Last ned rundskrivet som pdf - last ned vedlegg (fastsatt forskkrift)

Innledning

Sjøfartsdirektoratet har den 19. september 2012 fastsatt forskrift om endring av forskrift 29. desember 1998 nr. 1455 om skipsutstyr (skipsutstyrsforskriften). Endringene i skipsutstyrsforskriften som fastsettes ved rundskrivet her følger av Norges EØS-rettslige forpliktelser.

Bakgrunn for endringene

Endringsforskriften fastsettes på bakgrunn av Kommisjonsdirektiv 2011/75/EF fastsatt 2. september 2011 som endrer Rådsdirektiv 96/98EF om skipsutstyr. Kommisjonsdirektiv 2011/75/EF ble besluttet tatt inn i EØS-avtalen den 30. mars 2012 ved JCD 51/2012.

Endringer som følger av Kommisjonsdirektiv 2011/75/EF

Endringene som følger av Kommisjonsdirektiv 2011/75/EF gjelder oppdaterte henvisninger til gjeldende regelverk fastsatt av IMO, herunder ytelses- og teststandarder som skal legges til grunn ved samsvarsvurderingene som kreves iht. skipsutstyrsforskriften § 7. I tillegg er syv typer skipsutstyr flyttet fra vedlegg A.2 til vedlegg A.1. Dette utstyret er identifisert med følgende nummer i vedlegg A til endringsforskriften: 2.10, 3.62, 4.53, 4.54, 4.55, 4.56 og 4.57.

Utstyr som faller inn under overgangsordningene angitt § 16 andre til fjerde ledd, slik paragrafen skal lyde etter endringene, er markert med henholdsvis bokstav «a» eller «b» eller uttrykket «tidligere A.2/x.yy» i revidert vedlegg A til skipsutstyrsforskriften.

Gjeldende vedlegg A til skipsutstyrsforskriften erstattes med vedlegg A til endringsforskriften som fastsettes ved rundskrivet her.

Administrative og økonomiske konsekvenser

Endringsforskriften utløser kun mindre administrative og økonomiske konsekvenser for det offentlige. Systemet om samsvarsvurderinger og tilhørende sertifisering av skipsutstyr som følger av skipsutstyrsdirektivet (Rådsdirektiv 96/98/EF med senere endringer) gjennomfører et felles europeisk samsvarsvurdering- og sertifiseringsregime for slikt utstyr på bakgrunn av krav inntatt i internasjonale instrumenter (SOLAS, MARPOL, COLREG).

I Norge blir samsvarsvurderingene og eventuelle sertifiseringer utført av Tekniske Kontroll Organ (TKO) oppnevnt av Nærings- og handelsdepartementet. Etter anmodning fra utstyrsprodusenter, gjennomfører TKO tester som legges til grunn for samsvarsvurderingene og sertifiserer skipsutstyr i henhold til gjeldende internasjonale konvensjoner og instrumenter. Endringene som følger av Kommisjonsdirektiv 2011/75/EF endrer ikke regimet for samsvarsvurderinger og sertifiseringene som sådan og får derfor heller ikke ytterligere administrative eller økonomiske konsekvenser for næringen.

Olav Akselsen
Sjøfartsdirektør

Nora Olsen-Sund
Avdelingsdirektør