Skip skal være prosjektert, bygget og utrustet på en slik måte at det ut fra skipets formål og fartsområde gir betryggende sikkerhet for liv og helse, miljø og materielle verdier. Det er rederiet som har ansvaret for bygging og senere drift av skipet.

Sjøfartsdirektoratet regelverk gir minimumskrav til teknisk og operasjonell og organisatorisk sikkerhet. Kravene i lov og forskrift bygger på internasjonale regler og standarder etablert av IMO, EMSA, standardiseringsorgan og anerkjente klasseselskap. Disse gir samlet både funksjon og ytelseskrav samt detaljerte krav til bygging, utrustning og drift av fartøy.

Med innovasjon og ny teknologi mener vi i denne sammenheng fartøykonsept eller teknologiske løsninger som skal fylle samme funksjon, men som helt eller delvis ikke er omfattet av disse underliggende kravene.

Løsninger for alternativ design

De aller fleste regler Sjøfartsdirektoratet forvalter inneholder mekanismer for utprøving av ny teknologi eller såkalt alternativ design. Felles for disse er typisk at en må vise at teknologien har minst samme sikkerhetsnivå som det som kreves gjennom etablert regelverk.

Eksempler på teknologi som vi har behandlet er nye typer fremdriftsmaskineri og drivstoff som batteri, metanol, hydrogen og ammoniakk. Andre eksempler finner vi ved bruk av mer automatisering og prosjekter som beveger seg mot ubemannede eller autonome fartøy. Men også enkeltutstyr kan inngå i denne definisjonen, som eksempelvis nytt utstyr til navigering, redning, kommunikasjon eller arbeidsutstyr om bord.