Endringene i sertifikatforskriften innebærer en gjennomføring i norsk rett av endringer i Ballastvannkonvensjonen som vedtatt ved resolusjon MEPC.325(75). Endringene i miljøsikkerhetsforskriften innebærer en redaksjonell retting av forskriften § 14c annet ledd for å harmonisere ordlyden med øvrige bestemmelser i forskriften. Endringene vil bli omtalt i nærmere detalj nedenfor.

Forskriftsforslagene var på høring i perioden 7. februar til 11. mai 2022. Sjøfartsdirektoratet mottok seks høringssvar. Én høringsinstans uttrykte støtte til forslaget og de øvrige fem høringssvarene var uten merknader. Sammenlignet med forslagene som ble sendt på høring, er innholdet med unntak av to mindre redaksjonelle rettelser, derfor uendret.

Bakgrunn for endringene

Endringene i Ballastvannkonvensjonen som følger av resolusjon MEPC.325(75) ble fremforhandlet i de relevante komiteene i IMO, og vedtatt i plenum i MEPC. Norge utarbeidet posisjoner i samarbeid med næringen og deltok i forhandlingene.

Næringen forutsettes godt kjent med endringene gjennom sine interesseorganisasjoner og informasjon fra Sjøfartsdirektoratet.

Resolusjon MEPC.325(75) fastsetter endringer i Ballastvannkonvensjonen regel E-1 om kommisjoneringstesting av ballastvannsrensesystemer. Resolusjonen trer i kraft 1. juni 2022.

I sertifikatforskriften § 34b første ledd har Sjøfartsdirektoratet funnet det hensiktsmessig å innta en henvisning til IMOs retningslinjer for det harmoniserte systemet for tilsyn og sertifisering - HSSC (Harmonized System of Survey and Certification), slik dette følger av Ballastvannkonvensjonen regel E-1. I tillegg foreslås en redaksjonell endring i miljøsikkerhetsforskriften § 14c annet ledd.

Nærmere om endringene

Resolusjon MEPC.325(75)
I henhold til endringene i Ballastvannkonvensjonen regel E-1, skal det gjennomføres tilsyn som bekrefter at det er gjennomført kommisjoneringstester av rensesystemet før skipet tas i bruk eller før sertifikat som kreves etter Ballastvannkonvensjonen regel E-2 eller regel E-3 blir utstedt første gang.

Videre krever MEPC.325(75) tilsyn som bekrefter at det er gjennomført kommisjoneringstester når rensesystemet endres, skiftes ut eller gjennomgår omfattende reparasjoner.

Kommisjoneringstestene skal bekrefte at rensesystemets mekaniske, fysiske, kjemiske og biologiske prosesser fungerer i henhold til påkrevd standard, slik det fremgår av «2020 Guidance for the Commissioning Testing of Ballast Water Management Systems» (BWM.2/Circ.70/Rev.1).

Kommisjoneringstesting har til nå vært gjennomført i henhold til «Guidelines for Approval of Ballast Water Management Systems (G8)» (resolusjon MEPC.174(58)).

Hittil har det ikke vært krav til en biologisk kommisjoneringstest, kun en teknisk demonstrasjon av systemet, se for øvrig resolusjon MEPC.174(58) kapittel 8. I tillegg krever BWMS-koden (resolusjon MEPC.300(72)) at en kommisjoneringstest skal utføres, men her er det kun snakk om en teknisk test.

En kommisjoneringstest, slik den er omtalt i resolusjon MEPC.325(75), introduserer derfor et krav en biologisk demonstrasjon som skal validere at ballastvannsrensesystemet møter krav som følger av Ballastvannkonvensjonen regel D2.

For nærmere detaljer knyttet til gjennomføring av kommisjoneringstest i henhold til Ballastvannkonvensjonen regel E-1 1.1 og regel E-1 1.5 vises det til BWM.2/Circ.70/Rev.1 (se vedlegg).

Sertifikatforskriften § 34a og 34b gjennomfører Ballastvannkonvensjonen regel E-1 i norsk rett.

Kommisjoneringstest i henhold til Ballastvannkonvensjonen regel E-1 1.1, vil bekreftes ved tilsyn i medhold av sertifikatforskriften § 34b første ledd bokstav a, mens kommisjoneringstest i henhold til regel E-1 1.5 vil bekreftes ved tilsyn i medhold av sertifikatforskriften § 34b annet ledd.

Endringer i Ballastvannkonvensjonen som følger av resolusjon MEPC.325(75) gjelder tilsyn med rensesystemet, men endrer ikke virkeområdet til forskrift 8. september 2017 nr. 1368 om ballastvannbehandling på skip og flyttbare innretninger.

HSSC som nevnt ovenfor, oppstiller et harmonisert system for tilsyn og sertifisering som kreves etter SOLAS, Lastelinjekonvensjonen, MARPOL, IBC-, IGC-koden og Ballastvannkonvensjonen.

Sjøfartsdirektoratet foreslår derfor å ta inn en henvisning til retningslinjene for HSSC i sertifikatforskriften § 34b om tilsyn for internasjonalt sertifikat for ballastvannbehandling. Tilsvarende henvisning er tidligere tatt inn i sertifikatforskriften §§ 9, 11, 19, 21 og 23 som regulerer tilsyn med bestemte internasjonale sertifikater.

IMO Assembly fastsetter retningslinjer for tilsyn etter HSSC. Disse retningslinjene revideres med intervaller på to år. Siste versjon av retningslinjene ble vedtatt på Assembly 32 og er tatt inn som vedlegg til resolusjon A.1156(32).

Bakgrunnen for at en henvisning til HSSC-retningslinjene ikke ble tatt inn i sertifikatforskriften § 34b i forbindelse med gjennomføring av Ballastvannkonvensjonen i norsk rett, var at IMO Assembly på dette tidspunktet ennå ikke hadde fastsatt retningslinjer for tilsyn og sertifisering av ballastvannrensesystem.

Endringene i Ballastkonvensjonen regel E-1 trer som nevnt i kraft 1. juni 2022 og kommisjoneringstest i tilfeller som omtalt ovenfor, kreves fra og med nevnte dato.

Miljøsikkerhetsforskriften § 14 c annet ledd
I miljøsikkerhetsforskriften § 14c annet ledd er begrepet «fartøyets» endret til «skipets». Miljøsikkerhetsforskriften § 14c annet ledd ble fastsatt og trådte i kraft 26. november 2021. Endringen er utelukkende av redaksjonell karakter for å bringe begrepsbruken i samsvar med forskriften for øvrig, og medfører ingen materielle endringer.

Endringen trer i kraft 1. juni 2022.

Administrative og økonomiske konsekvenser 

Som nevnt innledningsvis forutsetter Sjøfartsdirektoratet at aktørene som til daglig forholder seg til Ballastvannskonvensjonen, er godt kjent med endringer i konvensjonen.

I forbindelse med kommisjoneringstest, vil verifikasjon av at ballastvannsrensesystemet oppfyller rensekravet som følger av Ballastvannkonvensjonen regel D2 gjennomføres ved vannprøveanalyse. Instrumenter som brukes til analysen kan være mikroskop eller et apparat som gir indikative resultater. Analysen må dessuten gjennomføres av personell med nødvendige kvalifikasjoner.

Etter direktoratets vurdering kan de foreslåtte endringene derfor medføre økte kostnader for næringen. Videre vil myndighetene måtte tilpasse kontrollen av regelverket til endringene, da de heretter vil måtte gjennomføre kontroll med kommisjoneringstest i de tilfellene som følger av Ballastvannkonvensjonen regel E-1 1.1 (førstegangstilsyn) og 1.5 (forandringer, utskiftning eller omfattende reparasjon av rensesystemet). Utover dette antas forslaget ikke ha nevneverdige administrative konsekvenser.

Endringen i miljøsikkerhetsforskriften § 14c medfører ingen administrative eller økonomiske konsekvenser, verken for det offentlige eller for næringen.

Vedlegg: