Med digital skipsfart menes innovasjon og ny teknologi som optimaliserer, effektiviserer eller gir en økt sikkerhet for skip, mannskap eller miljø ved hjelp av digitale-løsninger/utstyr, verktøy eller systemer.

Digital skipsfart vil utfordre konvensjonell skipsfart og utvide etablerte grenser mellom skip og land.

Sjøfartsdirektoratet er involvert i en rekke prosjekter som tester ut ny teknologi, og bistår gjerne med vår kunnskap om hvordan den kan tilpasses eksisterende regelverk.