Last ned Vedlegg V

Last ned endring av forskrift om skipsutstyr

1. Innledning

Forordning (EU) 2017/306 ble publisert i EU-tidende den 24. februar 2017, og reglene får virkning i EU fra 16. mars 2017. Forordningen er til vurdering for innlemmelse i EØS-avtalen. Gjennomføringsforordninger i medhold av skipsutstyrsdirektivet er forhåndsvurdert som EØS-relevante og akseptable, og følger derfor hurtigprosedyren i EFTA-prosessen. Hurtigprosedyren tar normalt 6-8 uker før innlemmelse deretter kan besluttes på nærmeste EFTA-komitémøte. Det er av stor betydning for tekniske kontrollorgan utpekt av Norge, samt norske og utenlandske produsenter som benytter seg av disse, at de til enhver tid kan følge samme regelverk som sine konkurrenter ellers i EØS. Av hensyn til dette har Sjøfartsdirektoratet fastsatt forskrift om endring av kravene til utforming, konstruksjon, ytelse og prøving etter forskrift 30. august 2016 nr. 1042 om skipsutstyr. Endringene samsvarer med det materielle innholdet i forordning 2017/306 og trer i kraft 16. mars 2017, samtidig med at forordning 2017/306 får virkning i EU.

2. Høring

 

Forordningen ble vedtatt av EU-Kommisjonen med hjemmel i direktiv 2014/90/EU artikkel 35 (2) etter behandling i EU-Kommisjonens komité for sjøsikkerhet og miljøsikkerhet (COSS) tirsdag 8. november 2016. Forordningen fastsetter og endrer krav til utforming, konstruksjon, ytelse og prøving av skipsutstyr.

Forslag til endring av forskrift om skipsutstyr var på kort høring i november 2016. Det ble vurdert nødvendig med kort høringsfrist for å sikre at norske krav til utforming, konstruksjon, ytelse og prøving samsvarer med de til enhver tid gjeldende kravene på EU-nivå. I ettertid ser vi at det gikk lenger tid fra vedtakelse til publisering enn det Sjøfartsdirektoratet forventet.

Sjøfartsdirektoratet har ikke mottatt materielle innspill til forslaget som var på høring.

3. Nærmere om regelverket

 

Direktiv 2014/90/EU regulerer bl.a. adgangen til å sette skipsutstyr på markedet, og i tillegg til rederier regulerer direktivet rettigheter og plikter for tekniske kontrollorgan og produsenter av skipsutstyr samt andre markedsdeltakere. Direktivet har som hensikt å sørge for harmonisert gjennomføring i EU/EØS, og samtidig sørge for like konkurransevilkår.

Forordning 2017/306 bygger på gjeldende vedlegg A.1 til tidligere direktiv 96/98/EC, og angir tabellarisk hvilke krav til utforming, konstruksjon, ytelse og prøving som gjelder for hvert enkelt utstyr som faller inn under virkeområdet til direktivet. Tabellen inneholder referanse til kravenes opprinnelse i de relevante internasjonale konvensjonene, og tabellen angir også hvilke moduler for samsvarsvurdering som er aktuelle for hvert enkelt utstyr.

Sammenlignet med gjeldende vedlegg A.1 inneholder den nye tabellen to nye kolonner. Her introduseres datoer for første tillate plassering på markedet, og siste mulige plassering om bord. Ved endringer vil det for et spesifikt utstyr settes inn en ny rad i tabellen hvor de nye kravene angis. Her vil datoen for når det er tillatt å samsvarsvurdere, sertifisere, rattmerke og plassere det aktuelle produktet på markedet etter de nye kravene framgå, og denne datoen vil typisk være datoen for ikrafttredelse av implementeringsforordningen. Samtidig vil det i den eksisterende raden for det samme produktet settes inn en dato for siste mulige plassering om bord av utstyr som oppfyller de gamle kravene. Denne datoen vil normalt være hentet fra endringsvedtaket truffet i henhold til den respektive internasjonale konvensjonen. Det er altså kun i forbindelse med endringer at det vil være aktuelt å angi datoer i kolonne 5 og 6. Hva som menes med plassert om bord er beskrevet i de innledende forklaringene til tabellen, og er deretter nærmere angitt for hvert enkelt utstyr.

I skrivende stund har organisasjonen for tekniske kontrollorgan under skipsutstyrsdirektivet (MarED) laget et utkast til generell fortolkning til hvordan man skal forstå datoen i kolonne 5. MarED forstår forordning 2017/306 slik at TKO kan gjennomføre alternativ prøving eller tilleggsprøver i henhold til nye internasjonale krav før endringene er fanget opp av en gjennomføringsforordning i medhold av skipsutstyrsdirektivet. Sertifikater utstedt i denne perioden må derimot gjenspeile gjeldende rett på tidspunktet for utstedelse, og utstyret må minst oppfylle de da gjeldende kravene. For utstyr som har vært prøvd etter nye krav før disse trådte i kraft, må TKO, for å sertifisere samsvar med de nye kravene, utstede nye sertifikater for det aktuelle utstyret når endringene har trådt i kraft (her 16. mars 2017). Men sertifiseringen kan altså godt basere seg på allerede gjennomført prøving.

4. Økonomiske og administrative konsekvenser av forslaget

Systemet for samsvarsvurderinger og sertifisering av skipsutstyr gjennomfører et felles europeisk godkjennings- og sertifiseringsregime for slikt utstyr på bakgrunn av krav som følger av internasjonale konvensjoner (SOLAS, MARPOL, COLREG). De internasjonale kravene og teststandarder endres over tid, og utløser tilsvarende behov for oppdateringer i skipsutstyrsdirektivet.

Det felleseuropeiske regimet sørger for harmonisert implementering av kravene i de internasjonale konvensjonene, og bidrar til like konkurransevilkår for produsenter og tekniske kontrollorgan. Felles regler bidrar videre til å redusere transaksjonskostnader knyttet til å sette slik utstyr på markedet. Regimet skal samtidig sikre at skipsutstyr som omsettes og installeres eller plasseres om bord på norske skip holder en forsvarlig sikkerhetsmessig standard.

Forordning 2017/306 endrer ikke regimet for samsvarsvurdering og sertifisering som sådan, og får følgelig heller ikke ytterligere administrative eller økonomiske konsekvenser for næringen enn det som uansett følger av de internasjonale konvensjonene. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlig er begrenset til deltakelse i EUs prosesser for å utarbeide endringer i skipsutstyrsdirektivet og gjennomføre slike endringer i norsk rett. 

Nærmere om utkastet til endringsforskrift

Forskrift 30. august 2016 nr. 1042 om skipsutstyr endres slik at gjeldende vedlegg A erstattes av et nytt vedlegg V, og § 1 andre ledd endres slik at dette reflekteres i selve forskriftsteksten.

 

 

Olav Akselsen

sjøfartsdirektør

 

Bjørn Egil Pedersen

avdelingsdirektør

 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk, og har derfor ikke håndskrevne signaturer