Høringsfristen er 27. august 2023, og høringsuttalelser sendes til post@sdir.no
Spørsmål om høringen kan rettes til:

Formålet med endringene er i hovedsak å rette opp mangler i forskriften, feil som har oppstått og korrigere uklar ordlyd som kan gi rom for misforståelse. I tillegg er det behov for å fjerne begrepet «statuslys» i § 31 sjette ledd, ettersom statuslys er regulert i § 31 femte ledd.

Kommentarer til endringsforslagene

Til § 21 og ny § 21 a

I § 21 andre ledd i bokstav c og d foreslår Sjøfartsdirektoratet at skilt som nevnt i § 30 andre ledd og repeaterlys inntil 25 cm over helikopterdekkets nivå godtas på helikopterdekket i 210° i inn- og utflygingssektoren. Forslaget samsvarer med forskrift 14. mai 2019 nr. 604 om luftfart med helikopter – bruk av offshore helikopterdekk § 27 bokstav c. Nåværende § 21 andre ledd bokstav d blir ny bokstav e.

Sjøfartsdirektoratet foreslår at § 21 tredje ledd flyttes til ny § 21 a. I § 21 tredje ledd tredje punktum er det gitt unntak for innretninger som er førstegangssertifisert eller har byggekontrakt inngått før 1. april 2021. Ordlyden slik den i dag er formulert i unntaksbestemmelsen, er uklar og kan gi rom for misforståelser. Sjøfartsdirektoratet foreslår derfor at ordlyden i § 12 i forskrift 15. januar 2008 nr. 72 om helikopterdekk på flyttbare innretninger1 tas inn i sin helhet i ny § 21 a andre ledd. Samtidig endres teksten i figur 3 og 4. Den resterende ordlyden i § 21 tredje ledd foreslås beholdt, men legges inn i en punktliste i ny § 21 a første ledd.

Til § 31
Sjøfartsdirektoratet foreslår i § 31 sjette ledd at ordlyden «statuslys» fjernes. Dette er regulert gjennom henvisningen til MODU-koden i samme paragraf femte ledd og bør følgelig ikke dobbeltreguleres. Det fremgår av MODU-koden kapittel 13.5.26.8 at det aldri bør gå mer enn tre sekunder før statuslyssystemet lyser ved full intensitet. Sjøfartsdirektoratet tolker dette som et krav om avbruddsfri kraftforsyning.

Til § 43 sjette ledd
Sjette ledd foreslås endret ved å fjerne kravet om at spilltrauet skal dimensjoneres for forventet vannmengde fra overrislingsanlegget. Begrunnelsen for å fjerne kravet er de praktiske konsekvensene av kravet sammenholdt med at kravet neppe øker sikkerheten i særlig grad. Det er følgelig Sjøfartsdirektoratets vurdering at det ikke er hensiktsmessig å videreføre kravet.

Administrative og økonomiske konsekvenser

Forslag til forskriftsendring vil ha klargjørende effekt og antas ikke å få nevneverdige økonomiske og administrative konsekvenser for myndighetene eller næringen.

Vedlegg