Innledning

Sjøfartsdirektoratet har fastsatt forskrift om endring av forskrift 10. november 2017 nr. 1758 om arbeids- og hviletid på fiskefartøy.

EU har vedtatt direktiv (EU) 2017/159 av 19. desember 2016 om iverksetting av avtalen inngått mellom General Confederation of Agricultural Cooperatives in the European Union (COGECA), European Transport Workers’ Federation (ETF) og The Association of National Organisations of Fishing Enterprises (EUROPÊCHE) av 21. mai 2012 om gjennomføringen av ILO-konvensjonen fra 2007 om arbeidsforhold i fiskerisektoren.

Direktivet ble den 11. juni 2021 innlemmet i EØS-avtalens vedlegg XVIII, med ikrafttredelse 12. juni 2021.

Høring

Forslag til endring av forskrift om arbeids- og hviletid på fiskefartøy var på høring fra 19. november til 7. desember 2020, etter at det ble klart at rettsakten muligens kunne bli innlemmet i EØS-avtalen den 11. desember. Ettersom endringene i forskriften ikke er materielle, ble det vurdert som nødvendig og tilstrekkelig med kort høringsfrist.

Sjøfartsdirektoratet mottok 6 høringssvar i saken, hvorav ett med merknader til forslaget. Dette behandles nærmere under punkt 3.

Nærmere om regelverket

På EU-nivå har partene i fiskerisektoren blitt enige om en avtale som vil gjøre størstedelen av ILO konvensjonen om arbeidsforhold i fiskerisektoren (ILO 188) bindende for EUs medlemsstater. Avtalen er gjennomført i direktiv (EU) 2017/159 med gjennomføringsfrist i EU den 15. november 2019.

ILO 188 regulerer minsterettigheter til arbeidstakere og andre deltakere i fiskerisektoren. Konvensjonen angir regler om helse, miljø og sikkerhet, i tillegg til kontraktuelle forhold knyttet til arbeidsavtaler, lønn og betaling mv. Konvensjonen stiller også krav til myndigheter når det gjelder tilsyn, kontroll og håndhevelse. ILO188 ble, med tilpasning til gjeldende EU-regelverk, gjennomført i norsk rett i 2017, blant annet ved fastsettelse av ny forskrift om arbeids- og hviletid på fiskefartøy. For mer informasjon om gjennomføringen av ILO188 i norsk rett, se Sjøfartsdirektoratets rundskriv RSR 11 – 2017, tilgjengelig på våre nettsider. Innlemmelse av direktiv 2017/159 i EØS-avtalen har derfor ikke krevd innholdsmessige endringer i eksisterende regelverk.

Artikkel 11 i avtalen som er vedlegg til og gjennomføres i direktiv 2017/159 fastslår imidlertid at fiskere som omfattes av denne avtalen ikke lenger skal omfattes av en rekke bestemmelser i direktiv 2003/88/EC, som er EUs generelle arbeidstidsdirektiv. Vi vurderer det slik at for fiskere på norske fiskefartøy som omfattes av forskrift om arbeids- og hviletid på fiskefartøy, erstatter direktiv 2017/159 direktiv 2003/88 med hensyn til bestemmelsene om arbeids- og hviletid. Dette medfører at det er behov for noen mindre korrigeringer i forskriften der det per i dag vises til direktiv 2003/88/EC.

Forskrift om arbeids- og hviletid på fiskefartøy åpner i §§ 3 og 7 for at det kan gjøres unntak i tariffavtale eller ved søknad til Sjøfartsdirektoratet for noen av kravene i forskriften. Slike unntak kan ikke avtales eller innvilges dersom de er i strid med Norges internasjonale forpliktelser, herunder direktiv 2003/88.

Sjøfartsdirektoratet foreslo å endre referansen til direktiv 2003/88 med en referanse til direktiv 2017/159 i disse bestemmelsene. Som påpekt av Advokatforeningen i deres høringssvar vil imidlertid direktiv 2003/88 fortsatt kunne ha et virkefelt innenfor forskriftens virkeområde. Dette gjelder for forskriftens § 7 som viser tilbake til og gjelder hele forskriften, herunder eksempelvis § 5 om helseundersøkelse for de som utfører nattarbeid, som er regulert i direktiv 2003/88 artikkel 9. Ettersom det kun er artikkel 3-6, 8 og 21 i direktiv 2003/88 som erstattes av artikkel 11 i avtalen som er bilag til og gjennomføres i direktiv 2017/159, er Sjøfartsdirektoratet enige i at § 7 i forskriften fortsatt bør vise til direktiv 2003/88, i tillegg til direktiv 2017/159.

Når det gjelder § 3 vil de relevante bestemmelsene om arbeids- og hviletid i 2003/88 ikke lenger gjelde for de arbeidstakerne som omfattes av forskriften, og her endres derfor henvisningen fra direktiv 2003/88 til direktiv 2017/159.

Sjøfartsdirektoratet vurderer ikke at endringene innebærer realitetsendringer, men en endring av bakgrunnsretten for de materielle bestemmelsene som er fastsatt i forskrift om arbeids- og hviletid på fiskefartøy.

Økonomiske og administrative konsekvenser av forslaget

Sjøfartsdirektoratet vurderer at forslaget ikke får økonomiske eller administrative konsekvenser, verken for næringen eller for myndighetene.

Vedlegg