Last ned som pdf

Årsak: Manglende verneinnretninger

Det har i de siste årene vært flere dødsulykker i fiskeflåten som følge av at fiskeren blir sittende fast i tau eller annet redskap, og blir dratt med over bord under setting av bruk. Nå sist skjedde dette på et autoline- og garnfartøy som drev garnfiske etter sei, der en ung fisker ble dratt med over bord etter å ha blitt sittende fast i iletauet.

Sjøfartsdirektoratet ber rederi, arbeidsgivere, skipsførere og andre som har sitt arbeid om bord om å oppfylle sin plikt til å påse og medvirke til at arbeidstakernes sikkerhet og helse ivaretas i alle forhold om bord, i samsvar med pliktbestemmelsene i Skipssikkerhetsloven og ASH forskriften.

Det er krav til at slike farefylte arbeidsoperasjoner skal risikovurderes, og nødvendige tiltak skal iverksettes for å forhindre ulykker i forbindelse med setting/dragning eller annet arbeid med fiske- og fangstredskap som f.eks. garn, trål, not (ASH § 2-2). Når det fiskes med redskap som under setting medfører fare for at personer kan sette seg fast i fiskeredskapet og pådra seg alvorlig skade eller bli dratt med over bord, skal det innføres egnede tiltak som gir vern mot den fare det gjelder.

Det er rederiet og skipsførers ansvar å vurdere hvilken verneinnretning som er den best egnede, ut i fra utstyrets- og arbeidets art om bord. I noen tilfeller kan et tiltak være å innrette en permanent fysisk barriere for å skille operatør og utstyr, og på den måten hindre at fiskeren blir sittende fast i redskap eller annet utstyr. Det er i den forbindelse viktig at en slik verneinnretning ikke tilfører risiko på annen måte.

Referanser:

Forskrift 2005-01-01-8 om arbeidsmiljø, sikkerhet og helse for de som har sitt arbeid om bord på skip (ASH forskriften), § 2-2

Statens Havarikommisjon for Transport sin rapport om sjøulykke, MS Fiskenes

Hjelp til risikovurdering finner du på www.yrkesfisker.no - www.fiskrisk.no