LAST NED HELE RUNDSKRIVET SOM PDF (inkl. høringsmatrie og endringsforskrift)

Innledning

Sjøfartsdirektoratet har fastsatt forskrift om endring av forskrift om føring av last på norske skip og lektere. Endringsforskriften endrer forskrift 1. juli 2014 nr. 945 om frakt av last på norske skip og lektere (i det følgende vist til som lasteforskriften). Endringene trer i kraft 1. januar 2015.

Høring

Forslag til endringsforskriften var på offentlig høring fra 17. oktober til 5. desember 2014. Sjøfartsdirektoratet mottok svar fra 11 høringsinstanser. Ingen av høringsinstansene hadde merknader knyttet til det materielle innholdet av forskriftsforslaget. DSB gjorde Sjøfartsdirektoratet oppmerksom på at betegnelsen ammoniakknitrat som ble brukt i høringsbrevet, skal være ammoniumnitrat. Høringsmatrisen er lagt ved rundskrivet her.

Bakgrunn for forskriftsendringene

Lasteforskriften endres ved at det i § 2 første ledd bokstav b henvises til ny IMO resolusjon MSC.354(92) som fastsetter endringer i «the International Maritime Solid Bulk Cargoes (IMSBC) Code» fastsatt ved MSC.268(85).

Endringene i IMSBC-koden er rutinemessige og gjort for å harmonisere innholdet i IMSBC-koden med utviklingen i de andre delene av FN systemet som også har regler om frakt av faste stoffer i bulk. Harmoniseringen innebærer blant annet oppdateringer av eksisterende tabeller for føring av forskjellige faste stoffer samt nye føringskrav i vedlegg I til IMSBC- koden.

For å øke sikkerheten ved frakt av stoffer som kan bli flytende på grunn av økt fuktighetsinnhold under transporten, er det også gjort andre endringer i IMSBC-koden.

IMSBC-kodens del 9 som har kriterier for å bestemme om faste stoffer er særlig farlige når de fraktes i bulk, er også endret.

Kort om endringene i IMSBC-koden

Endringene inkluderer nye sikkerhetsbestemmelser i IMSBC-koden del 3 i tilknytning til desinfisering av lasterom ved bruk av røykgass som for eksempel inneholder hydrogenfosfid.

I IMSBC-kodens del 4 punkt 4.3 er det gjort endringer i tilknytning til sertifikater som har informasjon om tillatt fuktighetsnivå (TML) i last som kan bli flytende under transport om bord på skip. Videre er det i samme del gjort endringer i underpunkt 4.4 om prøvetakingsprosedyrer for å bestemme TML.

I delene 7 og 8 er det gjort endringer i tilknytning til stoffer som på grunn av økt fuktighetsinnhold kan bli flytende under transporten om bord på skip.

Del 9 punkt 9.2.3 omhandler laster som kun utgjør en fare når de fraktes i bulk. Hele punkt 9.2.3 har fått nye tekster.

I vedlegg 1 til IMSBC-koden er det tatt inn nye føringskrav for nikkelmalm, ammoniumnitrat UN1942 og ammoniumnitrat basert gjødsel UN2071.

Endringene i vedlegg 1 innebærer videre at det er adgang til å føre brennolje i tanker som grenser opp mot rom lastet med UN1942, forutsatt at eventuelle oppvarmingsarrangementer (for brennoljen) er frakoblet under hele transporten.

Hvis det er mulig å overvåke oppvarmingsarrangementene til brennoljen slik at denne ikke blir varmere enn 50○ C, er det fra 1. januar 2015 tillatt å føre brennolje i enhver tank, dobbeltbunn eller rør som grenser til rom som er lastet med UN 2067, UN 2071 og ufarlig ammoniumnitrat- basert gjødsel.

Administrative og økonomiske konsekvenser

Det forventes at de nye føringskravene i IMSBC-koden, sammen med IMO-rundskriv MSC.1/Circ.1452, MSC.1/Circ.1453, MSC.1/Circ.1454 og MSC.1/Circ.1395 revisjon 1 vil forbedre sikkerheten i forbindelse med føring av faste stoffer som last i bulk om bord på skip.

Endringene som trer i kraft 1. januar 2015, kan innebære at det kreves modifiseringer i styrken av skip, endringer av ventilasjonsarrangementer og andre nødvendige oppgraderinger som kreves for å frakte bestemte faste stoffer som bulklast om bord på skip.

Sjøfartsdirektoratet legger til grunn at endringene i IMSBC-koden er framforhandlet i IMO hvor de ulike partenes interesser er ivaretatt. Endringene er derfor vurdert som kostnadseffektive og nødvendige for å trygge helse, miljø og sikkerhet.

Utover kostnadene ved å gjennomføre nødvendige endringer i forskrift om frakt av last på norske skip og lektere, får ikke endringene i IMSBC-koden ytterligere direktive økonomiske konsekvenser for det offentlige.

 

Se PDF for endringsforskrift og høringsmatrise.