Det er fagbrevet som gjør at lærlingen kommer inn på fagskole, ikke ferdighetssertifikatet. Lærlinger med fagbrev får samme kadettid som lærlinger med ferdighetssertifikat.