• Last ned høringsbrev som pdf

Høringsuttalelser sendes Sjøfartsdirektoratet innen 15. januar 2024 til post@sdir.no. Høringen vil også bli lagt ut på Sjøfartsdirektoratets hjemmesider sdir.no.

Spørsmål om høringen kan rettes til seniorrådgiver Linda Dehlin Fluvåg, tlf. 52745303, eller per e-post til ldfl@sdir.no.

Bakgrunnen for forslaget
Som en del av Sjøfartsdirektoratets kvalitetssystem noteres jevnlig større og mindre behov for endringer i forskriftene som vi forvalter. Endringene dreier seg ofte om rent redaksjonelle endringer, men som likevel kan føre til misforståelser og forårsake unødig tidsbruk hos direktoratets kunder. Sjøfartsdirektoratet mener at det er hensiktsmessig å samle disse endringene i en felles endringsforskrift.

Nærmere om forslaget
Formålet med endringene er i all hovedsak å rette opp i redaksjonelle feil som av ulike grunner har oppstått. Samtlige forskrifter som det foreslås endringer i er helt eller delvis hjemlet i skipssikkerhetsloven, skipsarbeidsloven og fritids- og småbåtloven.

 

 

Kommentarer til de enkelte endringene

 

I

Til endringer i forskrift 21.desember 2017 nr. 2381 om kran og løft på flyttbare innretninger:

§ 27 endres til følgende:
«Flyttbare innretninger kan frem til neste sertifikatutstedelse følge kravene som gjaldt ved siste sertifikatutstedelse så langt annet ikke følger av den enkelte paragrafen.»

Vedlegg I til forskriften oppheves. 

  

II

Til endringer i forskrift 2. februar 2016 nr. 90 om evakuerings- og redningsredskaper på flyttbare innretninger:

§ 38 endres til følgende:
«Flyttbare innretninger kan frem til neste sertifikatutstedelse følge kravene som gjaldt ved siste sertifikatutstedelse så langt annet ikke følger av den enkelte paragrafen.»

Vedlegg I til forskriften oppheves.

 

III

Til endringer i forskrift 27. januar 2016 nr. 67 om ballastsystem på flyttbare innretninger (ballastforskriften):

§ 21 endres til følgende:
«Flyttbare innretninger kan frem til neste sertifikatutstedelse følge kravene som gjaldt ved siste sertifikatutstedelse så langt annet ikke følger av den enkelte paragrafen.»

Vedlegg I til forskriften oppheves.

 

IV

Til endringer i forskrift 4. desember 2015 nr. 1392 om slepearrangement og forflytning av flyttbare innretninger (slepeforskriften):

§ 15 endres til følgende:
«Flyttbare innretninger kan frem til neste sertifikatutstedelse følge kravene som gjaldt ved siste sertifikatutstedelse så langt annet ikke følger av den enkelte paragrafen.»

Vedlegg I til forskriften oppheves.

 

V

Til endringer i forskrift 4. desember 2015 nr. 1406 om drikkevann og drikkevannsanlegg på flyttbare innretninger:

§ 17 endres til følgende:
«Flyttbare innretninger kan frem til neste sertifikatutstedelse følge kravene som gjaldt ved siste sertifikatutstedelse så langt annet ikke følger av den enkelte paragrafen.»

Vedlegg I til forskriften oppheves.

 

Felles begrunnelse for endringsforslagene I – V:
Ettersom dagens overgangsbestemmelse i de ulike forskriftene ikke lengre er aktuelle, foreslår Sjøfartsdirektoratet å erstatte ordlyden. Når det innføres nye krav for flyttbare innretninger er det slik at disse først bli gjort gjeldende for eksisterende innretninger ved neste sertifikatforfall. Det finnes også noen tilfeller av at nye krav kun innføres for nybygg, eller for spesifikke undergrupper av flyttbare innretninger, noe som unnviker fra dette prinsippet. Samtidig oppheves vedlegg I i de ulike forskriftene.

 

Endringsforslagene VI – XVIII gjelder forskrift 22. desember 2011 nr. 1523 om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk:

 

VI

Til § 23a. Kompetansesertifikat dekksoffiser klasse 6:

Fjerde ledd bokstav b) og femte ledd oppheves. Overgangsordningen i sjette ledd er ikke lenger aktuell og leddet oppheves.

I paragrafens sjette ledd står det at fjerde ledd bokstav b og femte ledd gjelder fram til 31. desember 2023.Det vil si at fiskeskipper C og fritidsskipper D5L, ikke gir grunnlag for utstedelse av D6 etter nevnte dato. D6 med utelukkende førerrettigheter på lasteskip under 15 meter vil heller ikke bli utstedt på bakgrunn av nevnte vilkår. Sjette ledd viser til fjerde ledd bokstav b) og femte ledd, og må også oppheves for at resten av bestemmelsen skal fungere som tiltenkt.

 

VII

Til § 34. Ferdighetssertifikat matros:

Overgangsordningen i fjerde ledd er ikke lenger aktuell og leddet oppheves.

I paragrafens fjerde ledd er det satt søknadsfrist til 1. januar 2017 for å søke sertifikatet på bakgrunn av fartstid i perioden 1. januar 2007 til 1. januar 2012.

 

VIII

Til § 43. Ferdighetssertifikat motormann:

Overgangsordningen i fjerde ledd er ikke lenger aktuell og leddet oppheves.

I paragrafens fjerde ledd er det satt søknadsfrist til 1. januar 2017 for å søke sertifikatet på bakgrunn av fartstid i perioden 1. januar 2007 til 1. januar 2012.

 

IX

Til § 44. Kompetansesertifikat skipselektrikeroffiser:

Overgangsordningen i fjerde ledd er ikke lenger aktuell og leddet oppheves.

I paragrafens fjerde ledd er det satt søknadsfrist til 1. januar 2017 for å søke sertifikatet på bakgrunn av fartstid som skipselektriker på skip med fremdriftskraft over 750 kw i perioden 1. januar 2007 til 1. januar 2012.

 

X

Til § 45. Ferdighetssertifikat skipselektriker:

Overgangsordningen i femte ledd er ikke lenger aktuell og leddet oppheves:

I paragrafens femte ledd er det satt søknadsfrist til 1. januar 2017 for å søke sertifikatet på bakgrunn av fartstid som skipselektriker i perioden 1. januar 2007 til 1. januar 2012.

 

XI

Til § 58d. Overgangsregler for ferdighetssertifikat Polarkoden – grunnleggende og videregående:

Overgangsordningen i første og annet ledd er ikke lenger aktuell, og begge ledd oppheves.

Første ledd setter søknadsfrist innen 1. juli 2020 for utstedelse av ferdighetssertifikat Polarkoden – grunnleggende. Annet ledd setter søknadsfrist innen 1. juli 2020 for utstedelse av ferdighetssertifikat Polarkoden – videregående.

 

XII

Til § 62. Krav om opplæringen av sjøfolk på skip og flyttbar innretning som skal ha sikkerhets- og terrorberedskapsplan:

Overgangsordningen i fjerde ledd er ikke lenger aktuell og leddet oppheves.

I paragrafens fjerde ledd er det satt frist frem til 1. januar 2014 for sjøfolk som før 1. januar 2012 startet opptjening av fartstid, for å søke ferdighetssertifikat i sikringsbevissthet.

 

XIII

Til § 63. Krav til sjøfolk som har særlig ansvar innenfor sikring på skip og flyttbar innretning som skal ha sikkerhets- og terrorberedskapsplan:

Overgangsordningen i fjerde ledd er ikke lenger aktuell og leddet oppheves.

I paragrafens fjerde ledd er det satt frist frem til 1. januar 2014 for sjøfolk som før 1. januar 2012 har startet opptjening av fartstid, for å søke ferdighetssertifikat for sjøfolk med særlige sikringsplikter.

 

XIV

Til § 69. Krav til opplæring og kvalifikasjoner for sjøfolk som skal ivareta bestemte plikter på skip som bruker drivstoff med flammepunkt under 60 ° C:

Overgangsordningen i femte ledd er ikke lenger aktuell og leddet oppheves.

I paragrafens femte ledd er det satt frist frem til 1. januar 2018 for utstedelse av ferdighetssertifikat etter vilkårene i annet ledd.

 

XV

Til § 69a. Krav til opplæring og kvalifikasjoner for sjøfolk som har direkte ansvar for behandling og bruk av drivstoff med flammepunkt under 60 °C:

Overgangsordningen i femte ledd er ikke lenger aktuell og leddet oppheves.

I paragrafens femte ledd er det satt frist frem til 1. januar 2018 for å utstede ferdighetssertifikat etter vilkårene i annet ledd.

 

XVI

Til § 93. Overgangsregler for sjøfolk på fiskefartøy og ikke-sjøgående skip under 25 bruttoregistertonn:

Overgangsordningene i paragrafen er ikke lenger aktuelle og paragrafen oppheves.

Etter paragrafen første ledd er det frem til 1. januar 2013 ikke krav til sertifikater i tråd med gitte vilkår, og etter annet ledd er det frem til 1. januar 2013 dokumentasjonsfrist for å få utstedt kvalifikasjonsbevis for gjeldende fartøy.   
 

XVII

Til § 94. Overgangsregler for skipsfører på fiskefartøy med største lengde mellom 10,67 og 15 meter:

Overgangsordningene i paragrafen er ikke lenger aktuelle og paragrafen oppheves.

Etter paragrafens første ledd er det frem til 1. januar 2013 ikke krav til kompetansesertifikat for skipsfører for fiskefartøy mellom 10,67 og 15 meter under gitte vilkår, og etter annet ledd kan den som innen 1. januar 2013 tilfredsstiller gitte vilkår få fiskeskippersertifikat klasse C.

 

XVIII

Til § 95. Overgangsregler for sjøfolk som tjenestegjør som maskinsjef med maskinoffisersertifikat klasse 4 på fartøy med framdriftskraft mellom 750 og 1500 kW i fartsområde 3 og 4:

Overgangsordningene i paragrafen er ikke lenger aktuelle og paragrafen oppheves.

Første ledd setter frist 1. juli 2012 for å kunne tjenestegjøre som maskinsjef etter den gamle forskriften med maskinoffisersertifikat klasse 4. Annet ledd gir åpning for at den som tjenestegjorde som maskinsjef med M4 etter første ledd per januar 2012 kunne få utstedt kvalifikasjonsbevis som gjorde det mulig med videre tjeneste på det samme fartøyet.

 

XIX

Til endringer i forskrift 26. juni 2007 nr. 705 om arbeids- og hviletid på norske passasjer- og lasteskip mv.:

§ 4. Arbeidstid, skal etter endringen ha følgende innhold:

Annet ledd:
«På passasjerskip i innenriks rutefart med skift- eller vaktordninger og for andre skip med bruttotonnasje på eller under 300 kan den alminnelige arbeidstid overskrides. Den totale arbeidstid i løpet av en periode på 12 uker skal likevel ikke overstige 56 timer i uken i gjennomsnitt.»

Annet ledd ser slik ut i dag:
På passasjerskip i innenriks rutefart med skift- eller vaktordninger og andre skip med en bruttotonnasje på eller under 300 kan den alminnelige arbeidstid overskrides, men likevel slik at den totale arbeidstid i løpet av en periode på 12 uker ikke overstiger 56 timer i uken i gjennomsnitt.

I endringen er det føyd til «for» i første setning, for å klargjøre at det gjelder andre skip i tillegg til passasjerskipene som omtales innledningsvis i leddet. I tillegg er det gjort en forenkling ved at leddet er delt opp i to setninger i stedet for en lang setning, som øker leservennligheten.

Forenklingen av teksten følger av at leddet i dagens versjon lett kunne feiltolkes til at unntaket i annet ledd kun gjaldt for passasjerskip i innenriks rutefart med skift- eller vaktordninger med en bruttotonnasje på eller under 300. Tolkningen var med andre ord at begrensningen ikke gjaldt for andre passasjerskip over 300. Bestemmelsen skal imidlertid gjelde for alle passasjerskip i innenriks rutefart med skift- eller vaktordninger, samt andre skip med bruttotonnasje på eller under 300. Den foreslåtte korrigeringen i forskriften får klarere frem meningsinnholdet.

 

XX

Til endringer i forskrift 22. desember 2011 nr. 1523 om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk:

Overskriften i § 59a, skal endres til følgende:
«Krav til skipsfører på lasteskip med lengde (L) under 24 meter i fartsområde liten kystfart eller lavere fartsområde som deltar i ankerhåndtering, utfører løfteoperasjoner eller sleper».

Etter gjeldende overskrift kan det virke som om forskriften kun gjelder for lastefartøy i liten kystfart, men dette stemmer ikke. I overskriften er det nå lagt til «eller lavere fartsområde» for å gjøre det helt klart at forskriften også gjelder for mindre fartøyer.

 

XXI

Til forskrift 25. april 2002 nr. 423 om arbeid og utplassering av ungdom på norske skip:

§ 10. Forbud mot nattarbeid
Første ledd siste setning, «Dette gjelder dog ikke arbeid som nevnt i lov om arbeidstid på skip § 7 nr. 1», oppheves.  

Setningen kan tas ut ettersom loven det vises til er opphevet og den samme regelen står i lov 16. februar 2007 nr. 9 om skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven) § 23.

 

Økonomiske og administrative konsekvenser
Endringene som er foreslått er rettelser som ikke innebærer materielle endringer av regeltekst, men korrigeringer av feil som har oppstått av ulike grunner. Målet med denne forskriften er å rette skrivefeil og andre misforståelser, slik at regelverket kan praktiseres slik det er tiltenkt. De foreslåtte endringene vil ikke innebære administrative eller økonomiske konsekvenser utover å ha klargjørende effekt.

Høringssvar kan sendes per e-post til post@sdir.no innen 15. januar 2024.

 

Vedlegg: