1. Innledning

Sjøfartsdirektoratet har fastsatt forskrift om endring av forskrift 30. august 2016 nr. 1042 om skipsutstyr.

Forordning (EU) 2020/1170, som erstatter forordning (EU) 2019/1397, ble publisert i EU-tidende den 12. august 2020, og reglene får virkning i EU fra 1. september 2020. Forordningen er til vurdering for innlemmelse i EØS-avtalen.

Gjennomføringsforordninger i medhold av skipsutstyrsdirektivet er forhåndsvurdert som EØS-relevante og akseptable, og følger derfor hurtigprosedyren i EFTA-prosessen. Til tross for dette, har det ikke vært mulig å innlemme forordningen i EØS-avtalen innen ikrafttredelse i EU den 1. september 2020.

Det er av stor betydning for tekniske kontrollorgan utpekt av Norge, samt norske og utenlandske produsenter som benytter seg av disse, at de til enhver tid kan følge samme regelverk som sine konkurrenter ellers i EØS. Av hensyn til dette har Sjøfartsdirektoratet fastsatt forskrift om endring av forskrift 30. august 2016 nr. 1042 om skipsutstyr.

Endringene samsvarer med det materielle innholdet i forordning 2020/1170 og trer i kraft 1. september 2020, samtidig med at forordning 2020/1170 får virkning i EU.

2. Høring

Forordningen ble vedtatt av EU-Kommisjonen med hjemmel i direktiv 2014/90/EU artikkel 35 (2) etter behandling i EU-Kommisjonens komité for sjøsikkerhet og miljøsikkerhet (COSS). Forordningen fastsetter og endrer krav til utforming, konstruksjon, ytelse og prøving av skipsutstyr.

Forslag til endring av forskrift om skipsutstyr var på høring fra 7. juli til 17. august 2020. Endringene er lite omstridte, og sjøfartsadministrasjonene, næringen og de tekniske kontrollorganene har vært medvirkende under hele prosessen fram mot vedtakelse.

For å sikre at norske krav til utforming, konstruksjon, ytelse og prøving samsvarer med de til enhver tid gjeldende kravene på EU-nivå, ble det vurdert nødvendig med kort høringsfrist.

Sjøfartsdirektoratet har mottatt noen få merknader knyttet til teksten i forordningen, som blir meldt inn til EU-kommisjonen for vurdering ved neste revisjon.

3. Nærmere om regelverket

Direktiv 2014/90/EU om skipsutstyr trådte i kraft i EØS 18. september 2016. Direktivet erstattet tidligere direktiv 98/96/EC, og regulerer skipsutstyr som er krevd etter de internasjonale konvensjonene SOLAS, MARPOL og COLREG.

Direktivet har som hensikt å sørge for harmonisert gjennomføring i EU/EØS, og samtidig sørge for like konkurransevilkår. Med hjemmel i artikkel 35 (2) skal Kommisjonen angi nøyaktig hvilke krav som til enhver tid gjelder for skipsutstyr, og det ligger i sakens natur at det er behov for jevnlige oppdateringer. Erfaringsmessig endres disse reglene årlig.

Direktiv 2014/90/EU regulerer bl.a. adgangen til å sette skipsutstyr på markedet, og i tillegg til rederier regulerer direktivet rettigheter og plikter for tekniske kontrollorgan og produsenter av skipsutstyr samt andre markedsdeltakere. Direktivet har som hensikt å sørge for harmonisert gjennomføring i EU/EØS, og samtidig sørge for like konkurransevilkår.

Forordning 2020/1170 angir tabellarisk hvilke krav til utforming, konstruksjon, ytelse og prøving som gjelder for hvert enkelt utstyr som faller inn under virkeområdet til direktivet. Tabellen inneholder referanse til kravenes opprinnelse i de relevante internasjonale konvensjonene, og tabellen angir også hvilke moduler for samsvarsvurdering som er aktuelle for hvert enkelt utstyr.

Referanser til de internasjonale instrumentene som angir krav til utforming, konstruksjon og ytelse skal forstås som referanse til den til enhver tid gjeldende versjon av disse instrumentene. Når det gjelder prøvingskrav angir tabellen derimot relevant standard med versjonsnummer. Hvor det er endrede krav, vil tabellen angi første mulige plassering på markedet av utstyr som oppfyller de nye kravene, og siste tillatte plassering om bord for utstyr sertifisert etter de gamle kravene.

4. Nærmere om utkastet til endringsforskrift

Forskrift 30. august 2016 nr. 1042 om skipsutstyr endres slik at referansen til forordning 2019/1397 fjernes, og erstattes med en henvisning til nytt vedlegg V i § 2 og i § 6.

5. Økonomiske og administrative konsekvenser av forslaget

Systemet for samsvarsvurderinger og sertifisering av skipsutstyr gjennomfører et felles europeisk godkjennings- og sertifiseringsregime for slikt utstyr på bakgrunn av krav som følger av internasjonale konvensjoner (SOLAS, MARPOL, COLREG).

De internasjonale kravene og teststandarder endres over tid, og utløser tilsvarende behov for oppdateringer i skipsutstyrsdirektivet.

Det felleseuropeiske regimet sørger for harmonisert implementering av kravene i de internasjonale konvensjonene, og bidrar til like konkurransevilkår for produsenter og tekniske kontrollorgan.

Felles regler bidrar videre til å redusere transaksjonskostnader knyttet til å sette slik utstyr på markedet. Regimet skal samtidig sikre at skipsutstyr som omsettes og installeres eller plasseres om bord på norske skip holder en forsvarlig sikkerhetsmessig standard.

Gjennomføringen av prøvestandardene og de tekniske kravene i forordning 2020/1170 endrer ikke regimet for samsvarsvurdering og sertifisering som sådan, og får følgelig heller ikke ytterligere administrative eller økonomiske konsekvenser for næringen enn det som uansett følger av de internasjonale konvensjonene.

Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlig er begrenset til deltakelse i EUs prosesser for å utarbeide endringer i skipsutstyrsdirektivet og gjennomføre slike endringer i norsk rett.

Vedlegg: