1. Innledning

Sjøfartsdirektoratet har fastsatt forskrift om endring av forskrift 30. august 2016 nr. 1042 om skipsutstyr.

Forordning (EU) 2021/1158 ble publisert i EU-tidende den 16. juli 2021, og reglene får virkning i EU fra 25. august 2021. Av hensyn til like konkurransevilkår er det av stor betydning at tekniske kontrollorganer utpekt i EFTA-statene til enhver tid kan anvende de samme reglene som sine konkurrenter i resten av EØS, og forordningen ble tatt inn i EØS-avtalen 28. juli 2021.

Endringsforskriften som nå er fastsatt inkorporer forordningen i norsk rett.

2. Høring

Forslaget til endringsforskrift var på høring fra 20. juni til 30. juli 2021. For å sikre at norske krav til utforming, konstruksjon, ytelse og prøving samsvarer med de til enhver tid gjeldende kravene på EU- nivå, var det nødvendig med kort høringsfrist. Forkortet høringsfrist ble vurdert til å være i samsvar med utredningsinstruksen. Vi har ikke mottatt merknader til høringen.

3. Nærmere om regelverket

Forordningen er gjennomført ved inkorporasjon i forskrift om skipsutstyr § 2, og forordningen skal derfor gjelde som forskrift slik den er, ord for ord. I forskriftens § 2 erstattes henvisningen til forordning (EU) 2020/1170 med referanse til ny forordning (EU) 2021/1158.

Strukturen videreføres, hvor krav til utforming, konstruksjon, ytelse og prøving for individuelt utstyr listes opp i en tabell. Tabellen inneholder referanse til kravenes opprinnelse i de relevante internasjonale konvensjonene, og tabellen angir også hvilke moduler for samsvarsvurdering som er aktuelle for hvert enkelt utstyr. Referanser til de internasjonale instrumentene som angir krav til utforming, konstruksjon og ytelse skal forstås som referanse til den til enhver tid gjeldende versjon av disse instrumentene. Når det gjelder prøvingskrav angir tabellen derimot relevant standard med versjonsnummer.

Hvor det er endrede krav, vil tabellen angi første mulige plassering på markedet av utstyr som oppfyller de nye kravene, og siste tillatte plassering om bord for utstyr sertifisert etter de gamle kravene.

Forordninger og andre rettsakter som tas inn i EØS-avtalen oversettes til norsk, men det kan gå relativt lang tid før en offisiell oversettelse foreligger. Av den grunn vil en uoffisiell oversettelse av forordningen gjøres kjent sammen med forskriften og publiseres på lovdata av informasjonshensyn så snart den foreligger.

 

4. Økonomiske og administrative konsekvenser av forslaget

Systemet for samsvarsvurderinger og sertifisering av skipsutstyr gjennomfører et felleseuropeisk godkjennings- og sertifiseringsregime for slikt utstyr på bakgrunn av krav som følger av internasjonale konvensjoner (SOLAS, MARPOL, COLREG). De internasjonale kravene og teststandarder endres over tid, og utløser tilsvarende behov for oppdateringer i skipsutstyrsdirektivet.

Det felleseuropeiske regimet sørger for harmonisert implementering av kravene i de internasjonale konvensjonene, og bidrar til like konkurransevilkår for produsenter og tekniske kontrollorgan. Felles regler bidrar videre til å redusere transaksjonskostnader knyttet til å sette slik utstyr på markedet. Regimet skal samtidig sikre at skipsutstyr som omsettes og installeres eller plasseres om bord på norske skip holder en forsvarlig sikkerhetsmessig standard.

De foreslåtte endringene endrer ikke regimet for samsvarsvurdering og sertifisering som sådan, og får følgelig heller ikke ytterligere administrative eller økonomiske konsekvenser for næringen enn det som uansett følger av de internasjonale konvensjonene. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige er begrenset til deltakelse i EUs prosesser for å utarbeide endringer i skipsutstyrsdirektivet og gjennomføre slike endringer i norsk rett.

 

Vedlegg: 

Forskriftstekst