Last ned hele rundskrivet som pdf

Forskrift om endring av forskrift 13 juni 2000 nr. 660 om konstruksjon, utstyr, drift og besiktelser for fiske- og fangstfartøy med største lengde på 15 meter og derover

Sjøfartsdirektoratet fastsetter hermed forskrift om endring av forskrift 13 juni 2000 nr. 660 om konstruksjon, utstyr, drift og besiktelser for fiske- og fangstfartøy med største lengde på 15 meter og derover.

Bakgrunn
EU gjennomfører med Direktiv 2009/17 den såkalte tredje sjøsikkerhetspakke, og for fiskefartøy blir det innført et krav om AIS type A for fartøy over 15 meter største lengde. Det blir i Direktivets fortale vist til at AIS både bidrar til å kunne monitorere skipstrafikken, og bidrar til å øke sikkerheten ved navigasjon i situasjoner med mye trafikk. EU viser til at det er en stor mengde kollisjoner mellom "handelsflåten" og fiskefartøy der fiskefartøyene ikke har blitt observert av handelsflåtefartøyene.

Gjennomføringen av direktivet i norsk rett medfører at fiskefartøy med største lengde over 15 meter fikk krav om å installere AIS type A fra 30. november 2010. Imidlertid av hensyn til næringens muligheter for å innrette seg etter regelverket vil kravet i norsk rett gjelde fra den 1. september 2012.Sjøfartsdirektoratet har også for å bevare sammenheng i vårt nasjonale regelverk, og for å unngå at man får enda flere grenser å forholde seg til, valgt å gjennomføre kravet for fartøy fra og med 15 meter største lengde. Det er per i dag ikke registrert noen fiskefartøy med en største lengde på 15 meter.

For eksisterende fartøy blir kravet innfaset over tid. For fartøy over 24 meter største lengde må AIS være på plass ikke senere enn 31. mai 2012. Av hensyn til næringens muligheter for å innrette seg etter regelverket vil kravet i norsk rett gjelde fra den 1. januar 2013. For fartøy med største lengde på 18 meter og derover må AIS være på plass ikke senere enn 31. mai 2013. Alle fartøy med største lengde på 15 meter og derover må ha installert AIS type A ikke senere enn 31. mai 2014.

Forskriftsendringen ble sendt på høring 9. august 2010, og det kom inn totalt 4 høringskommentarer innen høringsfristen. Ingen av høringskommentarene tilsier at forskriftsforslaget ikke skal gjennomføres som foreslått. Se ellers vedlagte oversikt over høringskommentarene.

Konsekvenser

Tiltaket medfører en innføring av et krav til AIS (Automatic Identification System) på fiskefartøy mellom 15 meter største lengde og 45 meter lengde (L). Totalt utgjør dette like i overkant av 800 norske fiskefartøy.

EU-direktiv 2009/17 krever at det skal installeres en AIS type A på alle fiskefartøy over 15 meter største lengde. Kostnaden for det enkelte fartøy vil utgjøre ca. kr. 50 000,- eksklusiv moms for utstyr og montering.

Sjøfartsdirektoratet er kjent med at det på en del fiskefartøy i den aktuelle størrelsesgruppen er installert AIS type B. Fartøy som har dette utstyret må bytte dette ut med AIS type A for å tilfredsstille kravene i EU-direktivet. Dette vil ikke utgjøre noen forskjell på kostnadene for rederen ved gjennomføring av direktivet, men de kostnader som er påløpt i forbindelse med installering av AIS type B må ikke påregnes erstattet.

Forskriftsendringen trer i kraft 1. april 2012.

Olav Akselsen
sjøfartsdirektør

Nora Olsen-Sund
avdelingsdirektør

VEDLEGG

Vedlegg:

Forskrift om endring av forskrift 13 juni 2000 nr. 660 om konstruksjon, utstyr, drift og besiktelser for fiske- og fangstfartøy med største lengde på 15 meter og derover

Fastsatt av Sjøfartsdirektorartet ddmm 2012 med hjemmel i lov 16. februar 2007 nr. 9 om skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven) § 6, § 9, § 11, jf. delegeringsvedtak 16. februar 2007 nr. 171 og delegeringsvedtak 31. mai 2007 nr. 590.

§ 10-4a første og annet ledd skal lyde:

(1) Fartøy med en største lengde på 15 meter og derover bygget 1. september 2012 eller senere, og som anløper havn i Norge eller annen EØS-stat skal være utstyrt med automatisk identifikasjonssystem (AIS). Alle eksisterende fartøy med en bruttotonnasje på 300 og derover og lengde (L) på 45 og derover skal være utstyrt med automatisk identifikasjonssystem (AIS).

(2) Fartøy med største lengde på 15 meter og derover bygget før 1. september 2012 og som anløper havn i Norge eller annen EØS-stat skal være utstyrt med automatisk identifikasjonssystem (AIS) i henhold til følgende frister:
a) Fartøy med største lengde på 24 meter og derover men mindre enn 45 meter lengde (L); ikke senere enn 1. januar 2013,
b) Fartøy med største lengde på 18 meter og derover men mindre enn 24 meter største lengde; ikke senere enn 31. mai 2013,
c) Fartøy med største lengde på 15 meter og derover men mindre enn 18 meter største lengde; ikke senere enn 31. mai 2014.

II

Forskriften trer i kraft straks