• Last ned høringsbrevet som PDF

 

Høringsfristen er satt til 10. desember 2023.

Høringsinnspill sendes til Sjøfartsdirektoratet pr. e-post til post@sdir.no.

Spørsmål om høringen kan rettes til seniorrådgiver Kine Angeltveit på e-post til kkan@sdir.no

 

Bakgrunn

IMOs Maritime Safety Committee (MSC) har vedtatt endringer i HSC2000-koden gjennom resolusjon MSC.499(105) og i HSC94-koden gjennom resolusjon MSC.498(105).

Komiteen besluttet samtidig på grunnlag av gjeldende overenskomster at begge endringene skal tre i kraft 1. januar 2024, forutsatt at det ikke foreligger protester fra minst en tredjedel av medlemsstatene som representerer minst halvparten av næringsflåten på verdensbasis.

HSC2000-koden og HSC94-koden er i norsk rett gjennomført i hurtigbåtforskriften § 1 andre ledd jf. § 2 bokstav j og k. Det er behov for å endre gjennomføringsbestemmelsene slik at de samsvarer med det reviderte internasjonale regelverket.

Nærmere om endringene

HSC2000-koden

Kravene til toveis VHF-radiotelefonapparat og lokaliseringsinnretninger til søk og redning flyttes HSC2000-koden kapittel 8 til kapittel 14.

Kapittel 14 i HSC2000-koden er revidert i samsvar med endringene i SOLAS 1974 som følge av moderniseringen av GMDSS, jf. resolusjon MSC.496(105).

Sertifikatmalen «Form of high-speed craft safety certificate and record of equipment» er endret for å samsvare med endringene i kapittel 14.

HSC1994-koden

Kravene til toveis VHF-radiotelefonapparat og lokaliseringsinnretninger til søk og redning flyttes fra HSC94-koden kapittel 8 til kapittel 14.

Som følge av endringene fastsatt i MSC.498(105) blir kapittel 14 i henholdsvis HSC94-koden og HSC2000-koden likelydende.

Sertifikatmalen «Form of safety certificate for high-speed craft» er endret for å samsvare med endringene i kapittel 14.

Administrative og økonomiske konsekvenser

Forskriftsendringene innebærer en oppdatering av regelverket knyttet til HSC94-koden og HSC2000-koden. Næringen forutsettes godt kjent med endringene gjennom sine interesseorganisasjoner og informasjon fra Sjøfartsdirektoratet. Sjøfartsdirektoratet vil måtte tilpasse håndhevingen av regelverket til endringene i HSC94-koden og HSC2000-koden. De nye sertifikatmalene skal tas i bruk ved første fornyelse av HSC94- eller HSC2000-sertifikatene etter 1. januar 2024.

 

Vedlegg: