Last ned rundskrivet som pdf

Forslag til endring av hviletidsreglene var på høring i perioden 1. juli 2011 til 7. oktober 2011, samtidig som også Nærings- og handelsdepartementet hadde et forslag til endring av skipssikkerhetsloven § 24 om hviletid på høring. Endringen i skipssikkerhetsloven trådte i kraft 20. april 2012.

Bakgrunnen for endringsforslagene er at den internasjonale konvensjonen om opplæring, sertifikater og vakthold for sjøfolk (STCW-konvensjonen) og den tilhørende koden (STCW-koden) ble endret juni 2010. Endringene knyttet til hviletid er beskrevet slik i Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen (prp. 11 L (2011-2012): «Essensen i kompromisset som ble oppnådd i Manila, er at man kan redusere den ukentlige hviletiden fra 77 timer til 70 timer. Dette kan skje i inntil to uker, men kan da ikke gjentas før det er gått fire uker. Den daglige hviletiden kan ikke unntas og skal dermed alltid være 10 timer. Mens hovedregelen innebærer at det skal være to hvileperioder (én på seks og én på fire timer), kan det som et unntak deles inn i tre hvileperioder, hvorav én skal være seks timer sammenhengende og ingen av de andre to periodene kan være mindre enn én time.

Maritime Labour Convention (MLC), 2006, oppstiller regler om arbeids- og hviletid i Regulation 2.3. MLC viderefører i all hovedsak de tidligere reglene som gjaldt gjennom ILO-konvensjon nr. 180, bl.a. hovedregelen om 10 timers hvile i et tidsrom på 24 timer og 77 timers hvile i en periode på 168 timer (tilsvarer én uke). I Regulation 2.3 punkt 13 er det fastsatt en adgang for flaggstaten til å tillate unntak i tariffavtale fra hovedreglene om hviletid.»

På bakgrunn av at skipssikkerhetsloven § 24 nå detaljert regulerer hviletid og unntak fra hviletid, og for å unngå dobbeltregulering, legger Sjøfartsdirektoratet til grunn at det ikke lenger er nødvendig å gjenta disse reglene i forskrift. Forslaget til endring av arbeids- og hviletidsforskriften som direktoratet hadde på høring i fjor er ivaretatt av skipssikkerhetsloven. Direktoratet fastsetter derfor bare en del av forslaget som var på høring, nemlig at hviletidsbestemmelsen i forskriften bare angir kravet om at mønstringer og øvelser som er pålagt i lov eller forskrifter skal utføres slik at hviletiden forstyrres minst mulig og ikke påfører sjøfolkene «fatigue». I forskriften er begrepet «uttretting» brukt som synonym for «fatigue».

Nå reguleres unntak fra hviletidsreglene uttømmende av skipssikker-hetsloven. Vilkår og adgang til unntak framgår av skipssikkerhetsloven § 24 annet til femte ledd. Etter skipssikkerhetsloven § 24 femte ledd kan det gis unntak fra hviletidsreglene utover begrensningene som framgår av bestemmelsens fjerde ledd for personell som går skift på passasjerskip i fartsområde 1 og 2. Eventuelle nye vedtak om unntak for personell med skiftordning på passasjerskip i fartsområde 1 og 2 vil derfor bli gitt med hjemmel i skipssikkerhetsloven § 24 femte ledd i stedet for i forskriften.

Endringen i arbeids- og hviletidsforskriften trer i kraft straks.

Olav Akselsen
Sjøfartsdirektør

Nora Olsen-Sund
Avdelingsdirektør