Det grønne skiftet vil påvirke fremtidens teknologivalg til sjøs. Utviklingen innen digitalisering, automatisering og valg av grønne alternativer skjer i et voksende tempo.

Sjøfartsdirektoratet ønsker å være en pådriver for denne utviklingen. I Sjøfartsdirektoratet har vi opparbeidet oss bred erfaring og relevant kompetanse innen ny teknologi.

Dette gjør oss i stand til bistå næringen og andre myndighetsorganer, nasjonalt og internasjonalt.

Veiledning

Sjøfartsdirektoratet har forståelse for at det maritime regelverket noen ganger kan være utfordrende å sette seg inn i.

Som offentlig etat har Sjøfartsdirektoratet en generell veiledningsplikt jf. forvaltningsloven.

Dette innebærer at vi vil gi deg informasjon om hvilke regler som gjelder og hvilke muligheter som foreligger.

Videre vil vi gi informasjon om prosessen frem mot mulig godkjenning samt hvilke forventninger som foreligger.

Forhåndsvurdering av design

Ny teknologi utfordrer ofte eksisterende regelverk, og krever en vurdering av alternativ design.

I forbindelse med vurdering av alternativ design tilbyr direktoratet utvidet bistand.

Dette er en detaljert vurdering hvor vi gir en konkret tilbakemeldinger på fremlagte prosjekt og under hvilke forutsetninger vi vil kunne akseptere fremlagt teknologi ombord på norske fartøy.

Tjenesten er gebyrbelagt.

Størrelse på gebyret avhenger av avtalt omfang.

Hvis prosjektet ender opp i ett nybygg/ ombygg, vil gebyret bli trukket av førstegangs- gebyret, dersom fartøy registreres i NOR eller NIS.

Nettverk

Sjøfartsdirektoratet har et stort nasjonalt og internasjonalt nettverk innenfor alle deler av maritim næring.

Vi kan være behjelpelig med å finne aktuelle samarbeidspartnere eller miljøer du kan jobbe videre med.

Prosjektledelse

Når designet er ferdigstilt og fartøyet skal bygges vil vi opprette et eget prosjektteam med dedikerte prosjektledere, fagressurser og inspektører.

Disse vil følge prosjektet fra byggestart til endelig godkjenning.

Forretningshemmeligheter

Alle ansatte i direktoratet er underlagt forvaltnings- og offentlighetslovens bestemmelser.

Taushetsbelagt informasjon (f.eks. dokumenter som inneholder forretningshemmeligheter), er unntatt offentlighet i regelverket.

Hvordan?

Har du eller din bedrift en idé eller et prosjekt som involverer bruk av ny teknologi eller er usikker på om det finnes relevant regelverk for deres teknologi?

Ta kontakt med Sjøfartsdirektoratet på telefon 52 74 50 00 eller send en henvendelse til post@sdir.no så vi vil hjelpe deg videre.

Første steg er ofte et møte for at vi skal forstå hva dere jobber mot og ønsker å oppnå.