Høringsinnspill sendes til Sjøfartsdirektoratet per e-post til post@sdir.no senest innen 23. april 2024. Høringen er også tilgjengelig på Sjøfartsdirektoratets nettsider (www.sdir.no). Spørsmål om høringen kan rettes til juridisk seniorrådgiver Sonja Elin Kleven Jakobsen på telefon 94 08 06 74 eller e-post til sekj@sdir.no

Om endringsforslaget 
Gjennomføring av resolusjonene MEPC 359.(79), MEPC.360(79), MEPC.361(79) og MEPC.362(79)
IMOs Marine Environment Protection Committee (MEPC) vedtok 16. desember 2022 endringer i den internasjonale konvensjonen om hindring av forurensing fra skip (MARPOL) gjennom resolusjon MEPC.359(79), MEPC.360(79), MEPC.361(79) og MEPC.362(79).  

Resolusjon MEPC.359(79) fastsetter endringer i MARPOL vedlegg I, II og IV om etablering av regionale mottaksanlegg i havner i arktiske farvann. 

Resolusjon MEPC.360(79) fastsetter endringer i MARPOL vedlegg V om etablering av regionale mottaksanlegg i havner i arktiske farvann, samt krav om avfallsdagbok for skip på og over 100 bruttotonn. 

Resolusjon MEPC.361(79) fastsetter endringer i MARPOL vedlegg VI om etablering av et nytt lavutslippsområde for svoveloksider og partikler i Middelhavet. 

Resolusjon MEPC.362(79) fastsetter endringer i MARPOL vedlegg VI om etablering av regionale mottaksanlegg i havner i arktiske farvann, inkludering av opplysninger om flammepunkt på leveringsseddelen for drivstoff (BDN), og opplysninger som skal sendes til IMOs database over skips brennoljeforbruk. 

De viktigste endringene i de nevnte resolusjoner gjelder krav til avfallsdagbok for skip med bruttotonnasje 100 eller mer, nytt lavutslippsområde for svoveloksider og partikler i Middelhavet, inkludering av opplysninger om flammepunkt på leveringsseddelen for drivstoff (BDN), samt rapportering av Carbon Intensity Indicator (CII) verdier, CII vurdering og oppnådd Energy Efficiency Design Index for existing ships (EEXI) til IMO Ship Fuel Oil Consumption Database.

MARPOL er gjennomført i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift av 30.mai 2012 nr. 488 om miljømessig sikkerhets for skip og flyttbare innretninger (miljøsikkerhetsforskriften). Når konvensjonen endres, må miljøsikkerhetsforskriften endres tilsvarende. Alle resolusjonene trer i kraft 1. mai 2024. 

Fritak fra krav om avfallsdagbok for flyttbare innretninger
MARPOL regel V/10.4 gir medlemslandene en mulighet for å frita flyttbare innretninger fra kravet om avfallsdagbok i MARPOL regel V/10.3. På denne bakgrunn foreslår Sjøfartsdirektoratet å tilføye § 11 i miljøsikkerhetsforskriften et nytt tredje ledd for å kunne frita flyttbare innretninger i petroleumsvirksomhet på norsk kontinentalsokkel fra kravet om avfallsdagbok, hvis innretningen har et system for å loggføre avfallshåndteringen om bord. 

Vedlagt denne høringen følger en korrigert oversettelse av MARPOL vedlegg V. Korrigeringen gjelder en endring av begrepet «kan gi dispensasjon fra» til «kan frita fra» i MARPOL regel V/10.4. Endringen er gjort for at den norske oversettelsen skal samsvare bedre med begrepet «may waive» som er brukt på engelsk.

Nærmere om endringene i MARPOL 
Endringene i MARPOL som følger av de nevnte resolusjoner er fremforhandlet og vedtatt av MEPC. Norge utarbeidet posisjoner i samarbeid med næringen og deltok i forhandlingene. Næringen forutsettes kjent med endringene gjennom sine interesseorganisasjoner og informasjon fra Sjøfartsdirektoratet. 

Endringer som følger av de nevnte resolusjoner oppsummeres kort i det følgende. 

MEPC.359(79)  
Endring i MARPOL regel I/38.4  
Det følger av MARPOL regel I/38 at konvensjonsstatene forplikter seg til å sikre at det på oljelasteplasser, i reparasjonshavner og i andre havner der skip har oljerester de skal losse, finnes anlegg til å motta slike rester og oljeholdige blandinger som oppsamles fra oljetankskip og andre skip, som er tilstrekkelige til å dekke behovene til de skipene som bruker dem, uten å unødig forsinke skipene. Det følger av MARPOL regel I/38.1-3 hvor mottaksanleggene skal etableres, samt hvilken kapasitet mottaksanleggene skal ha.  

MARPOL regel I/38.4 hjemler et unntak fra de nevnte reglene for «små utviklingsøystater». Disse statene kan oppfylle kravene i MARPOL regel I/38.1-3 ved å etablere regionale ordninger for mottaksanlegg. Unntaksregelen i MARPOL regel I/38.4 utvides til å omfatte «stater som har en kystlinje som grenser til arktiske farvann, forutsatt at regionale ordninger kun omfatter havner i arktiske farvann som hører til disse statene».
  
Endring i MARPOL regel I/38.6
Det følger av MARPOL regel I/38.5 at konvensjonsparter som har kystlinje som grenser til et hvilket som helst spesielt område, skal sikre at alle oljelasteterminaler og reparasjonshavner innenfor det spesielle området er utstyrt med anlegg som er tilstrekkelige til mottak og behandling av alt forurenset ballast- og tankspylevann fra oljetankskip. I tillegg skal alle havner innenfor det spesielle området være utstyrt med tilstrekkelige mottaksanlegg for andre rester og oljeholdige blandinger fra alle skip. Slike anlegg skal ha tilstrekkelig kapasitet til å dekke behovene til de skipene som bruker dem, uten å unødig forsinke skipene.

MARPOL regel I/38.6 hjemler et unntak fra denne regelen for «små utviklingsøystater». Disse statene kan oppfylle kravene i MARPOL regel I/38.5 ved å etablere regionale ordninger for mottaksanlegg. 
Unntaksregelen i MARPOL regel I/38.5 utvides til å omfatte «stater som har en kystlinje som grenser til arktiske farvann, forutsatt at regionale ordninger kun omfatter havner i arktiske farvann som hører til disse statene».

MARPOL vedlegg I er tatt inn i norsk rett ved inkorporasjon i miljøsikkerhetsforskriften § 4. Endringene i MARPOL vedlegg I inkorporeres derfor i miljøsikkerhetsforskriften § 4.  

Endring i MARPOL regel II/18.3
Det følger av MARPOL regel II/18.1 at konvensjonspartene forplikter seg til å sørge for at det finnes mottaksanlegg i samsvar med behovene til de skipene som bruker partens havner, terminaler eller reparasjonshavner etter nærmere angitte kriterier.  

Etter MARPOL regel II/18.3 kan «små utviklingsøystater» unntas kravene for mottaksanlegg. Disse statene kan oppfylle kravene i MARPOL regel II/18.1, 18.2 og 18.4 gjennom å etablere regionale ordninger for mottaksanlegg. Unntaksregelen i MARPOL regel II/18.3 utvides til å omfatte «stater som har en kystlinje som grenser til arktiske farvann, forutsatt at regionale ordninger kun omfatter havner i arktiske farvann som hører til disse statene».   

MARPOL vedlegg II er tatt inn i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om miljømessig sikkerhet § 7. Endringene i MARPOL vedlegg II inkorporeres derfor i miljøsikkerhetsforskriften § 7.  

Endring i MARPOL regel IV/12.2
Det følger av MARPOL regel IV/12.1 at konvensjonspartene som pålegger skip som trafikkerer havområder under dens jurisdiksjon og besøkende skip mens de befinner seg i dens havområder å overholde kravene i regel IV/11.1, forplikter seg til å sørge for at det finnes anlegg ved havner og terminaler som kan ta imot kloakk, uten å forsinke skipene unødig, og som er tilstrekkelige til å oppfylle behovene til skipene som bruker dem. Regel 11 inneholder regler om tømming av kloakk fra skip. 

Det følger av MARPOL regel IV/12.2 at «små utviklingsøystater» kan unntas kravene som er angitt for mottaksanlegg for kloakk ved å etablere regionale ordninger for mottaksanlegg. Unntaksregelen i MARPOL regel IV/12.2 utvides til å omfatte «stater som har en kystlinje som grenser til arktiske farvann, forutsatt at regionale ordninger kun omfatter havner i arktiske farvann som hører til disse statene».   

MARPOL vedlegg IV er tatt inn i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om miljømessig sikkerhet § 9. Endringene i MARPOL vedlegg IV inkorporeres derfor i miljøsikkerhetsforskriften § 9.  

MEPC.360(79) 
Endring i MARPOL regel V/8.3 
Det følger av MARPOL regel V/8.1 at konvensjonspartene forplikter seg til å sørge for at det finnes tilstrekkelige mottaksanlegg i havner og terminaler til mottak av avfall, uten å forsinke skipene unødig, og i samsvar med behovene til skipene som bruker dem. 

MARPOL regel V/8.2. gjelder mottaksanlegg for spesielle områder, og det følger av regelen at «Hver part som har en kystlinje som grenser til et spesielt område, forplikter seg til å sørge for at det snarest mulig i alle havner og terminaler innenfor et spesielt område finnes tilstrekkelige mottaksanlegg, med hensyn til behovene for skip som trafikkerer disse områdene.»

Det følger videre av MARPOL regel V/8.3 at «små utviklingsøystater» kan oppfylle kravene i ved å etablere regionale ordninger for mottaksanlegg. Unntaksregelen i MARPOL regel V/8.3 utvides til å omfatte «stater som har en kystlinje som grenser til arktiske farvann, forutsatt at regionale ordninger kun omfatter havner i arktiske farvann som hører til disse statene».   

MARPOL vedlegg V er tatt inn i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om miljømessig sikkerhet § 11. Endringen i MARPOL vedlegg V inkorporeres derfor i miljøsikkerhetsforskriften § 11.  

Endring i MARPOL regel V/10.3
MARPOL regel V/10.1-6 inneholder regler knyttet til avfallshåndtering og registrering av avfall om bord i skip. MARPOL regel V/10.3 sier at «Alle skip med bruttotonnasje 400 eller mer, og alle skip som er sertifisert for minst 15 personer, og som går i fart til havner eller offshoreterminaler under jurisdiksjonen til andre konvensjonsparter, og alle faste og flytende plattformer, skal ha en avfallsdagbok.» 

MARPOL regel V/10.3 er endret ved at bestemmelsens virkeområde er utvidet til å gjelde skip med bruttotonnasje 100 eller mer.  

MARPOL vedlegg V er tatt inn i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om miljømessig sikkerhet § 11. Endringene i MARPOL vedlegg V inkorporeres derfor i miljøsikkerhetsforskriften § 11.  

MEPC.361(79) 
Tillegg VII 
MARPOL regel VI/14 gjelder svoveloksider (SOₓ) og partikler. Det følger av MARPOL regel VI/14.3 at: «I denne regelen skal et lavutslippsområde omfatte alle havområder, inkludert ethvert havneområde, som er utpekt av organisasjonen i samsvar med kriteriene og prosedyrene fastsatt i tillegg III til dette vedlegget». Videre følger det at de gjeldende lavutslippsområdene er østersjøområdet, nordsjøområdet, det nordamerikanske området og de forente staters karibiske havområde.

Det innføres et nytt lavutslippsområde for Middelhavet i MARPOL regel VI/14.3.5. Det er også foretatt endringer i vedlegg VI tillegg VII om «Lavutslippsområder ved tilføyelse av et nytt nr. 4, som angir koordinatene for det nye lavutslippsområdet.  Kravene til utslipp av SOx i dette området vil være de samme som for andre ECA-områder.  

MARPOL vedlegg VI er tatt inn i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om miljømessig sikkerhet § 12. Endringene i MARPOL vedlegg VI og tillegg VII inkorporeres derfor i miljøsikkerhetsforskriften § 12.  

MEPC.362(79) 
Endringer i MARPOL regel VI/17  
Det følger av MARPOL regel VI/17.1 at det skal finnes mottaksanlegg for skip som er tilstrekkelig til å ta imot ozonnedbrytende stoffer, og utstyr som inneholder slike stoffer, rester fra rensesystemer fra eksos og behov ved opphoggingsanlegg for mottak av ozonnedbrytende stoffer og utsyr som inneholder slike stoffer.  

Videre følger det av MARPOL regel VI/17.2 at «små utviklingsøystater» kan oppfylle disse kravene ved å etablere regionale ordninger for mottaksanlegg. Endringene i MARPOL regel VI/17.2 utvider bestemmelsen til å også gjelde «stater som har en kystlinje som grenser til arktiske farvann, forutsatt at regionale ordninger kun omfatter havner i arktiske farvann som hører til disse statene».  

Endringene i MARPOL vedlegg VI inkorporeres i miljøsikkerhetsforskriften § 12.  

Endringer i MARPOL vedlegg VI (Regler om hindring av luftforurensing) tillegg (Appendix) V  
I MARPOL vedlegg VI tillegg V om «Opplysninger som skal stå på leveringsseddelen for drivstoff (MARPOL regel VI/18.5 følger det hvilken informasjon som skal angis på leveringsseddelen for bunkers.  

Ny informasjon som skal tilføyes på seddelen er ifølge nytt nr. 9 i tillegg V (gjeldende nr.9 omnummereres til nummer 10 i listen) som følger:  

"Flammepunktet (ºC) som er angitt i samsvar med standarder som aksepteres av organisasjonen, eller en erklæring som bekrefter at flammepunktet er målt til 70 ºC eller mer." 

Endringene i MARPOL vedlegg VI tillegg V inkorporeres i miljøsikkerhetsforskriften § 12.

Endringer i MARPOL vedlegg VI (Regler om hindring av luftforurensing) tillegg (Appendix) IX  
Av MARPOL vedlegg VI tillegg IX fremgår det hvilke opplysninger som skal sendes til IMOs database over skips brennoljeforbruk. Endringene i tillegget gjelder inkludering av CII og EEXI data i opplysningene som skal rapporteres til IMOs database over skips brennoljeforbruk. 
  
Endringene i MARPOL vedlegg VI tillegg (Appendix) IX inkorporeres i miljøsikkerhetsforskriften § 12.  

Økonomiske og administrative konsekvenser: 
Gjennomføring av resolusjonene MEPC 359.(79), MEPC.360(79), MEPC.361(79) og MEPC.362(79)
Gjennomføringen av resolusjonene MEPC 359(79), MEPC.360(79), MEPC.361(79) og MEPC.362(79) vil etter Sjøfartsdirektoratets vurdering føre til noen mindre økonomiske og administrative konsekvenser for næringen og myndighetene.  

Gjennom resolusjon MEPC.359(79) fastsettes endringer i MARPOL vedlegg I, II og IV om etablering av regionale mottaksanlegg i havner i arktiske farvann.  

Sjøfartsdirektoratet vurderer at det ikke er aktuelt for Norge å benytte seg av muligheten til å etablere regionale mottaksordninger i havner i arktiske farvann på nåværende tidspunkt, og på denne bakgrunn vil ikke gjennomføringen av resolusjonen føre til økonomiske eller administrative konsekvenser for næringen eller myndighetene.  

Miljøsikkerhetsforskriften regulerer ikke mottaksanlegg for skip. Dersom Norge på et tidspunkt skulle ønske å benytte seg av muligheten for å etablere regionale ordninger for mottaksanlegg, bør det vurderes om det er behov for endringer i annet relevant regelverk. Forholdet til EØS retten på området bør i tilfellet også vurderes. 

Endringene i kravet til avfallsdagbok vil innebære noe økt administrasjon for skip som blir omfattet av endringen. Etter Sjøfartsdirektoratets vurdering vil dette ikke medføre vesentlige merkostnader for næringen. Ved at flere skip bli omfattet av kravet til avfallsdagbok, kan konsekvensene for myndighetene medføre endrede tilsynsoppgaver og noe mer administrasjon.

Gjennom resolusjon MEPC.361(79) er det i MARPOL vedlegg VI besluttet å opprette et nytt lavutslippsområde for svoveloksider og partikler i Middelhavet. Konsekvensene for norske skip som opererer i det nye lavutslippsområdet i Middelhavet kan være kostnader knyttet til å oppfylle utslippskravene i dette området. 

Vi kan ikke se at de vedtatte endringene i forbindelse med leveringsseddelen for drivstoff får noen nevneverdige konsekvenser for næringen. Den nye informasjonen som skal følge leveringsseddelen for drivstoff vil være relevant for myndighetene når det gjelder tilsyn av skipenes utslipp av SOx. Seddelen skal ifølge MARPOL regel VI/18.6 være «lett tilgjengelig for inspeksjon til enhver tid».

Miljøsikkerhetsforskriften regulerer ikke omsetting av marint drivstoff, herunder leveringsseddel for drivstoff. For å gjøre regelendringen som gjelder leveringsseddel for drivstoff operativ, bør det vurderes om det er behov for endringer i annet relevant regelverk.

Fritak fra krav om avfallsdagbok for flyttbare innretninger
En tilføyelse av et nytt tredje ledd i miljøsikkerhetsforskriften § 11, for å kunne frita flyttbare innretninger i petroleumsvirksomhet på norsk kontinentalsokkel fra kravet om avfallsdagbok, hvis innretningen har et system for å loggføre avfallshåndteringen om bord, vil føre til mindre administrasjon for næringen og forvaltningen.

Vedlagt denne høringen følger resolusjon MEPC 359(79), MEPC.360(79), MEPC.361(79) og MEPC.362(79) oversatt til norsk, og manus med de foreslåtte endringene i miljøsikkerhetsforskriften.

 

Vedlegg: