Flere av ulykkene har ført til alvorlige brannskader.

Hendelse 1:

En matros fikk alvorlige brannskader da vannslange sprakk uten forvarsel. Ulykken skjedde da den skadde arbeidet med å rengjøre tanker.

Hendelse 2:

En offiser fikk alvorlige brannskader da koblingen mellom vannslange og vannkran sviktet. Ulykken skjedde da mannskapet arbeidet med å åpne en tett pumpe ved hjelp av varmt vann.

 Årsak til slike hendelser kan blant annet spores tilbake til:

  • Feil bruk av kobling mellom vannslange og vannkran. Koblinger som ikke er konstruert for å tåle tilstrekkelig trykk blir brukt, og dermed øker faren for slike hendelser. 
  • Det brukes for mye trykk i forhold til det slangen er konstruert for. 
  • Det brukes varmere vann enn det slangen er beregnet for.
  • Defekt utstyr er i bruk fordi vedlikeholdsrutiner ikke fungerer.

Anbefalte tiltak:

Sjøfartsdirektoratet finner det nødvendig på generelt grunnlag å formidle viktigheten av å overholde kravene i regelverket som skal bidra til å forebygge slike ulykker:

Opplæring:

Rederiet og skipsføreren har ansvar for forsvarlig opplæring, øvelse og instruksjon for nytt personell om bord i fartøyet. Det skal også gis informasjon om farer og uregelmessigheter som kan oppstå i tilknytning til arbeidet.

Opplæringen skal dokumenteres skriftlig.

Bruksanvisning skal medfølge høytrykksspyleutstyr. Videre skal det om bord foreligge instruks om bruken av utstyret, der faremomenter ved bruk av høytrykksspyleutstyr skal fremheves.

Risikovurdering:

Farer i tilknytning til arbeidsoperasjoner om bord i fartøyet skal avdekkes/kartlegges. Når faren er avdekket skal det foretas en vurdering av den risikoen faren utgjør. På bakgrunn av Risikovurderingen skal det vurderes tiltak og arbeidsmetoder som sikrer et best mulig vernenivå og en stadig forbedring av arbeidstakernes sikkerhet og helse, og at dette integreres i all aktivitet om bord.

Kontroll og Vedlikehold:

Sikkerheten under slike arbeidsoperasjoner avhenger blant annet av arbeidsutstyrets installasjon og montering, derfor skal det foretas en kontroll før det tas i bruk. Utstyret blir utsatt for påvirkninger som forårsaker forringelse, dette kan føre til farlige situasjoner. Tilstrekkelig kontroll som kan dokumenteres skal derfor gjennomføres.

Utstyr:

Høytrykksslanger og utstyr som koples til disse skal være sertifisert for det arbeidstrykk og de væsker som anvendes. Skadet utstyr skal ikke anvendes.

Regelverk:

Det vises til Forskrift 1. Januar 2005 nr. 8 om arbeidsmiljø, sikkerhet og helse for arbeidstakere på skip, § 2-2, § 2-3, § 2-6 og § 4-3, § 4-4, § 4-5, § 4-6, § 4-7, samt § 9, annet til sjuende ledd.

Forskriften finnes i sin helhet på lovdata:
Forskrift 1. januar 2005 nr. 8 om arbeidsmiljø, sikkerhet og helse for arbeidstakere på skip

LAST NED HELE RUNDSKRIVET SOM PDF 

Olav Akselsen
sjøfartsdirektør

 

Lars Alvestad
avdelingsdirektør