Last ned rundskrivet som pdf

Sjøfartsdirektoratet har fastsatt endringer i følgende forskrifter:

- forskrift 13. juni 2000 nr. 660 om konstruksjon, utstyr, drift og besiktelser for fiske- og fangstfartøy med største lengde på 15 meter og derover.

Bakgrunnen for endringene:
Gjeldende regelverk angående atkomstmidler for los bygger i stor grad på regelverket til International Maritime Organization (IMO), som er gjennomført ved henvisinger i § 8 i forskrift 15. juni 1987 nr. 507 og i vedlegg 4 til forskrift 13. juni 2000 nr. 660 om konstruksjon, utstyr, drift og besiktelser for fiske- og fangstfartøy med største lenge på 15 meter og derover.

Med bakgrunn i at IMO har fastsatt nytt regelverk for atkomstmidler for los i henholdsvis IMO Res. A.1045 (27), MSC.1/Circ.1375, jf. SOLAS Kap. V regel 23, har Sjøfartsdirektoratet bestemt at det norske regelverket på dette punktet skal harmoniseres og oppdateres med gjeldende IMO -regelverk.

IMOs regelverk viser som tidligere til standard NS-6248 eller ISO standard 799 for losleidere og direktoratet viderefører derfor eksisterende standard NS-6248 eller ISO standard 799 for losleidere i forskriftene. Standardene som forskriftene viser til er dermed uendret.

IMOs regelverk innebærer også at losheiser ikke lenger tillates på fartøy der utstyr eller anordninger til skip blir levert etter 1. juli 2013, og dette forbudet er nå inntatt i norsk regelverk. Bakgrunnen for forbudet mot losheis er blant annet at slike innretninger ved flere anledninger har vist seg å utgjøre en alvorlig fare for personer under forflytting.

Utstyr og anordninger som er levert til skip før 1. juli 2013 skal som minimum tilfredsstille kravene i regelverket som gjaldt da utstyret eller anordningene ble anskaffet, og dette utstyret kan benyttes frem til dette blir erstattet av nytt utstyr eller nye anordninger. Dette gir en rimelig overgangsordning for utfasing av allerede eksisterende utstyr.

Ordlyden i § 8 nr. (3) i forskrift 15. juni 1987 nr. 507 og i § 6-6 nr. 3 i forskrift 13. juni 2000 nr. 660 om kontruksjon, utstyr, drift og besiktelser for fiske- og fangstfartøy med største lenge på 15 meter og derover presiserer at det er rederens plikt å forsikre seg om at losleider er gjennomgått og prøvd av produsent og installatør i henhold standardene.

Endringsforskriften er vedlagt.

Lars Alvestad
fungerende Sjøfartsdirektør

Else Heldre
fungerende avdelingsdirektør
regelverk og internasjonalt arbeid