Rundskriv
  • Dato: 27.04.2012
  • Serie: RSR
  • Nr: RSR 8 - 2012
  • Saksnr: 201106584/OGE

Endring i sikkerhetsforskriften

Forskrift om endring i forskrift om sikkerhet, pirat- og terrorberedskapstiltak og bruk av maktmidler om bord på skip og flyttbare boreinnretninger (Sikkerhetsforskriften)

Last ned forskriften som pdf


Sjøfartsdirektoratet fastsetter herved forskrift om endring i forskrift 22. juni 2004 nr. 972 om sikkerhet, pirat- og terrorberedskapstiltak og bruk av maktmidler om bord på skip og flyttbare boreinnretninger (Sikkerhetsforskriften).

Om bakgrunnen for endringen siteres følgende fra Nærings- og handelsdepartementets brev datert 25. april 2012: «I det geografiske virkeområdet i forskrift 22. juni 2004 nr. 972 om sikkerhet om bord på skip (Sikkerhetsforskriften)er det angitt "seiling i, til eller fra et område med beredskapsnivå 2 eller 3, likevel bare sør for 30 grader nordlig bredde", jf. Sikkerhetsforskriften § 1 tredje ledd. Ved brev av 28. oktober 2011 har Norges Rederiforbund anmodet Nærings- og handelsdepartementet om å endre det geografiske virkeområdet til Sikkerhetsforskriften til å gjelde "(...) sør for 46 grader nordlig bredde". Norsk Sjøoffiserforbund, Norsk Sjømannsforbund og Det Norske Maskinistforbundet har ved e-post av 30. november 2011 bekreftet at de støtter endringsforslaget.

Endringen vil sikre norske rederier en bedre logistikk mht. ombordtakelse av vakter uten at logistiske hensyn skal virke begrensende. En endring av forskriften medfører ingen økte forpliktelser for private, og vil heller ikke medføre noen administrative eller økonomiske konsekvenser for Sjøfartsdirektoratet. Høring av endringsforslaget er i dette tilfellet "åpenbart unødvendig", jf. lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) § 37 fjerde ledd, bokstav c.»

Forskriftsendringen trer i kraft 1. mai 2012.

 

Olav Akselsen
Sjøfartsdirektør

Else Heldre
fungerende avdelingsdirektør

Vedlegg

Forskrift om endring av forskrift om sikkerhet, pirat- og terrorberedskapstiltak og bruk av maktmidler om bord på skip og flyttbare boreinnretninger (Sikkerhetsforskriften)

Hjemmel: Fastsatt av Sjøfartsdirektoratet 27. april 2012 med hjemmel i lov 16. februar 2007 nr. 9 om skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven) § 39 og § 40, jf. delegeringsvedtak 16. februar 2007 nr. 171 og delegeringsvedtak 31. mai 2007 nr. 590.

I
I forskrift 22. juni 2004 nr. 972 om sikkerhet, pirat- og terrorberedskapstiltak og bruk av maktmidler om bord på skip og flyttbare boreinnretninger (Sikkerhetsforskriften) gjøres følgende endring:

§ 1 tredje ledd skal lyde:
§§ 18 til 24 gjelder for seiling i, til eller fra et område med beredskapsnivå 2 eller 3, likevel bare seiling sør for 46 grader nordlig bredde.

II
Forskriften trer i kraft 1. mai 2012. 

Til toppen