Dette gjelder fiskefartøy under 15 meter bygget før 1. januar 2014 som skal ha fartøyinstruks for fartsområde Bankfiske I eller II. Disse fartøyene skal ha Sikkerhetssertifikat for radiotelefon for fiske- og fangstfartøy (radiosikkerhetssertifikat).

Radiosikkerhetssertifikat er gyldig i 5 år i fartsområde Bankfiske I, og i 2,5 år i Bankfiske II, jf. § 66 i forskrift 22. november 2013 nr. 1404. Tidligere var gyldighetsperioden kortere.

Dersom et radiosikkerhetssertifikat er utstedt med kortere gyldighet, vil vi likevel anse det som gyldig i 5 år i Bankfiske I og 2,5 år i Bankfiske II, regnet fra sertifikatets utstedelsesdato.