I § 46 i forskrift om innredning, rekreasjonstilbud, kost og forpleining på skip stilles det blant annet krav om at det skal være prøvetakingsutstyr om bord for å kunne avdekke avvik fra grenseverdiene gitt i drikkevannsforskriften.

Mattilsynet er ansvarlig myndighet for drikkevannsforskriften og har utarbeidet en veiledning for drikkevann på skip. For spørsmål om drikkevannsforskriften må kontakte Mattilsynet, mens spørsmål til forskrift om innredning, rekreasjonstilbud, kost og forpleining på skip kan rettes til Sjøfartsdirektoratet.