Innledning

Sjøfartsdirektoratet har fastsatt endring i forskrift 30. mai nr. 488 om miljømessig sikkerhet for skip og flyttbare innretninger (miljøsikkerhetsforskriften). Endringene, som vil bli nærmere omtalt nedenfor, gjennomfører resolusjon MEPC.324(75) i norsk rett.

Forslaget var på høring i perioden 23. november 2021 til 25. februar 2022. Sjøfartsdirektoratet mottok seks høringssvar, hvorav fem ikke hadde merknader. Sjøfartsdirektoratet har gjennomgått det øvrige høringsinnspillet, men har ikke funnet grunnlag for å endre på forslaget som ble sendt på høring. Oversikt over relevante høringsinstanser og innspill står i høringsmatrisen som er vedlagt.

Nærmere om endringene

Endringene i MARPOL som følger av resolusjon MEPC.324(75) er fremforhandlet i de relevante komiteene i IMO, og vedtatt i plenum av MEPC. Norge utarbeidet posisjoner i samarbeid med næringen og deltok i forhandlingene. Næringen forutsettes godt kjent med endringene gjennom sine interesseorganisasjoner og informasjon fra Sjøfartsdirektoratet.

Resolusjon MEPC.324(75) inneholder endringer i MARPOL vedlegg VI vedrørende prøvetaking og verifikasjon av svovelinnhold i drivstoff og energieffektivitetsindeks (Energy Efficiency Index=EEDI) for nye skip. I tillegg er det også gjort en reformulering i virkeområdebestemmelsen i MARPOL regel VI/1. MARPOL vedlegg VI er i norsk rett gjennomført ved inkorporasjon, jf. miljøsikkerhetsforskriften § 12 første og andre ledd. Ved å føye til ordlyden MEPC.324(75) i nevnte paragraf første ledd, gjennomføres endringene som følger av MEPC.324(75) i norsk rett.

Endringene trer i kraft 1. april 2022.

Kommentarer til de enkelte endringene

Virkeområdebestemmelsen i MARPOL regel VI/1

Virkeområdebestemmelsen i MARPOL regel VI/1 har angitt at vedlegg VI gjelder for alle skip, med mindre annet er uttrykkelig fastsatt i opplistede bestemmelser. Virkeområdebestemmelsen i regel VI/1 har derfor hatt den funksjon at den positivt har angitt hvilke bestemmelser som inneholder unntak fra virkeområdet, men denne opplistingen er nå fjernet. Endringen er derfor av redaksjonell karakter og innebærer ikke forandringer i det materielle innhold i bestemmelsen.

Prøvetakning og verifikasjon av svovelinnholdet i drivstoff (Procedures for sampling and verification of the sulphur content of fuel oil)

Virkeområdebestemmelsen i MARPOL regel VI/1 endres ved fra positivt angi hvilke bestemmelser i vedlegget som ikke gjelder for alle skip, med unntak av opplistede bestemmelser, til å angi at vedlegget gjelder for alle skip, «med mindre annet er uttrykkelig fastsatt».

I regel VI/2 er det tilføyd nye nr. 52-56 med definisjoner av «svovelinnhold i brennolje»(52), «drivstoff med lavt flammepunkt»(53), «MARPOL-levert prøve»(54), «i-bruk-prøve»(55) og «om-bord-prøve»(56).
Videre er det i regel VI/14 tilføyd nye nr. 8 til 13 hvor det er tatt inn bestemmelser om analyse av i-bruk- og om-bord-prøven av brennoljen, hvorav i-bruk-prøven skal analyseres i samsvar med prosedyren for verifisering fastsatt i MARPOL vedlegg VI, tillegg VI og om-bord-prøven skal analyseres i henhold til MEPC.1/Circ.889.1

Det er også fastsatt en endring av regel VI/18.8.2 som gjelder tilfeller hvor en Part/flaggstatsadministrasjon krever analyse av en brennoljeprøve. «Administrasjon» er i dette tilfellet erstattet med «Part». Denne ordlyden er ellers i overensstemmelse med den øvrige begrepsbruken i regel VI/18. Endringen er derfor av redaksjonell karakter og det materielle innholdet forblir uendret.

Energieffektivitetsindeksen (Energy Efficiency Index=EEDI) for nye skip

I regel VI/20 er det vedtatt et nytt nr. 3 som pålegger flaggstatsadministrasjonens å rapportere EEDI-verdiene til IMO. Beregning av EEDI-verdiene skal skje i henhold til retningslinjene i resolusjon MEPC.308(73).2 Rapporteringen skal skje ikke senere enn syv måneder etter det årlige tilsynet av skipets IAPP-sertifikat3 som kreves etter regel VI/5.4 eller ikke senere enn syv måneder etter 1. april 2022 dersom skipet er levert før nevnte dato.

For nye skip og eksisterende skip som har gjennomgått en større ombygging som er så omfattende at skipet skal anses som et nytt skip, er det fastsatt reduksjonsfaktorer for beregning av oppnådd EEDI i MARPOL regel VI/21.2 tabell 1 «Reduksjonsfaktorer (i prosent) for EEDI-en i forhold til EEDI-referanselinjen». 4 Resolusjon MEPC.324(75) inneholder en revidert utgave av tabellen.

Innfasing for reduksjonsfaktorene skal etter någjeldende løsning skje i fire faser (fase 0-3) i tidsvinduet 1. januar 2013 til1. januar 2025 og framover. I de vedtatte endringene er det for noen skipstyper fastsatt en tidligere overgang fra fase 2 og 3.

I denne sammenhengen viser Sjøfartsdirektoratet til revidert tabell 1 i sin helhet, slik den er vedtatt endret etter resolusjon MEPC.324(75).

Administrative og økonomiske konsekvenser

Som nevnt innledningsvis forutsetter Sjøfartsdirektoratet at aktørene som til daglig forholder seg til MARPOL vedlegg VI er godt kjent med endringer i vedlegget.

Kravene til energieffektivitet for nye skip vil medføre økte kostnader for næringen, men ettersom reduksjonsfaktorene kun vil få virkning for nye skip og eksisterende skip som har gjennomgått en ombygging som er så omfattende at skipet må bli å anse som et nytt skip, legger Sjøfartsdirektoratet til grunn at det er et mindre antall skip som vil bli omfattet av de vedtatte endringene. Etter direktoratets vurdering vil endringene knyttet til prøvetaking og verifikasjon av svovelinnhold i drivstoff ikke medføre nevneverdige kostnader for næringen.

Myndighetene vil måtte tilpasse håndhevingen av regelverket til endringene i MARPOL vedlegg VI. Dette gjelder fortrinnsvis beregning og rapportering av EEDI-verdiene. Utover dette antas forslaget ikke ha nevneverdige administrative konsekvenser.

Vedlegg

Fotnoter

  1. The 2020 Guidelines for on board sampling of fuel oil intended to be used or carried for use on board a ship.
  2. The 2018 Guidelines on the method of calculation of the attained Energy Efficiency Design Index (EEDI) for new ships.
  3. IAPP=International Air Pollution Prevention Certificate.
  4. «Referanselinjen»=Påkrevd EEDI.