Sjøfartsdirektoratet har i dag fastsatt endring i forskrift 22. desember 2014 nr. 1893 om tilsyn og sertifikat for norske skip og flyttbare innretninger1 § 13.

Høringen

Forslaget var på høring fra 5. juli 2022 til 6. oktober 2022. Sjøfartsdirektoratet mottok seks høringssvar. KCA Deutag hadde ingen kommentarer. De oppfatter at dette kun er en presisering av allerede gjeldende praksis, og ikke vil medføre økte/endrede kostnader. Cefor støtter forslaget til endring og har ingen ytterligere merknader til forslaget. Petroleumstilsynet er enig i at det er fornuftig å fastsette årlig tilsyn i forskriften. Deres erfaring at dette pr. i dag er fast praksis for flyttbare innretninger hos Sjøfartsdirektoratet. Det norsk maskinistforbund, Justis- og beredskapsdepartementet og NHO Sjøfart hadde ingen merknader.

Ikrafttredelse

Endringene trer i kraft i dag.

Nærmere om forslaget

Fram til utgangen av 2014 var krav om årlig tilsyn med norske flyttbare innretninger fastsatt i forskrift 4. september 1987 nr. 855 om anmeldelse av nybygg, besiktelse og sertifisering m.v. av flyttbare innretninger § 5. Kravet om årlig tilsyn ble ikke videreført i 1893-forskriften. Når det gjelder internasjonale krav om mellomliggende tilsyn for flyttbare innretninger, er disse ivaretatt gjennom andre forskrifter.

I praksis gjennomføres det alltid årlig tilsyn om bord på norske flyttbare innretninger. Som følge av dette er det Sjøfartsdirektoratets vurdering at det er behov for å hjemle fast og langvarig
forvaltningspraksis ved å føye til et nytt punkt og et nytt andre ledd i 1893-forskriften § 13.

Omfanget av Sjøfartsdirektoratets årlige tilsyn vil blant annet basere seg på tidligere erfaringer
Sjøfartsdirektoratet har hatt med for eksempel en aktuell flyttbar innretning.

Administrative og økonomiske konsekvenser

På bakgrunn av nåsituasjonen som viser at det gjennomføres årlige tilsyn på norske flyttbare
innretninger, legger direktoratet til grunn at forslaget ikke fører til økte investerings- eller
driftskostnader for næringen utover at rederiet må avsette tid til at årlig tilsyn skal gjennomføres. De økonomiske konsekvensene for det offentlig vil være små, ettersom det gjennomføres årlige tilsyn på norske flyttbare innretninger i dag.

Fotnote

1Omtalt i rundskrivet som 1893-forskriften.

Vedlegg