Last ned sikkerhetsmelding som pdf

(Denne sikkerhetsmeldingen ble 18.03.14 oppdatert med nytt nummer. Den er nå nummerert som sikkerhetsmelding 03-2014)

Bakgrunn

Statens Havarikommisjon for Transport (SHT) avd. Sjøfart, har i rapport etter brannen på Sea Respons LICC fremmet tre sikkerhetstilrådninger til Sjøfartsdirektoratet, brannen om bord på Ambu LMIJ er også inkludert i undersøkelsen. Når det gjelder sikkerhetstilrådning SJØ nr. 2013/14T i rapporten, ber Sjøfartsdirektoratet med denne sikkerhetsmeldingen næringen om å gjennomføre risikovurdering av brann om bord på eget fartøy. Risikovurderingen rettes spesielt mot lukkede bropulter med fokus på mulig brann i bropulten, men bør ikke begrenses til bropulten.

I henhold til forskrift av 4. desember 2001, nr. 1450: Forskrift om maritime elektriske anlegg, skal alle fartøy ha gjennomført en risikoanalyse for å kartlegge risiki i og i tilknytning til det elektriske anlegget. For de fartøyene som har en slik vurdering, ber vi om at denne revideres med hovedfokus på bropult og tilhørende elektrisk anlegg. Et alternativ er også å ha flere risikovurderinger for ulike branner om bord på fartøyet.

Risikovurderinger bør gjennomføres på hvert enkelt fartøy for å avdekke fartøysspesifikke forhold, og være slik at det opprettholdes et eierforhold til vurderingene som gjøres. Det anbefales en årlig gjennomgang av alle risikovurderingene om bord, gjerne i skipsmøter eller vernemøter, slik at eventuelt nye elementer og vurderinger kommer med.

Sikkerhetsutfordringer

Det er avdekket at det på mindre hurtigbåter/passasjerskip kan være vanskelig å komme til innvendig i selve bropulten. Slik tilkomst kan være vesentlig for å kunne gjennomføre tilstrekkelig vedlikehold og kontroll, og ikke minst ved slukking ved tilløp til brann. Det er i dag mye elektronisk utstyr som står plassert i bropulten. Elektronisk utstyret utvikler varme og samler støv, samtidig som det er knyttet til energikilde som kan være utløsende årsak til en brann.

Trange tette bropulter kan blant annet ha følgende utfordringer:

  • Manglende tilkomst
  • Manglende overvåkning / tilsyn
  • Utilstrekkelig vedlikehold / renhold
  • Varmeutvikling som følge av manglede ventilasjon
  • Manglende risikovurdering

Nevnte punkter gir økt risiko for brann, og det kan ha uheldig innvirkning på fartøyets driftssikkerhet dersom utstyr svikter. En brann på en mindre passasjerbåt kan by på store utfordringer når det gjelder brannbekjempelse. Materialene mindre passasjerfartøy stort sett er bygget av, brenner godt når det først tar fyr. En brann avgir farlige gasser som er en utfordring ved brannbekjempelse og ved evakuering.

Sjøfartsdirektoratet vil ha ekstra fokus på overnevnte punkter ved tilsyn på mindre passasjerfartøy i 2014, og i årene fremover.

Risikovurdering

Det er reders ansvar at fartøyet drives på en måte som gir betryggende sikkerhet for liv og helse, miljø og materielle verdier.

En risikoanalyse med relevante tiltak for å redusere sannsynlighet for og konsekvens av uønskede hendelser, vil være første steg i å få en oversikt over forholdene på eget fartøy.

Sjøfartsdirektoratet ber om at det på mindre passasjerfartøy gjennomføres en risikovurdering med fokus på brann i bropult så snart dette lar seg gjøre, og slik vurdering bør være på plass innen dato for første tilsyn etter 1.1.2014.

Sjøfartsdirektoratet vil i 2014 ha økt fokus på brann som årsak til ulykker. Ved tilsyn vil direktoratet kunne be om å få se på hvilke vurderinger som er gjort, og om tilstrekkelig tiltak er planlagt og eventuelt gjennomført. Fokus bør være på vurderinger av tilkomst, overvåkning/tilsyn, renhold, og varmeutvikling i selve bropulten, men trenger ikke være begrenset til disse punktene.

Det er ulike måter å gjennomføre en risikovurdering på.

Som en start på risikovurderingen, kan en for eksempel stille seg følgende spørsmål.

  • Hva kan forårsake brann i bropulten på eget fartøy?
  • Hva kan vi gjøre for å hindre brann i bropult på eget fartøy?
  • Kan tilsyn og overvåkning av innsiden av bropulten gjennomføres på en tilstrekkelig måte?
  • Om det skulle oppstå brann, hvilke muligheter har vi for å slukke?
  • Finnes det andre forhold ved bropulten som bør vurderes?

Referanse til relevant forskrift: