På bakgrunn av informasjon fra Svenske sjøfartsmyndigheter og nylige tilbakemeldinger fra næringen, går Sjøfartsdirektoratet ut med en revidert sikkerhetsmelding vedrørende livbøyer.

Produkt VELERIA SAN GIORGIO, Italia, rattmerke nr. 0474

Foranledningen er en hendelse i Sverige der det ble fattet mistanke til livbøyer da de virket svært tunge. Ved nærmere undersøkelser fant man at livbøyene var blitt fylt med vann og at det dryppet vann fra et av refleksbåndene på livbøyen. Det var en synlig sprekk ved et av refleksbåndene og når man trykket på dette oppstod det et 15mm stort hull. Det rant ut flere liter vann fra dette hullet i livbøyen når man snudde den opp ned. Når livbøyene ble kastet i vannet sank de. Ved nærmere kontroll viste det seg at samtlige livbøyer (som var kjøpt i 2004) ombord på den aktuelle fergen hadde samme feil.

Produkt: EVAL, Lifebuoy Code: 542, Hellas, rattmerke nr. 003807

I forbindelse med kontroll av livbøyer er det i tillegg nå oppdaget et tilsvarende problem som beskrevet ovenfor med livbøye produsert av den greske fabrikanten EVAL.

Sjøfartsdirektoratet anmoder rederier, skipsbesetninger, havner, marinaer og andre som har livbøyer om å kontrollere sine livbøyer umiddelbart for å verifisere om disse er omfattet av problemet. Kontroller spesielt rundt refleksbånd på livbøyene, som vist på bildet.

 

Foto: Transportstyrelsen, Sverige

Det kreves ingen særskilt norsk godkjenning for en livbøye, da Sjøfartsdirektoratet krever at utstyret skal være testet, godkjent og merket (såkalt ”rattmerke”) iht. EUs skipsutstyrsdirektiv (EF 96/98), IMO Res MSC.48 (66).

Den oppdagede feilen på utstyret blir behandlet i EUs organer. Når dette er avsluttet vil Sjøfartsdirektoratet komme med ytterligere informasjon.

Sjøfartsdirektoratet forventer at nødvendige sikkerhetsmessige tiltak blir iverksatt dersom mangler ved utstyret blir oppdaget.

Sjøfartsdirektoratet anmoder videre om å bli orientert dersom det oppdages eventuelle feil også på andre typer livbøyer enn de som er beskrevet i denne sikkerhetsmeldingen.

 LAST NED HELE RUNDSKRIVET SOM PDF

Bjørn Pedersen
fung. sjøfartsdirektør

 

Arne Bakkevig
senioringeniør